Zaległości za czesne w szkole, przedszkolu, żłobku. Jak odzyskać pieniądze?

Szkoła, przedszkole - odzykiwanie zaległości z tytułu niezapłaconego czesnego
Szkoła, przedszkole – odzykiwanie zaległości z tytułu niezapłaconego czesnego [ fot.shutterstock/Doucefleur ]

W przypadku zalegania przez rodziców/opiekunów dziecka z zapłatą czesnego oraz innych opłat wynikających z umowy o świadczenie usług w placówce i braku woli na dobrowolne uregulowanie należności, konieczne może być wystąpienie przez osobę prowadzącą placówkę niepubliczną z pozwem o zapłatę przeciwko rodzicowi. Jak zrobić to samodzielnie? Wyjaśniamy krok po kroku.

W tym artykule:
> Wezwanie do zapłaty czesnego z wysokością należności i terminem
> Pozew o zapłatę zaległego czesnego w szkole, przeszkolu
> Zaległe czesne – szybszy tryb postępowania sądowego
> Postępowanie upominawcze a zaległości z tytułu czesnego w szkole, przedszkolu
> Kiedy Sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?
> Czesne – nakaz zapłaty uprawomacnia się w ciągu dwóch tygodni
> Zaległości w czesnym – co powinien zawierać pozew?
> Co dołączyć do pozwu o zaległe czesne w szkole, przedszkolu?
> Sprzeciw rodziców wobec nakazu zapłaty za zaległe czesne

– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 28 września 2023 godzina 16.00
Awans zawodowy nauczyciela i nadzór pedagogiczny 2023/24
Wymagania należy spełnić by uzyskać dany stopień awansu nauczyciela, zakres nadzoru pedagogicznego…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/awans-zawodowy-nauczyciela-i-nadzor-pedagogiczny
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 5 października 2023 godzina 16.00
Szkolenie warsztatowe: kwalifikacje pracowników placówek oświatowych
Jak oceniać kwalifikacje nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pomocy nauczyciela, nauczycieli wspomagających
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/szkolenie-warsztatowe-kwalifikacje-pracownikow
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 12 października 2023 godzina 16.00
Program Maluch Plus. Zmiany prawne 2023 i ciągły nabór wniosków
Najnowsze zmiany w programie Maluch Plus 2023, zasady, terminy, warunki…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/program-maluch-plus
– – – – – – – – – – – – – – –

Wezwanie do zapłaty czesnego z wysokością należności i terminem

Wytoczenie powództwa powinno zostać poprzedzone skierowaniem do rodziców wezwania do zapłaty ze wskazaniem wysokości należności oraz podaniem terminu na jej zapłatę. Jednocześnie w wezwaniu do zapłaty można wskazać, że brak zapłaty w zakreślonym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane przesyłką poleconą.

Telefony komórkowe a uczniowie szkoły, przedszkola – jakie zasady i ograniczenia obowiązują?

Pozew o zapłatę zaległego czesnego w szkole, przeszkolu

Jeżeli jednak po otrzymaniu wezwania do zapłaty rodzice nie uregulują należności, można przejść do sporządzania pozwu o zapłatę. Sprawy o zapłatę należności z tytułu czesnego są sprawami, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75 tysięcy złotych, właściwy jest sąd rejonowy.

Zaległe czesne – szybszy tryb postępowania sądowego

Tego typu roszczenia zazwyczaj nie budzą wątpliwości, pozew bowiem opiera się na dowodach z dokumentów, zatem sprawa może zostać rozpoznana w „szybszym” trybie w tzw. postępowaniu upominawczym.

Roczne rozliczenie wydatkowania dotacji oświatowej a kontrola wydatkowania dotacji

Postępowanie upominawcze a zaległości z tytułu czesnego w szkole, przedszkolu, żłobku

Postępowanie upominawcze umożliwia szybkie rozpoznanie sprawy, ponieważ sąd z urzędu bada, czy może wydać w tym trybie nakaz zapłaty – nie ma potrzeby w pozwie składać wniosku w tej sprawie.

Kiedy Sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli z pozwu wynika, że:
• roszczenie jest oczywiście bezzasadne, na przykład zaległa faktura została wcześniej opłacona;
• twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
• zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Nowe wymagania dla dyrektora publicznej szkoły lub przedszkola od 2023 roku

Czesne – nakaz zapłaty uprawomacnia się w ciągu dwóch tygodni

Nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny z chwilą uprawomocnienia się. Nakaz uprawomocnia się, jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia pozwany nie wniesie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Tytuł egzekucyjny jest z kolei podstawą do nadania klauzuli wykonalności. Uzyskanie klauzuli wykonalności uprawnia z wystąpieniem do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Zaległości w czesnym – co powinien zawierać pozew?

Pozew w postępowaniu upominawczym powinien czynić zadość ogólnym warunkom stawianym dla pisma procesowego, a także szczególnym przewidzianym dla pozwu. W związku z tym pozew powinien zawierać:
1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
2. imię i nazwisko lub nazwę stron,
3. miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron,
4. numer PESEL lub NIP lub KRS ,
5. oznaczenie rodzaju pisma (wskazanie, że jest to pozew),
6. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (np. umowę z rodzicami, wezwanie do zapłaty), ,
7. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
8. wymienienie załączników.

Czy dotacja oświatowa, wypłacona po upływie roku budżetowego, podlega rozliczeniu?

Co dołączyć do pozwu o zaległe czesne w szkole, przedszkolu, żłobku?

Do pozwu należy również dołączyć kopię wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem jego nadania, w celu wykazania, że próbowali Państwo polubownie zakończyć spór z rodzicami, a także wskazać datę wymagalności roszczenia – termin, do którego czesne powinno być zapłacone zgodnie z umową.

Sprzeciw rodziców wobec nakazu zapłaty za zaległe czesne

Jeżeli rodzice nie będą zgadzali się z treścią nakazu zapłaty, mogą złożyć sprzeciw i wówczas nakaz zapłaty traci moc, a sprawa rozpoznawana jest przez sąd, z uwzględnieniem również twierdzeń rodziców. Do zaskarżenia nakazu zapłaty przez rodziców dochodzi jednak bardzo rzadko, okoliczności tego typu spraw są bowiem bezsporne – obowiązek zapłaty czego oraz innych opłat, oraz ich wysokość wynika z umowy o świadczenie usług w placówce oświatowej.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie