Nowy oddział jednostki oświatowej w ramach jednej jednostki samorządu terytorialnego

Wniosek o dopisanie dodatkowego lokalu do wpisu w ewidencji placówek oświatowych
Wniosek o dopisanie dodatkowego lokalu do wpisu w ewidencji placówek oświatowych [ fot. shutterstock/Alexander_Safonov ]

Dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć oświatowych w ramach jednej jednostki samorządu terytorialnego zgłaszacie Państwo na tej samej zasadzie, co zmianę organu prowadzącego szkoły lub przedszkola. O tym, jak do wpisu w ewidencji placówek dodać dodatkową lokalizację prowadzenia zajęć, mówi mecenas Beata Patoleta — specjalistka ds. prawnego wsparcia przedszkoli i szkół w całej Polsce.

W tym artykule:
Dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć — informacja do organu rejestrującego
Dodatkowe informacje do wniosku o zgłoszenie innej lokalizacji
Opinia inspektora sanitarnego i komendanta Państwowej Straży Pożarnej
Zgłaszamy nie tylko lokalizacje, w których realizowana będzie edukacja
Zgłoszenie dodatkowej lokalizacji w terminie 14 dni
Odnowa dotacji za mniejszą planowaną liczbę dzieci?
Warunki przekazania dotacji oświatowej
Dotacje oświatowe na rzeczywistą, a nie na planowaną liczbę dzieci
Planowana liczba dzieci, uczniów, a rzeczywista liczba wychowanków
Wnioski z planowaną liczbą dzieci – plan wydatków budżetu

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć — informacja do organu rejestrującego

Jeżeli planujecie Państwo, zwiększenie możliwości lokalowych w Waszej placówce, niezbędna będzie zmiana we wpisie do ewidencji szkół i placówek oświatowych. O zmianie, która przewiduje rejestrację innego miejsca prowadzenia zajęć, należy poinformować organ rejestrujący czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub w powiecie zarząd powiatu.

Sprzedaż, przekazanie szkoły lub przedszkola innemu organowi prowadzącemu. Krok po kroku

Dodatkowe informacje do wniosku o zgłoszenie innej lokalizacji

Stosownie do art. 168 ust. 4 pkt 3 – we wpisie do ewidencji należy wskazać adres oraz inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane. Wspomniane „inne lokalizacje” muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły artystycznej na terenie tej samej miejscowości. Do wniosku należy również załączyć dodatkowe informacje o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
b) realizację innych zadań statutowych
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej

Dotacje celowe dla żłobków — nieuprawnione zapisy w gminnych uchwałach

Opinia inspektora sanitarnego i komendanta Państwowej Straży Pożarnej

Spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Zgłaszamy nie tylko lokalizacje, w których realizowana będzie edukacja

Warto wspomnieć, że nawet jeśli w dodatkowych lokalizacjach nie planujecie Państwo prowadzenia działalności stricte oświatowej, a jedynie np. chcecie wykorzystać je na potrzeby administracyjne, to takie dodatkowe lokalizacje również należy zgłosić we wpisie, choćby na potrzeby finansowania ich utrzymania z dotacji oświatowych.

Aktualizacja dotacji oświatowych 2023. Kiedy nastąpi? Kiedy wypłata zaktualizowanej kwoty?

Zgłoszenie dodatkowej lokalizacji w terminie 14 dni

Stosownie do ust. 13 osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi lub podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Jeśli nowe miejsce ma działać na tym samym wpisie, niezbędne jest poinformowanie organu rejestrującego w ciągu 14 dni od dnia zmiany o tych okolicznościach. Przeciwnie może być np. kwestionowane prawo do dotacji. Warto zatem dopełnić ten obowiązek.

Odnowa dotacji za mniejszą planowaną liczbę dzieci?

Nie jest możliwe, przy założeniu, że organ gminy czy powiatu działa zgodnie z prawem, odmówienie dotacji z tego względu, że wskazana we wniosku składanym do 30 września liczba dzieci, czy wskazana w SIO na 30 września liczba dzieci jest mniejsza niż późniejsza rzeczywista liczba dzieci. Wniosek wskazuje bowiem tylko plan, plan zaś może być mniejszy lub większy, a SIO stan rzeczywisty, ale na 30 września i później może on być mniejszy lub większy.

Warunki przekazania dotacji oświatowej

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dotacje są przekazywane pod dwoma tylko warunkami:
1) organ prowadzący przekaże organowi dotującemu informację o planowanej liczbie odpowiednio dzieci /uczniów, wychowanków, uczestników lub słuchaczy, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego – czyli roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
i drugi niezbędny warunek
2) przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego

Dotacje oświatowe. Terminy wypłaty dotacji dla szkoły i przedszkola niepublicznego

Dotacje oświatowe na rzeczywistą, a nie na planowaną liczbę dzieci

Nie otrzymujecie Państwo dotacji na planowaną liczbę dzieci. Gdyby tak było, każdy mógłby wpisać liczbę zawyżoną, a gmina, czy powiat musiałyby taką dotację wypłacić. Otrzymujecie Państwo dotacje na rzeczywistą liczbę dzieci i plan nie ma tu nic do rzeczy. Otrzymujecie Państwo bowiem dotację na każde dziecko będące w danym miesiącu w danym roku odpowiednio: dzieckiem, uczniem, wychowankiem lub słuchaczem. O czym wprost Stanowi art. 34 ust. 2 u.f.z.o.

Planowana liczba dzieci, uczniów, a rzeczywista liczba wychowanków

Zarówno liczba uczniów, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 czyli wskazywana we wniosku składanym do 30 września, jak i liczba uczniów, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 czyli wskazywana do SIO wg stanu na 30 września, może i prawdopodobnie jest, inna niż rzeczywista liczba uczniów. To właśnie na tę rzeczywistą liczbę uczniów będzie się należała dotacja.

Wnioski z planowaną liczbą dzieci – plan wydatków budżetu

Wnioski, które Państwo składacie do 30 września, mają jedynie umożliwić zaplanowanie wydatków w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego. Jak wiadomo, plan zmienia się zgodnie ze stanem rzeczywistym. Dotacja powinna być wypłacana na podstawie faktycznej liczby wychowanków, uczniów słuchaczy w danym miesiącu i nie ma przy tym znaczenia, że planowana liczba uległa zwiększeniu czy zmniejszeniu. O ile oczywiście, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o. został dochowany. Czyli złożono wniosek z planowaną liczbą dzieci i wskazano na 30 września rzeczywistą liczbę w SIO.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie