Czy dotacja oświatowa, wypłacona po upływie roku budżetowego, podlega rozliczeniu?

Rozliczenie dotacji wypłaconych po terminie
Rozliczenie dotacji wypłaconych po terminie

Niedopuszczalnym jest wypłacanie dotacji po zakończeniu roku budżetowego, a kwota wypłacona po tym terminie, dotacją nie jest. Oznacza to, że nie można jednocześnie nie wypłacać należności i żądać jej rozliczenia. Czy zatem dotacja wypłacona po upływie roku budżetowego podlega rozliczeniu? W tej kwestii należy zauważyć, że dotacja oświatowa jest roczna. W danym roku budżetowym musi być przekazana i wykorzystana przez przedszkole. W polskim systemie finansów publicznych okresem rozliczeniowym jest rok budżetowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Mówią o tym art. 109 ust. 1 oraz 3–4 u.f.p. (w odniesieniu do budżetu państwa) oraz art. 211 ust. 1–3 u.f.p. (w odniesieniu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

W tym artykule:
Nie można nie wypłacać dotacji i żądać jej rozliczenia
Dotacja oświatowa. Nie można wykorzystać – nie można rozliczyć
Przekazanie należności z tytułu dotacji po upływie roku budżetowego, nie stanowi dotacji
Opóźnione dotacje. Środki wypłacone po terminie nie stanowią dotacji

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nie można nie wypłacać dotacji i żądać jej rozliczenia

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w uchwale 117/14 zwróciła uwagę, że niedopuszczalnym jest wypłacanie dotacji po zakończeniu roku budżetowego, a kwota wypłacona po tym terminie, dotacją nie jest. Oznacza to, że nie można jednocześnie nie wypłacać należności i żądać jej rozliczenia. Istotną cechą dotacji, w tym dotacji udzielanej przedszkolu niepublicznemu, jest jej ustawowe ograniczenie czasowe, do okresu roku budżetowego. Wynika to bezpośrednio z „roczności budżetu”.

Obowiązkowe maseczki w szkołach. W przedszkolach i żłobkach bez zmian

Dotacja oświatowa. Nie można wykorzystać – nie można rozliczyć

Stanowisko to zbieżne jest również ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie sądów administracyjnych w tym między innymi Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie I SA/Bk 588/15, który wprost wskazał, że:

Jeżeli dotacji na realizację zadań w danym roku nie przyznano/udzielono, to jednocześnie nie może być mowy o jej wykorzystaniu (jakimkolwiek, prawidłowym lub nie), co nie przeczy realizacji zadań publicznych np. z innych środków, niepochodzących z dotacji. Tym samym, skoro dotacji nie udzielono w roku, w którym powinna była ona zostać udzielona, to mimo realizacji zadań publicznych nie można jej (dotacji) było wykorzystać i w konsekwencji rozliczyć za rok, za który przysługiwała.

Zwrot dotacji. Wszczęcie postępowania karno-skarbowego, przerywa bieg terminu przedawnienia?

Przekazanie należności z tytułu dotacji po upływie roku budżetowego, nie stanowi dotacji

Dla wzmocnienia powyższej argumentacji należy także wskazać na treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie I SA/Bd 510/19:

Sąd zgadza się też ze stanowiskiem, że przekazanie należności z tytułu dotacji po upływie roku budżetowego, nie stanowi dotacji w ścisłym znaczeniu. Jest to natomiast wypłata należności, które należą się z tytułu dotacji, która nie została przyznana i w konsekwencji wypłacona. Należność z tytułu niewypłaconej w terminie (chodzi tu o rok, w którym dotacja powinna być wypłacona i rozliczona) dotacji przypomina w istocie rzeczy refundację. Wykorzystanie dotacji, jak wskazał ustawodawca, następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Zatem koniecznym warunkiem wykorzystania dotacji jest uprzednie udzielenie, potem zaś realizacja zadań publicznych, na które została ona przyznana (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Bk 110/14, publ.: CBOSA). Nie można automatycznie, bez uwzględnienia omówionych wyżej przepisów kwalifikować każdej kwoty przekazanej jako dotacji z tego względu w tej postaci gmina z zasady przekazuje środki na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych. Jeżeli więc przekazane środki finansowe nie stanowiły dotacji nie było podstaw do żądania przez organ rozliczenia wydatków, gdy zostały one poniesione przy zaangażowaniu innych środków. Jak wskazał NSA w powołanym wyżej wyroku w sprawie I GSK 1239/18, również względu na cele, na jakie dotacja jest przyznawana zobowiązywanie do rozliczenia się według reguł przypisanych dotacji jest nie tyle pozbawione sensu co raczej nierealne, a w najlepszym wypadku bardzo utrudnione.

Opóźnione dotacje. Środki wypłacone po terminie nie stanowią dotacji

Powyższe potwierdza również treść interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 lipca 2021 roku, wydana w sprawie 0113-KDIPT2-1.4011.403.2021.2.DJD. W uzasadnieniu interpretacji organ wskazał, że:

Wobec powyższego, środki, które ma wypłacić podmiot udzielający dotacji, po roku budżetowym, w którym powinny być wypłacone, w związku z zaniżoną kwotą dotacji, nie mogą być uznane za właściwą dotację. Nie stanowią bowiem dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych, ani też przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zatem, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma zastosowanie tylko do dotacji.

Po bieżące informacje na temat prawa oświatowego zapraszamy również na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie