Odcinek 7: „Artykuł 34 – terminy i zasady wypłaty dotacji oświatowych”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Wydatkowanie, terminy i zasady wypłaty dotacji oświatowych
Wydatkowanie, terminy i zasady wypłaty dotacji oświatowych

Prawo oświatowe w pigułce – komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W jaki sposób i w jakim terminie gmina powinna wypłacać dotacje? Jakie są dopuszczalne formy wydatkowania dotacji? Czy wydatki dotacyjne można realizować gotówką? Czy przedszkole musi posiadać odrębny rachunek bankowy? Czy jeśli gmina spóźni się z przelewem dotacji, przedszkolu lub szkole należą się odsetki? Dziś zajmiemy się artykułem 34 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zawiera on w sobie wiele istotnych, z punktu widzenia osób prowadzących przedszkole lub inną jednostkę oświatową, treści.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wypłata dotacji oświatowych. Artykuł 34 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Art. 34. [Sposób przekazania dotacji]
1. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz 31 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy — Prawo oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1, liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy, w których prowadzony jest dany kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Przelew dotacji na wskazany przez przedszkole rachunek bankowy

W pierwszej części przepisu mowa jest o przekazaniu dotacji na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola. Na tej podstawie kontrolujący uznają czasem, że należy również okazywać przepływy finansowe, czy też wyciąg z tego rachunku bankowego. Tymczasem, przepis w tym zakresie skierowany jest jedynie do dotującego, czyli do gminy lub powiatu. Zwracam również uwagę, że w mojej ocenie, nie musi to być rachunek założony dla przedszkola, a jedynie wskazany jako taki.

Wypłata dotacji. Przedszkole nie ma obowiązku posiadać swojego konta bankowego

Przede wszystkim, przedszkole nie ma osobowości prawnej, nie może być zatem stroną umowy z bankiem. Bardzo często, kiedy spotykamy się z Państwem przed kontrolą, czy też ogólnie przeglądam Państwa dokumenty, pod kątem poprawności wydatkowania dotacji, wskazujecie Państwo, że przecież stroną umowy z bankiem jest przedszkole. W rzeczywistości, po sprawdzeniu, okazuje się, że jest to rachunek organu prowadzącego. Inaczej być przecież nie może, ponieważ przedszkole nie jest stroną stosunków prawnych. Nie może być ono stroną umowy i zaciągać zobowiązań, ponieważ nie ma podmiotowości prawnej. To organ prowadzący jest stroną wszystkich stosunków prawnych, które dotyczą szkoły lub przedszkola.

Formy wydatkowania dotacji oświatowych: gotówka, przelew z innego rachunku, zaliczka

Do kwestii rachunki rachunku bankowego do wydatkowania dotacji otrzymywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego odnosi się artykuł 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zapisano w nim, że wydatkowanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę”. Użyty zwrot w szczególności przez zapłatę oznacza, że ten sposób zrealizowania dotacji nie jest jedynym możliwym. Określenie w szczególności powoduje, że katalog objętych tym przepisem sposobów realizacji dotacji nie jest zupełny. Składają się na niego między innymi następujące formy wykorzystania środków pochodzących z dotacji:

  • Przelew z rachunku bankowego przedszkola
  • Przelew z innego rachunku bankowego, z opisem faktury, za którą następuje zapłata
  • Zapłata kartą płatniczą powiązaną lub niepowiązaną z rachunkiem bankowym przedszkola
  • Zapłata gotówką
  • Kompensata
  • Potrącenie
  • Przedpłata
  • Zaliczka

W związku z powyższym nałożenie obowiązku przedkładania wyciągu z rachunku bankowego jest nieuprawnione. Wystarczy przedstawić potwierdzenia dokonania przelewu do poszczególnych faktur, rachunków, itd..

Dotację oświatową można wydatkować w każdy wskazany sposób

Dokonując wykładni art. 251 ust. 4 w/w ustawy uznać należy, iż poza wskazanymi wprost w tym przepisie sposobami realizacji dotacji, możliwe są jeszcze inne sposoby jej wykorzystania. Świadczy o tym w sposób jednoznaczny, zawarty w tym przepisie zwrot „w szczególności”. Wynika z niego, iż wyliczenie sposobów wykorzystania dotacji ma charakter przykładowy. Brak wskazania jakiejkolwiek gradacji pomiędzy sposobami realizacji dotacji wymienionymi wprost w tym przepisie, a innymi możliwymi sposobami, skutkuje tym, iż dotację można rozliczyć w każdy dostępny sposób. Potwierdza to m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20.12.2013 r (sygn. akt: I SA/Po 1252/13), który stwierdza, że użyte przez ustawodawcę słowo w szczególności odnieść należy jedynie do formy zapłaty, która może polegać nie tylko na przelewie gotówki, ale np. może przybrać formę potrącenia. Także uchwała nr KI-411/214/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2013 r. Kolegium RIO zauważa, że rozliczenie dotacji może dokonywać się wydatkami bieżącymi poniesionymi w skali całego roku — niezależne od tego, czy w dniu dokonywania wydatku beneficjent posiadał (czy nie posiadał) środki z dotacji na rachunku bankowym — czy otrzymał je faktycznie dopiero w kolejnych miesiącach danego roku.

Wydatki dotacyjne można dokonywać także z prywatnego konta

Nieuprawnionym jest więc stwierdzenie, że wydatków rozliczających dotację nie można dokonywać z prywatnego ani firmowego rachunku bankowego organu prowadzącego. Wydatkowanie dotacji reguluje art. 251 ust 4 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nim, wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo w przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

Wypłata dotacji oświatowej na wskazany rachunek

W zakresie konieczności posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego wypowiedział się NSA w sprawie II GSK 2450/13.

Wskazać także trzeba, że nałożenie na przedszkole niepubliczne, obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego, który miałby służyć do dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem przedszkola niepublicznego, nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach ustawy o systemie oświaty. W szczególności podstawy takiej nie stanowi art. 90 ust. 2b czy art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty. Obowiązku takiego, nie można wywodzić z przepisów ustawy o finansach publicznych, bowiem obowiązki w zakresie dyscypliny finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej nie dotyczą niepublicznych przedszkoli. Działalność prowadzona w formie niepublicznego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą (nawet jeżeli spełnia przesłanki uznania jej za taką działalność w świetle art. 2 u.s.d.g.), to tym samym zasad określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do placówek niepublicznych, a to dodatkowo przemawia za tym, że nie ma podstaw do wyodrębnienia rachunku bankowego.

Dotacja oświatowa to świadczenie roczne i powinna być rozliczana rocznie

W dalszej części tego przepisu ustawodawca wskazuje, że dotacja przekazywana jest w 12 częściach. Czyli dotacja to jedno świadczenie przekazywane jedynie w 12 transzach. Co to oznacza dla szkoły lub przedszkola? Przede wszystkim to, że dotacja rozliczana jest w obrębie jednego roku, nie miesięcznie. Obecnie znacznie rzadziej, ale wcześniej dość częsta była praktyka nakazywania Państwu rozliczania dotacji, półrocznie, kwartalnie a w skrajnych przypadkach nawet miesięcznie. To błąd, dotacja to świadczenie roczne i powinna być rozliczana i kontrolowana rocznie.

Terminy wypłaty dotacji oświatowych dla szkoły i przedszkola niepublicznego

Dotacje powinny zostać przekazane jednostkom oświatowym do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowią jedynie dotacje grudniowe i styczniowe. Te są przekazywane odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

Odsetki dla przedszkola za dotację wypłaconą po terminie

Co w sytuacji, gdy gmina spóźni się z przekazaniem dotacji oświatowej na rachunek przedszkola lub szkoły? W takiej sytuacji naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych”! W tej kwestii istotny jest Art. 48., który wskazuje, że:

1. W przypadku nieprzekazania dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a, art. 40 i art. 41, na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki lub zespołu szkół w terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 25 ust. 6, art. 26 ust. 6, art. 31b, art. 34 ust. 1 i art. 42 ust. 1, z winy organu, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a, art. 40, art. 41 i art. 41a, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin przekazania dotacji.

Odcinki komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie