Roczne rozliczenie wydatkowania dotacji oświatowej a kontrola wydatkowania dotacji

Roczne rozliczenie dotacji oświatowej a kontrola wydatkowania dotacji
Roczne rozliczenie dotacji oświatowej a kontrola wydatkowania dotacji [ fot.shutterstock/wutzkohphoto ]

Kwestionowanie rocznego rozliczenia dotacji przez telefon, drogą mailową bez wszczęcia postępowania kontrolnego w trybie wskazanym przepisami nie jest dozwoloną praktyką. Jest to wychodzenie poza kompetencje. Kontrola wydatkowania dotacji oświatowej musi się odbywać w trybie wskazanym w treści artykułu 36. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Gminy nie mogą pomijać wskazanego w tym przepisie trybu, a przede wszystkim wymaganych terminów. Innymi słowy, czym innym jest kontrola dotacji, a czym innym składane przez Państwa roczne rozliczenie dotacji oświatowych.

W tym artykule:
> Roczne rozliczenie wydatkowania dotacji oświatowych
> Brak rozliczenia dotacji oświatowych? Kontrola!
> Szkoła, przedszkole — dotacja nie może zostać wstrzymana za brak rozliczenia!
> Rozliczenie dotacji — lepiej się spóźnić, niż podać błędne dane
> Wyjaśnienia do rocznego rozliczenia dotacji w trybie kontroli
> Kwestionowanie treści rocznego rozliczenia dotacji bez wszczęcia kontroli jest niedozwolone

– – – – – – – – – – – – – – –
SZKOLENIE 15.06.2023 godz. 17.00
>>> Windykacja zaległości od rodziców.
>>> Nowelizacja kodeksu pracy 2023 – praca zdalna, wypowiedzenia, urlopy, kontrola trzeźwości
Mecenas Beata Patoleta i mecenas Julia Malinowska-Kurpios przedstawią zasady odzyskiwania zaległości finansowych od rodziców w placówkach oświatowych oraz szczegółowo omówią zmiany w kodeksie pracy istotne z punktu widzenia organów prowadzących i dyrektorów szkół i przedszkoli.
Tematyka i zapisy na szkolenie >>>

– – – – – – – – – – – – – – –

Roczne rozliczenie wydatkowania dotacji oświatowych

Rozliczenie to jest wyłącznie Państwa deklaracją. Terminy, w których składacie Państwo roczne rozliczenia dotacji, są bardzo różne. Są one bowiem regulowane odrębnie w każdej gminie i określone w uchwałach poszczególnych rad gmin. Wynika to z treści art. 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Tym przepisem ustawodawca przekazał kompetencje do ustalenia przez radę gminy ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowych.

Art. 38 w ust. 1:
Organ stanowiący, czyli rada gminy w przypadku przedszkoli czy szkół podstawowych danej jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

Nowe wymagania dla dyrektora publicznej szkoły lub przedszkola od 2023 roku

Brak rozliczenia dotacji oświatowych? Kontrola!

Na podstawie artykułu 38. rady wydają uchwały i w ich treści wskazują termin do złożenia rocznego rozliczenia dotacji oświatowych. Co się stanie, jeśli prowadzicie Państwo szkołę lub przedszkole, a nie złożycie rozliczenia w terminie? Możecie oczekiwać kontroli.

Szkoła, przedszkole — dotacja nie może zostać wstrzymana za brak rozliczenia!

Pamiętajcie Państwo, że jeśli prowadzicie przedszkole lub szkołę, w której realizowany jest obowiązek szkolny, a nie złożycie rozliczenia w terminie, gmina może jedynie wszcząć kontrolę. Włodarze nie mają możliwości zastosowania żadnej innej sankcji w przypadku niezłożenia rozliczenia. Nie mogą np. wstrzymać Państwu dotacji. W innej sytuacji są domy wczasów dziecięcych, szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny, czy też poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Tu, po wydaniu decyzji, dotacja może zostać wstrzymana. Przypominam, że chodzi o decyzję ostateczną, a zatem SKO!

Czy dotacja oświatowa, wypłacona po upływie roku budżetowego, podlega rozliczeniu?

Rozliczenie dotacji — lepiej się spóźnić, niż podać błędne dane

Nie działajcie zatem Państwo, o ile macie wątpliwości, pod presją czasu. Składajcie sprawozdania, czyli rozliczenia dotacji rzetelnie. Lepiej się spóźnić, niż zadeklarować błędnie!

Wyjaśnienia do rocznego rozliczenia dotacji w trybie kontroli

Jeszcze kwestia zwracania się do Państwa o wyjaśnienia, co do rozliczenia. Te również, w mojej ocenie, winny odbywać się w trybie kontroli. Przepis wskazuje wyraźnie [o czym szerzej opowiem w trakcie szkolenia 24 stycznia], że przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła i placówka udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 2, oraz listy obecności, o których mowa w art. 26 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli o udostępnienie tej dokumentacji.

Gminy nie wypłacają grudniowej części dotacji lub robią to z opóźnieniem! Apel o uczciwość włodarzy

Kwestionowanie treści rocznego rozliczenia dotacji bez wszczęcia kontroli jest niedozwolone

Kwestionowanie rocznego rozliczenia dotacji przez telefon, droga mailową bez wszczęcia postępowania kontrolnego w trybie wskazanym przepisami nie jest dozwoloną praktyką. Jest to wychodzenie poza kompetencje.