Kwestia tzw. „odfrankowienia” kredytu we franku szwajcarskim. Na czym polega i jak przeprowadzić

Na czym polega "odfrankowienie" kredytu
Na czym polega „odfrankowienie” kredytu

„Odfrankowienie” kredytu bankowego dotyczy spraw w ramach złożonego przez konsumenta pozwu, w których sąd uznaje zawarte w umowie zasady przeliczania wartości zobowiązania oraz rat za niedozwolone. Oznacza to, że poszczególne postanowienia umowne nie wiążą kredytobiorców i zostają uznane za bezskuteczne. Na czym polega „odfrankowienie” i jak je przeprowadzić?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Umowa traktowana jak standardowy kredyt w polskim złotym

W opisanej sytuacji umowa kredytowa jest traktowana jak standardowy kredyt hipoteczny udzielony w polskim złotym. Rozliczenie pomiędzy stronami umowy musi uwzględniać wszelkie ustalone warunki w pierwotnej umowie kredytowej. Bardzo często dodatkowym żądaniem powództwa o zapłatę jest również zwrot nienależnie uiszczonych świadczeń, tzw. nadpłaconych rat na rzecz banku.

Wsparcie w kwestii kredytów frankowych

„Odfrankowienie” kredytu zobowiązuje kredytobiorcę, czyli konsumenta do dalszego spłacania kredytu jako kredyt złotowy, oprocentowany adekwatnie jak kredyt zaciągnięty w walucie franka szwajcarskiego według stawki LIBOR. Tematykę tę będziemy poruszali w kolejnych artykułach na naszej stronie www.

W prostych słowach, na czym polega „odfrankowienie” kredytu?

Przedstawienie każdej sprawy, której celem jest „odfrankowienie” kredytu, wiąże się z indywidualną analizą zarówno dokumentacji kredytowej, jak i oczekiwań kredytobiorcy. Tak też skupimy się na przejrzystym przykładzie. Jeżeli mamy do czynienia z kredytem indeksowanym, dla podstawy sprawy sądowej kluczowe jest podważenie klauzul indeksacyjnych. Analiza winna skupić się na zarzutach do poszczególnych zapisów umownych, w tym m.in.:
• kwestionowanie przerzucenia odpowiedzialności za wahania wymiany CHF na kredytobiorcę,
• wykazanie, iż ustalenie kursu waluty leży po stronie wyłącznie banku,
• odejście od ustawowej konstrukcji umowy kredytu (zwrot kwoty otrzymanej).

Niedozwolone klauzule w umowie kredytowej

To tylko przykładowe klauzule. Problematyka klauzul niedozwolonych to kwestia na szersze omówienie. W praktyce, na podstawie ww. klauzul, frankowicz nie jest w stanie samodzielnie określić konkretnej wysokości kredytu, ani poszczególnych rat. Tym samym, przedmiotowy mechanizm jest sprzeczny nie tylko z przepisami prawa, ale także z naturą samej umowy kredytowej, jak i szeroko pojętymi zasadami współżycia społecznego. Przedstawione zarzuty prowadzą nas do wniosku, że zawarte w umowach kredytowych we frankach szwajcarskich, klauzule indeksacyjne winny być uznawane za niedozwolone.

Odfrankowienie kredytu – usunięcie niedozwolonych klauzul

Konsekwencją uznania przedmiotowych klauzul za prawnie niedozwolone, jest ich nieważność od chwili podpisania umowy. Właśnie z tego typu klauzulami indeksacyjnymi jest bezpośrednio związane „odfrankowienie” kredytu hipotecznego, które polega na usunięciu z treści umowy niedozwolonych zapisów. W rezultacie związane jest to również z uznaniem, iż kredytobiorca od początku zawarcia umowy kredytowej spłacał więcej, niż powinien.

Zwrot nadpłaconych rat kredytu

Na tej podstawie stwierdza się, że bank na żadnym etapie trwania umowy kredytowej nie miał prawa przeliczać spłacanych przez kredytobiorców rat wyrażonych w polskim złotym na franka szwajcarskiego. Przygotowany przez profesjonalną kancelarię pozew winien zmierzać do orzeczenia przez sąd zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszystkich nadpłaconych rat kredytu, co zmniejszy wysokość aktualnie spłacanych rat. Porównując powyższe, konieczne jest wskazanie, iż w przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego, sprawa wiąże się z koniecznością wzajemnego rozliczenia się stron, czyli kredytobiorca powinien oddać bankowi kwotę, którą faktycznie otrzymał (bez odsetek, prowizji i innych opłat), bank natomiast powinien zwrócić kredytobiorcy kwoty rat przez niego wpłaconych.

Odfrankowienie kredytu – elementy istotne dla sprawy

Jak w przypadku każdej sprawy „frankowej”, dla ustalenia wartości przedmiotu sporu ma znaczenie to czy umowa kredytowa była aneksowana, jak i to, czy kredyt wypłacany był w transzach. Jak wynika z naszej praktyki, w przypadku sprawy sądowej, sądy bardzo często powołują dowód z pisemnej opinii biegłego sądowego z zakresu bankowości, księgowości i rachunkowości, który wyliczyłby rzeczywistą „nadpłatę” rat kredytu, uwzględniając różnicę pomiędzy ustalonym kursem przez bank, a właściwym kursem Narodowego Banku Polskiego oraz właściwą wartość przedmiotu sporu.

Kredyt we franku traktowany jak złotówkowy

Celem działań podejmowanych przez naszą kancelarię w zakresie spraw „frankowych” jest wykazanie, iż kredyt we franku szwajcarskim powinien być od początku traktowany jako złotowy z oprocentowaniem według stopy LIBOR. Analizując każdą sprawę z osobna, przedstawiamy stosowne zapisy umowne, które pozwalają na dowolne i w zasadzie jednostronne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy przez banki, bez których konsument postawiony w gorszym położeniu nie zawarłyby takiej umowy.

Wyrok sądu podstawą dochodzenia zwrotu nadpłaty

By dopełnić problematyką kredytową stanowiącą temat niniejszego artykułu, należy powołać się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 w sprawie o sygn. akt III CSK 159/17 , który stanowi kolejny przykład stale rozszerzającej się linii orzeczniczej, opowiadającej się za „odfrankowieniem” kredytów w CHF. Analizowany wyrok bez wątpienia daje frankowiczom nadzieję oraz podstawę do dochodzenia zwrotu nadpłaty wynikającej z niewłaściwego przeliczenia wysokości każdej ze spłaconych rat. Co więcej, z uzasadnienia powołanego orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, iż sprawy zmierzające do „odfrankowienia” kredytu, pozostawiają umowę kredytową ważną z pominięciem klauzul niedozwolonych.

Odfrankowienie – termin przedawnienia roszczeń

Na sam koniec należy podkreślić, iż w przypadku roszczenia o „odfrankowienie” kredytu, ze względu na przedawnienie roszczeń okresowych, zastosowanie znajdują przepisy o przedawnieniu. Dla roszczeń sprzed dużej zmiany przepisów cywilnych, czyli przed 9 lipca 2018 roku jest to 10 lat okresu przedawnienia, zaś co do roszczeń po tej dacie okres ten wynosi 6 lat.

Przedawnienie dotyczy tylko części nadpłaconych rat

Nasze rozważania prowadzą do istotnego wniosku, zgodnie z którym możliwe jest skuteczne wytoczenie powództwa o zapłatę, nawet w przypadku, gdy mająca stanowić jego podstawę prawną umowa kredytu została zawarta ponad 10 lat temu. W takim sytuacji przedawniona będzie wyłącznie część z nadpłaconych rat. Koniecznym dodania jest fakt, że im dłużej kredytobiorcy będą wstrzymywali się ze skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę sądową, tym większa cześć z przysługujących im roszczeń nieuchronnie ulegnie przedawnianiu.

Umowa kredytowa jest nadal ważna

Podsumowując, „odfrankowienie” polega na uznania kredytu we frankach szwajcarskich za zawartego w złotówkach. Umowa kredytowa jest ważna i winna być dalej realizowana, zaś z tym zastrzeżeniem, iż na wysokość rat wpływ będzie miało niższe oprocentowanie liczone od początku zawarcia umowy w polskim złotym. W kolejnym artykule na Naszym blogu przedstawimy kwestie stwierdzenia nieważność umowy kredytowej zawartej we frankach szwajcarskich.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie