Rozliczanie wydatków z dotacji oświatowych proporcją. Dotacje podstawowe, na Kształcenie Specjalne i WWR

Dotacje oświatowe liczone proporcją - dotacje na kształcenie specjalne wwr i dotacje podstawowe
Dotacje oświatowe liczone proporcją – dotacje na kształcenie specjalne wwr i dotacje podstawowe [fot. shutterstock/Andrey_Popov]

Jak prawidłowo rozliczać wydatki z dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju? Mecenas Beata Patoleta wyjaśnia jak obliczyć proporcjonalny udział tych środków w wydatkach placówki oświatowej. Sprawdź, kiedy i jaką proporcję można zastosować do rozliczenia wydatków wspólnych, takich jak czynsz czy media, w szkole lub przedszkolu.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Rozliczanie dotacji — artykuł 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Artykuł 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, to jest ten przepis! Jest to jeden z moich ulubionych przepisów i mam nadzieję, że Państwa również. Dla prowadzących jednostkę oświatową jego znajomość jest absolutnie niezbędna. Przepis ten skonstruowany jest fajnie, tylko błędnie, przez niektórych urzędników, interpretowany.

Artykuł 35 ustawy dotyczy przeznaczenia, czyli możliwości wydatkowania dotacji oświatowych w szkołach i przedszkolach. Zgodnie z ustępem 1 dotacje mogą być one przeznaczone na bieżące wydatki placówki oświatowej i jak wykażę Państwu poniżej, również z części kształcenia specjalnego możecie dotacje wydać w stosownej proporcji na bieżące wydatki Państwa placówki- szkoły, przedszkola, poradni.

Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki.

Rozliczenie dotacją wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego z naruszeniem art. 10 a Karty Nauczyciela

Czynsz za budynek, w którym jest przedszkole i żłobek?

Żeby bardziej skomplikować sprawę proporcjonalnego rozliczania dotacji oświatowych, przyjmijmy, że płacimy czynsz za budynek, w którym mamy zarówno przedszkole, jak i żłobek. Co w takiej sytuacji? W najprostszym przypadku wystarczy przyjąć proporcję powierzchni jednej i drugiej placówki i czynsz oraz np. opłaty za media dzielić nią na potrzeby rozliczenia dotacji przedszkolnej. Jeśli wynajmowana powierzchnia to 320 metrów i żłobek zajmuje np. 80 metrów, a przedszkole 240, to do dotacji możemy zaliczyć 240/320 kosztów, czyli 75% rachunku za czynsz. W takiej sytuacji, jeśli macie Państwo za całość powierzchni czynsz np. 30 tysięcy złotych, to dotacją przedszkolną rozliczacie jedynie 22 500 złotych, i to 22 500 będzie dla nas 100% wydatków, które dopiero będziemy dzielić proporcjonalnie pomiędzy dotacje na kształcenie specjalne i dotację podstawową.

Przestrzenie wspólne a rozliczanie dotacji oświatowej

Oczywiście wyżej rozpatrujemy sytuację idealną, kiedy obie placówki mają osobne wejścia i nie mają przestrzeni wspólnych. Jeśli jest inaczej, powinniście Państwo, na potrzeby części wspólnych — wykorzystywanych na potrzeby dzieci żłobkowych i przedszkolnych, przyjąć dodatkową proporcję. W tej sytuacji zalecamy proporcję liczby dzieci. Zakładając np. że w żłobku mamy 20 dzieci, a w przedszkolu 80, to na potrzeby przedszkola, części wspólne budynku możemy rozliczyć proporcją 80(liczba dzieci w przedszkolu)/100(liczba wszystkich dzieci), ponieważ zarówno dzieci ze żłobka, jak i dzieci z przedszkola korzystają z tych powierzchni. Dlatego też procent wydatku powierzchniowy, z części wspólnej budynku, dzielimy jeszcze przez proporcję dzieci. Oczywiście te problemy nie dotyczą sytuacji, w której w tym samym budynku usytuowane jest tylko przedszkole, wówczas oczywiście ponosicie Państwo koszty jedynie na tę placówkę.

Roczne rozliczenie dotacji oświatowych – termin i konsekwencje niezłożenia

Obliczanie proporcji wydatków z dotacji na WWR

W przypadku dotacji na WWR o ile oczywiście uchwała rady gminy czy miasta przewiduje osobne rozliczenie, można zastosować proporcję godzinową. Na potrzeby tych wydatków przyjmujemy liczbę godzin „działania” przedszkola w miesiącu i liczbę realizowanych godzin WWR. Zakładając, że jest to 200 i w przypadku WWR – 4. To możemy przyjąć proporcję 200 do … 6. Dlaczego 6? Możemy bowiem zakładać, że w przypadku tych zajęć część czasu poświęcona jest na przygotowanie się np. dziecka do zajęć, więc takie pół godziny doliczamy na to, żeby dziecko dotarło na zajęcia, rozebrało się, ubrało itd. Można uznać, że 3% wydatków możemy przyjąć na poczet wydatków WWR.

Dotacje na Kształcenie Specjalne rozliczane proporcją

Problemy najczęściej pojawiają się, jeśli chodzi o wydatkowanie dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju. Tutaj mamy możliwe kilka sytuacji, omówimy dwie najczęstsze. Jeśli nie mamy wydzielonych sal do terapii, to wszystkie wydatki liczymy proporcją uczniów — liczba uczniów orzeczeniowych i uczniów bez orzeczenia do całkowitej liczby uczniów. Jeśli jednak mamy wydzielone sale do terapii, to w tej sytuacji możemy zastosować również proporcję powierzchni. Powierzchnia sal terapeutycznych do całkowitej powierzchni przedszkola wyznaczy nam proporcję, którą możemy wyznaczyć np. kwotę czynszu, którą będziemy finansować z części dotacji na kształcenie specjalne. Pamiętajmy, że dzieci z orzeczeniami również korzystają ze wszystkich powierzchni przedszkola na równi z dziećmi bez orzeczeń — koszty wspólne.

Wynagrodzenia finansowane proporcjonalnie dotacją na kształcenie specjalne

Podobnie, proporcję możemy zastosować do kosztów wynagrodzenia nauczycieli i pracowników. W przypadku nauczycieli, którzy bezpośrednio pracują z dziećmi z orzeczeniami, możemy przyjąć np. proporcję dzieci w oddziale/grupie, a w przypadku pracowników administracji proporcję wszystkich dzieci w placówce w odniesieniu do dzieci z i bez orzeczeń.

Oczywiście są również inne zasady podziału wydatków wspólnych bieżących — np. odejmowanie kwoty dotacji podstawowej.

Więcej na ten temat opowiemy również w trakcie szkolenia:
Kompendium wiedzy o dotacjach i kontroli dotacji oświatowych 2024 >>>

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie