Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym. Dokumenty niezbędne i przydatne

Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym
Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym

Dlaczego w ogóle prowadzimy dokumentację w przedszkolu niepublicznym? Obowiązek prowadzenia części z niej wynika z norm prawa materialnego. Pamiętajcie Państwo jednak, że normy, które dotyczą przedszkoli publicznych, nie zawsze odnoszą się do przedszkoli niepublicznych. Jaką dokumentację musi prowadzić placówka niepubliczna, a jaka może być jedynie pomocna w przypadku kontroli? Jakie ustawy i rozporządzenia regulują te kwestie w polskim prawie?

Niepotrzebne dokumenty w przedszkolu niepublicznym

Trudne jest poruszanie się po wielu rozproszonych aktach prawnych i odnalezienie przepisów, które dotyczą bezpośrednio Państwa. Dlatego też często prowadzicie Państwo zbędną dokumentację, na którą tracicie jedynie swój cenny czas.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Regulamin wynagradzania dyrektora w przedszkolu niepublicznym

Regulamin wynagradzania dyrektora, który jest jednocześnie organem prowadzącym, nie jest wymagany w przedszkolu niepublicznym. Jednak jest to jeden z tych dokumentów, które mogą się okazać bardzo przydatne w przypadku kontroli wydatkowania dotacji.

Zmiana wysokości czesnego w szkole, przedszkolu, żłobku a treść umowy z rodzicami

Zadania dyrektora przedszkola niepublicznego w regulaminie

Dyrektor nie zawsze jest to osoba, która np. pełni nadzór pedagogiczny. Czasem jest np. w większym zakresie delegowana do realizowania i zapewnienia prawidłowej realizacji kształcenia specjalnego. Wówczas warto te zadania opisać i umieścić w takim regulaminie. Wskazujemy tam wówczas zadania oraz cele, do jakich dąży dyrektor. Można w nim również opisać zadania merytoryczne oraz określić wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia np. częstotliwość takich wypłat – rocznie, miesięcznie lub kwartalnie.

Dotacje oświatowe – błędy i wydatki, których nie można finansować dotacją

Dokumentacja w przedszkolu a wydatkowanie dotacji oświatowych

Dokumentacja w przedszkolu stanowi niezwykle istotny element w toku każdego postępowania kontrolnego. Przepis art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawiera otwarty katalog wydatków, które mogą zostać sfinansowane dotacją oświatową. Istotne jest to, aby były to wydatki bieżące oraz pozostawały w związku z realizowanymi przez jednostkę oświatową zadaniami z zakresu kształcenia, wychowania lub opieki.

Regulamin wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne

Z treści art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych może wynikać np. potrzeba prowadzenia dokumentacji takiej jak regulaminy wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne. Możemy to realizować np. poprzez wskazywanie zadań poszczególnych nauczycieli, czy też podział lokalu na sale, które są przeznaczone wyłącznie do realizowania kształcenia specjalnego. W taki sposób uregulujemy kwestie wydatków związanych z utrzymaniem budynku i finansowaniu tych wydatków z dotacji na kształcenie specjalne.

Błędy w uchwałach żłobkowych. Termin składania wniosku o przyznanie dotacji

Dokumentacja a sposób wykorzystania dotacji oświatowej

Posiadana przez Państwa dokumentacja ma duże znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania dotacji. Istotne jest to, aby sposób wykorzystania dotacji nie pozostawał sprzeczny z treścią tej dokumentacji, lecz był z nią skorelowany.

Dokumentacja w przedszkolu jako uzasadnienie dla wydatków

Dokumentacja organizacyjna i statutowa może stanowić uzasadnienie dla poniesienia określonej kategorii wydatków. Może też ustalać metodologię rozliczenia dotacji, w tym dotacji na kształcenie specjalne. Z tych powodów niezwykle istotne pozostaje stworzenie odpowiedniej dokumentacji przedszkolnej.

Dokumenty regulujące pracę przedszkola w ustawie Prawo oświatowe

W kwestii ustalenia, jaka dokumentacja jest obowiązkowa w przedszkolu niepublicznym, możemy posiłkować się np. art. 47 ustawy Prawo oświatowe. W tym miejscu przypomnieć należy, o czym przecież doskonale Państwo wiecie, że „szkołą” jest również przedszkole. Wynika to z treści art. (art. 4 pkt 1). Wobec tego w tych przepisach gdzie wspomniano ogólnie o szkole, normy będą miały zastosowanie także do przedszkoli. Przepis art. 47 prawa oświatowego stanowi powtórzenie treści art. 22 ustawy o systemie oświaty.

Treść art. 47 prawa oświatowego wskazuje delegacje dla ministra do wydania aktów wykonawczych – rozporządzeń, które regulują:

  • organizację roku szkolnego
  • podstawy programowe
  • plany nauczania
  • kształcenie dzieci za granicą
  • dokumentacja szkoły

MEiN: Od września 2022 nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach

Rozporządzenia dotyczące dokumentacji w przedszkolu niepublicznym

W zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego wydane zostały przez ministra, na podstawie powyższych przepisów, następujące rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Zapisy powyższego rozporządzenia w dużej części znajdą zastosowanie w niepublicznych jednostkach oświatowych. Kolejnym, istotnym z punktu widzenia dokumentacji w przedszkolu niepublicznym, aktem prawnym jest rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

W przypadku tego rozporządzenia warto zwrócić uwagę, że dotyczy ono przede wszystkim publicznych jednostek. Jedynie część przepisów możemy odnieść do przedszkoli niepublicznych.

Organizacja roku szkolnego w przedszkolu niepublicznym

Kolejnym aktem prawnym, którym możemy się posiłkować mówiąc o dokumentacji w placówkach niepublicznych, jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017, które reguluje m.in. zasady organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dokumentacja przebiegu nauczania w szkole i przedszkolu niepublicznym

Kolejnym dokumentem, który warto znać, na który szeroko omówimy w trakcie szkolenia, jest upoważnienie z art. 47 ust. 1 pkt 7. Realizuje ono rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Prowadzenie dzienników szkolnych i przedszkolnych

Rozporządzenie to określa między innymi zasady prowadzenia dzienników szkolnych. Niepubliczne przedszkola nie muszą ich prowadzić, ale czy nie powinny?

Wymagane, przydatne rubryki w dzienniku przedszkola niepublicznego

Dzienniki dokumentują proces dydaktyczny. Dlatego też, z różnych względów, ich prowadzenie bywa pożądane. Czy jednak wszystkie rubryki w dzienniku muszą być uzupełniane? W mojej ocenie, skoro nie muszą być prowadzone w ogólności, to mogą być prowadzone w takim zakresie, w jakim osoba prowadząca przedszkole niepubliczne uzna za niezbędne. Podobnie wygląda sprawa z księgą uczniów.

Dokumentacja przedszkola dotycząca bezpieczeństwa uczniów

Istotnym rozporządzeniem jest również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Znajdziemy tam zapisy dotyczące przede wszystkim konieczności uwzględnienia bezpieczeństwa uczniów.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie