Sprzedaż, przekazanie szkoły lub przedszkola innemu organowi prowadzącemu. Krok po kroku

Sprzedaż szkoły, przedszkola krok po kroku. Jak zmienić organ prowadzący?
Sprzedaż szkoły, przedszkola krok po kroku. Jak zmienić organ prowadzący? [ fto. shutterstock/RobertPlociennik ]

Procedura sprzedaży, przekazania jednostki oświatowej: szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej czy punktu przedszkolnego krok po kroku. O tym, jak prawidłowo i zgodnie z prawem dokonać  zmiany organu prowadzącego jednostkę oświatową, opowiada mecenas Beata Patoleta — specjalistka ds. prawa oświatowego i wsparcia prawnego dla szkół przedszkoli i żłobków w całej Polsce.

W tym artykule:
Kupno, sprzedaż szkoły kub przedszkola – formalności
Zmiana organu prowadzącego w szkole lub przedszkolu — wniosek
Kto składa wniosek o zmianę organu prowadzącego szkoły lub przedszkola?
Zmiana organu prowadzącego – 30 dni na dokonanie zmiany przez organ rejestrujący
Informacja, że pozostałe dane pozostają we wpisie bez zmian
Oświadczenie nowego organu prowadzącego szkołę lub przedszkole
Dotacje oświatowe. Jak wpływa zmiana we wpisie na działanie placówki oświatowej?
Cywilnoprawne kwestie związane ze zmianą organu prowadzącego w jednostce oświatowej
Przeniesienie praw do szkoły, przedszkola na nowy organ prowadzący
Określenie składników majątku przechodzących na nowy organ
Zmiana organu prowadzącego – odpowiedzialność za zobowiązania
Nabywca odpowiada całym majątkiem za zaległości podatkowe
Nabycie ruchomości i dokonanie osobnego wpisu do ewidencji

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kupno, sprzedaż szkoły kub przedszkola – formalności

Jest szkoła, przedszkole lub inna jednostka oświatowa i jest organ, który ją prowadzi. Zmiana organu prowadzącego może następować na różnych podstawach. Może to być przekazanie, zbycie, spadkobranie. Tu przypominam o możliwości wskazania osoby, która po naszej śmierci, stanie się organem prowadzącym. Dla zachowania ciągłości i uniknięcia przysparzania kłopotów naszym bliskim:

Więcej: Sukcesja prawa do prowadzenia przedszkola po śmierci organu prowadzącego

Zmiana organu prowadzącego w szkole lub przedszkolu — wniosek

Dziś jednak nie o tym. Dziś opowiem Państwu o zmianie organu prowadzącego z naszej woli i za naszego życia. Żeby dokonać zmiany organu prowadzącego jednostkę oświatową, należy złożyć wniosek o zmianę danych zawartych we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W wyniku złożenia takiego wniosku wpis w ewidencji pozostaje ten sam, zmienia się jedynie zapis, dotyczący organu prowadzącego. Wniosek taki składacie Państwo w trybie zmiany we wpisie. Reguluje to
art. 168 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dotacje celowe dla żłobków — nieuprawnione zapisy w gminnych uchwałach

Kto składa wniosek o zmianę organu prowadzącego szkoły lub przedszkola?

Wniosek o zmianę składa osoba, która jest obecnym organem prowadzącym. We wniosku tym wskazuje, czego dotyczy wnioskowana zmiana we wpisie. W tym wypadku będzie ona dotyczyła osoby, która od wskazanej, we wniosku o zmianę organu prowadzącego, daty będzie nowym organem prowadzącym.

Aktualizacja dotacji oświatowych 2023. Kiedy nastąpi? Kiedy wypłata zaktualizowanej kwoty?

Zmiana organu prowadzącego – 30 dni na dokonanie zmiany przez organ rejestrujący

Organ rejestrujący ma wówczas 30 dni na dokonanie wnioskowanej zmiany. Czas ten może się przedłużyć, jeśli wniosek będzie niekompletny i organ wezwie Państwa do uzupełnienia braków formalnych. We wniosku wskazujecie Państwo również jakiego wpisu dotyczy, poprzez podanie jego numeru.

Informacja, że pozostałe dane pozostają we wpisie bez zmian

We wniosku warto również zawrzeć informację, że pozostałe dane, poza zmianą organu prowadzącego placówkę, pozostają bez zmian.

Oświadczenie nowego organu prowadzącego szkołę lub przedszkole

Do wniosku załączamy również: oświadczenie osoby, która będzie nowym organem prowadzącym, dotyczące przejęcia placówki, dane tej osoby do wpisania do RSPO oraz zaktualizowany statut, z którego ma wynikać, kto będzie nowym organem prowadzącym szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową.

Dotacje oświatowe. Terminy wypłaty dotacji dla szkoły i przedszkola niepublicznego

Dotacje oświatowe. Jak wpływa zmiana we wpisie na działanie placówki oświatowej?

Zmiana danych organu prowadzącego we wpisie do ewidencji nie wpływa na funkcjonowanie jednostki. Jednostka oświatowa działa nadal, aktualne pozostają również złożone przez poprzedni organ wnioski z planowaną liczbą dzieci i informacja do SIO, opinie straży pożarnej, sanepidu, które statuują prawo danej jednostki oświatowej do dotacji. Przed dokonaniem takiej zmiany, warto się upewnić, czy te powinności przez obecny organ prowadzący zostały dokonane.

Cywilnoprawne kwestie związane ze zmianą organu prowadzącego w jednostce oświatowej

To w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o czynności administracyjno prawnych związane ze zmianą organu prowadzącego w placówce oświatowej. Pozostają jeszcze kwestie związane z prawem cywilnym. W tym zakresie musi istnieć podstawa przekazania innemu podmiotowi części przynależnych nam praw i obowiązków.

Przeniesienie praw do szkoły, przedszkola na nowy organ prowadzący

Jednym z rozwiązań, jest przeniesienie praw na podstawie umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Szkoła, przedszkole, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, punkt przedszkolny czy każda inna jednostka oświatowa są wyodrębnionymi, tworzącymi samodzielną całość składnikami majątku.

Limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych dla dyrektora, nauczyciela w 2023 – jak obliczyć i ile wynosi?

Określenie składników majątku przechodzących na nowy organ

Istotne jest określenie w treści umowy majątkowych i niemajątkowych składników, które przechodzą na nowy organ prowadzący. Będzie to dotyczyło również pracowników, których należy o takiej zmianę poinformować, co najmniej na 30 dni przed planowaną zmianą. Zawiadomienie takie, w trybie art. 23 prim kodeksu pracy, powinno zawierać:

  • termin
  • przyczynę przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę
  • prawne skutki przejścia części zakładu pracy
  • ekonomiczne skutki przejścia części zakładu pracy
  • przejście części zakładu pracy w kontekście danych osobowych
  • zamierzone działania dotyczące warunków zatrudnienia

Zmiana organu prowadzącego – odpowiedzialność za zobowiązania

Co równie istotne w umowie należy określić zasady odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania. Jest to kwestia o tyle istotna, że dotychczas orzecznictwo nie wypracowało jednolitego stanowiska odnośnie do osoby zobowiązanej w zakresie np. rozliczenia dotacji za czas przeszły.

Nabywca odpowiada całym majątkiem za zaległości podatkowe

Należy też pamiętać o treści art. 12 ordynacji podatkowej. Zgodnie z jego treścią nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. Warto zatem, przed nabyciem takiego przedsiębiorstwa zbadać wszelkie kwestie ewentualnych zaległości!

W zakresie odpowiedzialności za rozliczenie dotacji wypowiadła się np. WSA w Szczecinie w sprawie z dnia 4 kwietnia 2019 r., WSA we Wrocławiu w sprawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. III SA/Wr 621/18, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2014 r. II GSK 103/13, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 maja 2016 r. I SA/Sz 317/16 I SA/Sz 946/18 odmienne stanowisko w tej sprawie wydal Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 3 września 2020 r. I SA/Gl 328/19.

Sądy wskazują, że decyzja wydana na podstawie art. 252 ust. 1 pkt 1 u.f.p. o zwrocie pobranych dotacji powinna być skierowana do organu prowadzącego szkoły, które pobrały stosowne dotacje.

Nabycie ruchomości i dokonanie osobnego wpisu do ewidencji

Drugą możliwą formą jest niedokonywanie zmiany, a jedynie nabycia ruchomości i dokonanie osobnego wpisu do ewidencji. To jednak musi być poprzedzone wnioskiem do organu rejestrującego w trybie art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z jego treścią, na wniosek organu prowadzącego odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie