Zwrot dotacji. Wszczęcie postępowania karno-skarbowego, przerywa bieg terminu przedawnienia?

Przerwanie biegu terminu przedawnienia
Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Jeżeli w toku prowadzonego wobec Państwa postępowania, w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nastąpi wszczęcie postępowania karno-skarbowego, dotyczącego dotacji za ten sam rok budżetowy, nie oznacza to automatycznie, iż doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania do zwrotu dotacji.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Przedawnienie zwrotu dotacji. Wszczęcie postępowania zawiesza bieg?

Zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 roku, I FPS 1/21 organy podatkowe, będące jednocześnie organami finansowymi uprawnionymi do prowadzenia postępowania przygotowawczego, nie mogą instrumentalnie wszczynać postępowań karno-skarbowych, by zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Czy środki z tytułu dotacji wypłaconej po upływie roku budżetowego, w którym miały zostać udzielone, podlegają rozliczeniu?

Sąd skontroluje czy postępowanie nie jest nadużyciem

Aktualnie orzecznictwo stoi na stanowisku, że sąd administracyjny jest uprawniony do kontrolowania w tego typu sprawach, czy organ podatkowy nie odwołał się do wszczęcia postępowania karno-skarbowego w sposób instrumentalny, będący w swej istocie nadużyciem prawa. Wiąże się to z koniecznością badania naruszenia w postępowaniu podatkowym zasady zaufania do organów podatkowych (art. 121 Ordynacji podatkowej), czy wywodzonej z prawa unijnego oraz z art. 2 Konstytucji RP zasady uzasadnionych oczekiwań (wskazane we wniosku wyroki NSA: I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20, ze zdaniem odrębnym; a także wyrok NSA z 5 listopada 2020 r., I FSK 1062/20 oraz wyroki WSA: w Białymstoku z 5 sierpnia 2020 r. I SA/Bk 465/20; z 4 listopada 2020 r. I SA/Bk 490/20; w Łodzi z 19 sierpnia 2020 r. I SA/Łd 45/20, z 30 listopada 2020 r. I SA/Łd 395/20; w Poznaniu z 10 listopada 2020 r. I SA/Po 481/20, z 15 grudnia 2020 r. I SA/Po 440/20 i I SA/Po 299/20; w Krakowie z 24 marca 2021 r. I SA/Kr 1252/20).

Obowiązkowe maseczki w szkołach. W przedszkolach i żłobkach bez zmian

Sąd zakwestionował wykorzystywanie postępowań do przerwania biegu przedawnienia zwrotu dotacji

Podjęta w dniu 24 maja 2021 roku Uchwała przez Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował praktykę instrumentalnego wykorzystywania przez Urzędy Skarbowe postępowań karno-skarbowych celem przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania. Powyższe rozważania poczynione przez Naczelny Sąd Administracyjny zachowują swoją aktualność także wobec spraw o zwrot dotacji oświatowych i skutków wszczęcia postępowania karno-skarbowego dla biegu terminu przedawnienia ich ewentualnego zwrotu

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie