Lokal na przedszkole — jakie wymagania musi spełniać?

Budynek przedszkola i plac zabaw
Jakie warunki musi spełnić lokal przeznaczony na przedszkole? [ fot.shutterstock/VladimirNenezic ]

Zanim otworzysz przedszkole, konieczne jest dokładne zapoznanie się z wymogami, jakie musi spełniać budynek, aby uzyskać pozytywne opinie od powiatowego inspektora sanitarnego i komendanta Straży Pożarnej. Sprawdź jakim wymogom musi sprostać budynek, w którym zamierzasz otworzyć przedszkole. Czy wymagane są jeszcze jakieś opinie i dokumenty dotyczące lokalu przeznaczonego na przedszkole?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Lokalizacja przedszkola — wymagania dotyczące lokalu

W kwestii lokalu na przedszkole wybór odpowiedniej lokalizacji jest fundamentalnym krokiem. Regulacje prawne dotyczą między innymi umiejscowienia lokalu przeznaczonego na placówkę oświatową. Przeznaczone na przedszkole pomieszczenie powinno znajdować się w budynku wolnostojącym lub na parterze budynku mieszkaniowo-usługowego. Lokal na przedszkole musi również posiadać niezależne wejście, nie może to być wejście np. przez wspólną klatkę schodową dostępną dla innych lokatorów budynku. Podobnie jest w przypadku przedszkola zlokalizowanego w budynku szkoły.

Przedszkole powinno być zlokalizowane w:

 • samodzielnym budynku wolnostojącym
 • wydzielonej części parteru budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego (z niezależnym wejściem z zewnątrz do przedszkola)
 • wydzielonej części budynku użyteczności publicznej – w wydzielonej części szkoły (z osobnymi wejściami i oddzieleniem całkowitym funkcji obu placówek)

Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym. Dokumenty niezbędne i przydatne

Lokal na przedszkole warunki pozytywnej opinii Straży Pożarnej

Zanim uzyskamy wpis do ewidencji, budynek przeznaczony na przedszkole musi uzyskać pozytywną opinię komendanta Straży Pożarnej. Opinia taka potwierdzi, że lokal spełnia standardy i pozwala na zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpieczeństwa. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

Wymagania Straży Pożarnej dot. lokalu przedszkolnego

 • znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia
 • posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą
 • został wyposażony w co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz
 • wyposażony jest w gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego
 • zapewniony dojazd drogą pożarową
 • posiada hydrant wewnętrzny

Warunki techniczne lokalu przeznaczonego na przedszkole

Lokale przeznaczone na prowadzenie przedszkola muszą również spełniać odpowiednie wymogi techniczne. Określona jest m.in. minimalna wysokość pomieszczenia i poziom naświetlenia.

Awans Zawodowy Nauczyciela. Nauczyciel początkujący, mianowany, dyplomowany

Lokal na przedszkole — wymogi techniczne

 • wysokość pomieszczeń musi wynosić 3 m
 • poziom podłogi w pomieszczeniach musi znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku
 • w pomieszczeniach zapewnij oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylację stosowna do potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń
 • podłoga i ściany (do wysokości min. 2 m) pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz należących do bloku żywieniowego muszą być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych
 • podłoga w salach zajęć musi być gładka i łatwo zmywalna (dopuszczony jest parkiet), w miejscach zabaw dzieci młodszych wskazana jest wykładzina typu dywanowego

Własny plac zabaw lub plac dostępny w pobliżu przedszkola

Dostępność placu zabaw jest istotnym elementem oferty edukacyjnej przedszkola. Na potrzeby prowadzenia placówki przedszkolnej trzeba przewidzieć możliwość korzystania przez dzieci z placu zabaw podczas zajęć na świeżym powietrzu. Może to być własny plac zabaw przy budynku, w którym znajduje się przedszkole lub inny plac zabaw dostępny w pobliżu lokalizacji placówki.

Rozliczanie wydatków z dotacji oświatowych proporcją. Dotacje podstawowe, na Kształcenie Specjalne i WWR

Łazienki w przedszkolu — wymagania sanitarne

Liczba i wyposażenie łazienek w przedszkolu także podlega regulacjom. Zgodnie z wytycznymi lokal przedszkolny musi posiadać przynajmniej 1 odpowiednio wyposażoną łazienkę na 15 dzieci

Warunki sanitarne dotyczące przedszkolnych łazienek:

 • na 15 dzieci przypada co najmniej jedna umywalka i jedna miska ustępowa
 • miski ustępowe (toaleta) powinny być umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, a także ściankami działowymi i drzwiami o wysokości minimalnej 1,5 m
 • ustępy damskie należy oddzielić od męskich ścianą na wysokość całego pomieszczenia
 • drzwi do kabin o szerokości co najmniej 0,9 m mają być otwierane na zewnątrz
 • wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna – dla łazienek z jednym oknem i jedną kabiną, wentylacja mechaniczna ciągła – dla pozostałych
 • ustępy ogólnodostępne (łazienki) nie muszą zawierać przedsionków.

Lokal na przedszkole — powierzchnia

Nie ma bezpośrednich przepisów regulujących kwestię liczby metrów na dziecko w przedszkolu. Można się w tym wypadku kierować wytycznymi GIS lub rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r, wg którego wielkość pomieszczenia przeznaczonego do pobytu dzieci w grupie od 3 do 5 osób musi wynosić przynajmniej 16 m2. W przypadku większej liczby dzieci również powierzchnia pomieszczenia powinna być odpowiednio większa:

 • powierzchnia na każde kolejne dziecko wyniesie co najmniej 2 mkw, jeśli czas pobytu w przedszkolu nie przekracza 5 godzin dziennie
 • powierzchnia na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeśli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub przedszkole zapewnia leżakowanie

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1520)

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie