Rozliczenie dotacją wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego z naruszeniem art. 10 a Karty Nauczyciela

Pensja nauczyciela a dotacje oświatowe
Nauczyciel zatrudniony z naruszeniem art. 10a Karty nauczyciela. Wynagrodzenie rozliczane z dotacji? [ fot. shutterstock/pathdoc ]

Jak wygląda kwestia zatrudnienia nauczyciela na innej podstawie niż umowa o pracę w świetle orzecznictwa. Jak wygląda sytuacja osób pracujących na podstawie np. umowy zlecenie w wymiarze wyższym niż 4h tygodniowo? Czy wynagrodzenia nauczycieli zatrudnianych w sprzeczności z artykułem 10a Karty nauczyciela, można pokryć z dotacji oświatowych? Czy takie wydatki są kosztem bieżącym placówki w świetle prawa? Sprawdź, jak w tej kwestii wypowiedział się sąd. Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Artykuł 10 a Karty Nauczyciela — umowa o pracę ponad 4h tygodniowo

Co wynika z artykułu 10 a Karty Nauczyciela? Nauczyciel, który pracuje bezpośrednio z dzieckiem w wymiarze wyższym niż 4 godziny w tygodniu, pozostaje w stosunku pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Innymi słowy, nauczyciel, który pracuje ponad 4 godziny w tygodniu w Państwa placówce, powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W tym wypadku artykuł 10 a Karty Nauczyciela, jak niewiele przecież przepisów tego aktu prawnego, odnosi się także do placówek niesamorządowych.

Art. 10a [Zatrudnianie nauczycieli w niesamorządowych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; prowadzenie zajęć na innej podstawie niż umowa o pracę]
1. W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.
3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, prowadzący zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę, musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4. Przepis art. 10 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Roczne rozliczenie dotacji oświatowych – termin i konsekwencje niezłożenia

Przepis a praktyka w przedszkolach i szkołach niesamorządowych

Często zdarza się Państwu, że nie do końca przestrzegacie tego przepisu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy ciężko jest znaleźć pracowników. Często też urzędnicy nadinterpretują przepis, stosując go również do specjalistów czy terapeutów, co nie znajduje w mojej ocenie uzasadnienia.

Zatrudnienie nauczyciela niezgodnie z przepisem 10a Karty Nauczyciela

Niezależnie jednak naruszenia przepisu, zatrudnienie nauczyciela w kontrze do punktu 10 a Karty Nauczyciela, nie ma wpływu na możliwość rozliczenia dotacją jego wynagrodzenia! Pracownik ten, niezależnie od formy zatrudnienia, pracował dla dzieci. Jest to zatem wydatek na kształcenie, wychowanie i opiekę.

3% czy 8,5% podatku od wynagrodzenia dyrektora, będącego organem prowadzącym?

Artykuł 10 a Karty Nauczyciela a artykuł 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zobaczcie, o czym mówi art. 35 uofzo – znacie przecież ten przepis doskonale, a jeśli nie serdecznie polecam lekturę.

Art. 35. [Zadania finansowane z dotacji]
1. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Dotacje przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności! Artykuł 35 w żadnym miejscu nie wskazuje, że jeśli pracownika zatrudniamy w kontrze do 10 a Karty Nauczyciela, to ten wydatek nie jest kwalifikowany!

Wyrok WSA – wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego z naruszeniem art. 10 a Karty Nauczyciela

Co w tej kwestii mówi orzecznictwo? Mamy świeżutki, jak poranne pieczywo prosto z piekarni, wyrok odebrany 2 stycznia! Na dobry początek roku 2024.

Wyrok WSA w Warszawie VIII SA/Wa 338/23:
(…) Odnośnie wydatków z tytułu wynagrodzeń wypłaconych nauczycielom niezgodnie z art. 10a ustawy Karta Nauczyciela wskazać należy, iż art. 252 ust. 1 pkt 1 u.f.p. nie zawiera definicji legalnej „dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem”. W doktrynie przyjmuje się, że jest to wydatkowanie przez beneficjenta przekazanych mu środków finansowych w całości bądź w części na realizację innych zadań lub celów niż określone dla danego rodzaju dotacji w umowie dotacyjnej, lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. (…) W ocenie Sądu dokonując analizy tego wydatku organy pominęły w swoim rozumowaniu, że dotacja oświatowa ma charakter celowy, dlatego przeznaczenie środków z tego tytułu stanowi podstawowe kryterium wyodrębnienia tych dotacji. W przedmiotowej sprawie kontrola wydatków poniesionych przez Skarżącą na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Liceum powinna odbywać się przez pryzmat zgodności z przeznaczeniem, w jakim została udzielona dotacja, a więc w celu pokrycia bieżących wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, w tym profilaktyką społeczną. Skoro nauczyciele zatrudnieni w LO świadczyli w nim pracę, bezpośrednio realizując zadania tej placówki w zakresie edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi powierzonymi tej placówce, co zdaje się, nie jest kwestionowane w sprawie, to organ nie może uznać, że środki dotacyjne przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń tych pracowników zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem, tylko dlatego, że uważa, że wydatki dokonywane były z naruszeniem w/w przepisów Karta Nauczyciela…

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie