Awans Zawodowy Nauczyciela. Nauczyciel początkujący, mianowany, dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela w szkole i przedszkolu
Awans zawodowy nauczyciela w szkole i przedszkolu

We wrześniu 2022 roku nastąpiły poważne zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli w Polsce. Miały one na celu uproszczenie ścieżki rozwoju zawodowego i uznania kompetencji nauczycieli w polskich szkołach i przedszkolach. Sprawdź, jakie są stopnie rozwoju zawodowego nauczycieli, jak przebiega awans na kolejne etapy i jakie warunki należy spełnić.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Nadzór Pedagogiczny 2024 i ocena pracy nauczyciela
05.03.2024 godz. 16.00
Regulacje prawne i zasady dotyczące Nadzoru Pedagogicznego w  roku 2024.
Zapisy: Nadzór Pedagogiczny 2024 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Kontrola dotacji oświatowych i dokumentacja w przedszkolu niesamorządowym
13.03.2024 godz. 16.00
Wszystko o kontroli i dokumentacji w przedszkolu niesamorządowym 2024
Zapisy: Kontrola i Dokumentacja >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nowa Struktura Awansu Zawodowego Nauczycieli

Zmiany wprowadzone pierwszego września 2022 roku zrewolucjonizowały proces awansu zawodowego, zmniejszając liczbę etapów i wprowadzając jasne kryteria oceny. Po zmianach mamy obecnie dwa stopnie awansu zawodowego nauczyciela: nauczyciel mianowany i dyplomowany.

Wzrost subwencji, limitu wynagrodzenia i stawki godzinowej w placówkach oświatowych w 2024

Nauczyciel początkujący i awans na nauczyciela mianowanego

Obecnie nauczyciel, który zaczyna swoją karierę w edukacji, jest nauczycielem początkującym. Przygotowanie do kolejnego kroku w karierze i awansu na stopień nauczyciela mianowanego trwa zazwyczaj 3 lata i 9 miesięcy.

Krótszy okres przygotowania na stopień nauczyciela mianowanego

Po spełnieniu określonych warunków czas przygotowania na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela może być krótszy. Nauczyciel, początkujący, który posiada stopień naukowy lub przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą może odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Nauczycielowi początkującemu, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole był nauczycielem akademickim i legitymował się co najmniej 3-letnim okresem pracy w uczelni lub w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole posiadał co najmniej 5-letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

Rozliczanie wydatków z dotacji oświatowych proporcją. Dotacje podstawowe, na Kształcenie Specjalne i WWR

Warunki nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela
 • odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela
 • posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji o przeprowadzonych zajęciach
 • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną

Przygotowaniem do awansu zawodowego – opieka mentora

Dyrektor szkoły, nauczycielowi początkującemu przygotowującemu się do awansu na stopień nauczyciela mianowanego, przydziela mentora, który wspiera go w przygotowaniach. Mentorem nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, z wyjątkiem przedszkoli, szkół i placówek niesamorządowych oraz szkół artystycznych, w których mentorem może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zajmujący stanowisko kierownicze.

Zadania mentora w awansie zawodowym nauczyciela

 • wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole
 • udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego
 • dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela
 • umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym nauczycielem
 • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych
 • mentor jest obowiązany poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora.

Nauczyciel mianowany i awans na nauczyciela dyplomowanego

Kolejnym stopniem awansu zawodowego nauczyciela jest nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Krótszy okres kwalifikacji na stopień nauczyciela dyplomowanego

Po spełnieniu określonych wymogów czas przygotowania do kolejnego awansu, na stopień nauczyciela dyplomowanego może być krótszy. Nauczyciel mianowany, który posiada stopień naukowy lub przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Rozliczenie dotacją wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego z naruszeniem art. 10 a Karty Nauczyciela

Warunki nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych
 • przepracowanie w szkole wymaganego przepisami czasu
 • posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 • uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów

Ocena pracy nauczyciela w trakcie awansu zawodowego – kto dokonuje?

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu zasięga opinii

 • rady rodziców – opinia obowiązkowa, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców
 • mentora – w przypadku nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela lub dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela
 • samorządu uczniowskiego – dyrektor może zasięgnąć tej opinii, nie jest to jednak obowiązek
 • właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości, opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego

Ocena pracy nauczyciela związana z awansem zawodowym nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym

 • ocena wyróżniająca – jeżeli suma punktów oceny pracy nauczyciela wynosi 90% maksymalnej liczby punktów i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą
 • ocena bardzo dobra – jeżeli suma punktów oceny pracy nauczyciela jest równa lub wyższa niż 75% i nie przekracza 89,99% – otrzymuje ocenę bardzo dobrą
 • ocena dobra – jeżeli suma punktów oceny pracy nauczyciela jest równa lub wyższa niż 55% i nie przekracza 74,99% – otrzymuje ocenę dobrą
 • ocena negatywna jeżeli suma punktów oceny pracy nauczyciela wynosi poniżej 55% maksymalnej liczby punktów – otrzymuje ocenę negatywną

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie