Standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024. Czym są, kogo obowiązują?

Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych [ fot.shutterstock/Tonktiti ]

15 lutego 2024 weszły w życie przepisy dotyczące ochrony małoletnich. Placówki mają pół roku, do 15 sierpnia 2024, na wdrożenie standardów.  Czym są Standardy Ochrony Małoletnich i jakie procedury wprowadzają? Jakie obowiązki nowe przepisy  nakładają na organy prowadzące i dyrektorów szkół i przedszkoli? Jakie kary grożą za zignorowanie zaleceń?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Standardy ochrony małoletnich dotyczą wszystkich placówek oświatowych

W związku z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące wszystkich typów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Zmiany te wprowadzają standardy ochrony małoletnich, mające stanowić jeden z rodzajów szczególnych środków ochrony małoletnich. Przepisy wejdą w życie 15 lutego. Obowiązek wprowadzenia standardów po 15 lutego 2024 będzie miał każdy:

 • dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • organ zarządzający inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni
 • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich

Organy prowadzące mają czas do 15 sierpnia 2024 na stworzenie i wdrożenie standardów. Po tym terminie organy nadzorcze mogą nakładać kary, jeśli placówki nie będą miały wdrożonych standardów ochrony małoletnich.

Dotacje oświatowe – błędy i wydatki, których nie można finansować dotacją

Czego dotyczą standardy ochrony małoletnich?

Standardy określają zasady i procedury, które powinny być wdrożone w placówkach oświatowych w celu zapewnienia małoletnim odpowiedniej ochrony. Zgodnie z art. 22c zmienianej ustawy, w standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju podmiotu lub działalności, określić należy w szczególności:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które mają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów, lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

Co jeszcze należy określić w standardach ochrony dzieci?

We wprowadzanych w placówkach oświatowych standardach ochrony małoletnich należy także, zgodnie z zapisami ustawy, określić:

 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a dotacja oświatowa

O czym pamiętać wprowadzając standardy i politykę ochrony małoletnich?

Wprowadzając standardy ochrony małoletnich szkoły przedszkola i inne jednostki oświatowe powinny:

 • uwzględnić sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie
 • co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami
 • udostępnić na swojej stronie internetowej szkoły/przedszkola oraz wywiesić w widocznym miejscu w wersji pełnej, oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

Kara grzywny za brak standardów ochrony małoletnich

Zgodnie z ustawą niedopełnienie obowiązku wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich będzie podlegało karze grzywny, której wysokość, w przypadku ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku, nie będzie mogła być niższa niż 1000 zł. Organy nadzorcze mogą nakładać kary, jeśli placówki nie będą miały wdrożonych standardów ochrony małoletnich po 15 sierpnia 2024 roku.

Art. 23b.
1. Kto, będąc obowiązanym do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich nie wykonuje tego
obowiązku, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.
2. W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, sprawca, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) – art. 22c, art. 22b
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie