Dotacje oświatowe. Terminy wypłaty dotacji dla szkoły i przedszkola niepublicznego

Terminy wypłaty dotacji oświatowych - odsetki za opóźnienie
Terminy wypłaty dotacji oświatowych – odsetki za opóźnienie [ fot. shutterstock/suksom ]

Dotacje oświatowe to forma finansowania działań edukacyjnych i inwestycji w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Dotacje oświatowe są przekazywane jednostkom oświatowym przez organy samorządowe, w celu wspierania działań edukacyjnych. O tym, jakie są ustawowe terminy przekazania środków z dotacji oświatowych niesamorządowej szkole lub przedszkolu, opowiedziała mec. Beata Patoleta.

W tym artykule:
Terminy przekazania dotacji oświatowych przez gminy: luty — listopad
Terminy przekazania dotacji oświatowych przez gminy: grudzień — styczeń
Terminy wypłaty dotacji oświatowych Art. 34 ust. 1
Odsetki dla szkoły lub przedszkola za dotację wypłaconą po terminie
Odsetki za opóźnione dotacje oświatowe
Dotacje oświatowe wypłacone po zakończeniu roku budżetowego
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 27 listopada 2023 godzina 16.00
Może być finansowane z dotacji oświatowych

Prawo pracy w placówce oświatowej – kodeks pracy, karta nauczyciela, urlopy, umowy. Rozliczenie nagrody specjalnej dla nauczycieli.
Umowy z pracownikami, pensum a etat, urlopy, nagrody, premie, wypowiedzenia
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/prawo-pracy-w-placowce-oswiatowej
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 23 listopada 2023 godzina 10.00
Vademecum dyrektora żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna
Wypadek w placówce, podawanie leków dzieciom, windykacja należności od rodziców, umowy, uchwały gminne
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/vademecum-dyrektora-zlobka
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 30 listopada 2023 godzina 16.00
Może być finansowane z dotacji oświatowych

Dotacyjny kompas! Bezpieczne wydatkowanie, rozliczanie, dokumentowanie dotacji oświatowych
Rozliczanie dotacji, opisywanie faktur, limity wynagrodzeń, praktyczne porady i wskazówki dot. kontroli dotacji
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/dotacyjny-kompas-wydatkowanie-rozliczanie-dokumentowanie
– – – – – – – – – – – – – – –

Terminy przekazania dotacji oświatowych przez gminy: luty — listopad

Termin przekazania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego reguluje artykuł 34 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacje powinny zostać przekazane publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym jednostkom oświatowym do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych dla dyrektora, nauczyciela w 2023 – jak obliczyć i ile wynosi?

Terminy przekazania dotacji oświatowych przez gminy: grudzień — styczeń

Inne terminy przekazania dotacji oświatowych jednostkom oświatowym obowiązują w grudniu i styczniu. Związane jest to z koniecznością rozdysponowania tych środków do końca roku budżetowego przez samorządowe i niesamorządowe szkoły, przedszkola i inne jednostki oświatowe do końca roku budżetowego. Dotacje w styczniu i w grudniu przekazywane są odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

Dotacje na inwestycje i remonty w szkołach 2023. Kto może składać wnioski i jak to zrobić?

Terminy wypłaty dotacji oświatowych Art. 34 ust. 1

1.
Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz 31 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy — Prawo oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1, liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy, w których prowadzony jest dany kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Dotacje oświatowe — zasady finansowania remontów, inwestycji i modernizacji. Jakie limity obowiązują?

Odsetki dla szkoły lub przedszkola za dotację wypłaconą po terminie

Jeśli jednostka samorządu terytorialnego spóźni się z przekazaniem dotacji oświatowej na rachunek przedszkola lub szkoły naliczane są odsetki. Odsetki naliczane są „w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych”! Zasady wypłaty dotacji i odsetek po terminie reguluje art. 48., który wskazuje, że:

Zwrot dotacji oświatowych. Jeden rok budżetowy, jedna ostateczna decyzja administracyjna

Odsetki za opóźnione dotacje oświatowe

1. W przypadku nieprzekazania dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a, art. 40 i art. 41, na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki lub zespołu szkół w terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 25 ust. 6, art. 26 ust. 6, art. 31b, art. 34 ust. 1 i art. 42 ust. 1, z winy organu, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a, art. 40, art. 41 i art. 41a, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin przekazania dotacji.

Dotacje oświatowe wypłacone po zakończeniu roku budżetowego

W przypadku dotacji oświatowej, która wypłacana jest szkole, przedszkolu lub innej jednostce oświatowej z opóźnieniem — po zakończeniu roku budżetowego istotne jest również to, że w takiej sytuacji nie podlega ona rozliczeniu!

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w uchwale 117/14 zwróciła uwagę, że niedopuszczalnym jest wypłacanie dotacji po zakończeniu roku budżetowego, a kwota wypłacona po tym terminie, dotacją nie jest. Oznacza to, że nie można jednocześnie nie wypłacać należności i żądać jej rozliczenia. Istotną cechą dotacji, w tym dotacji udzielanej przedszkolu niepublicznemu, jest jej ustawowe ograniczenie czasowe, do okresu roku budżetowego. Wynika to bezpośrednio z „roczności budżetu”.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie