Wydatki na remont i konserwację obiektów szkolnych i przedszkolnych finansowane dotacją oświatową

Remont szkoły, przedszkola - rozliczanie dotacji oświatowych
Remont szkoły, przedszkola – rozliczanie dotacji oświatowych

W ramach dofinansowania realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki mieści się praktycznie cała podstawowa działalność szkoły lub placówki. Pieniądze z dotacji oświatowych mogą pokrywać wszystkie potrzeby związane z jej funkcjonowaniem w sferze zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dotyczy to także remontów i konserwacji obiektów szkolnych lub przedszkolnych. 

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Remont placówki oświatowej – zadanie organu prowadzącego

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 1 i 3 Prawa oświatowego, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do jego zadań należy m. in. zapewnienie warunków działania szkoły, przedszkola lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Obejmuje to również wykonywanie remontów obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

Dzieci z Ukrainy a polskie szkoły przedszkola i żłobki

Zadania organu prowadzącego pokrywane środkami z dotacji oświatowej

Przepis art. 35 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje, że dotacją oświatową mogą być pokrywane wydatki dotyczące zadań organu prowadzącego. W tym również wykonywanie remontów obiektów szkolnych lub przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

Dotacja oświatowa na remont szkoły, przedszkola

Mając na uwadze te okoliczności, nie ulega wątpliwości fakt, że dotacja może być wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z remontem obiektu przedszkola. Zwłaszcza jeżeli są one związane z zapewnieniem wspomnianych bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Ukraińskie dzieci w polskich placówkach – należne dotacje i limit miejsc

Wydatkowanie dotacji wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Takie też stanowisko wyrażane jest w orzecznictwie:
„(…) zauważyć należy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do zadań organu prowadzącego należy m. in. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. (…) zadania określone w art. 10 ust. 1 ww. ustawy jako obowiązki organu prowadzącego są wykonywane wyłącznie na rzecz i w interesie prowadzonej przez ten organ szkoły lub placówki. Zatem określone w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zasady wydatkowania dotacji, jako przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, obejmują w pełni także zadania organu prowadzącego, określone w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Zadania te są skoncentrowane na pracy placówki i zapewnieniu jej wszelkich niezbędnych warunków organizacyjnych, osobowych i rzeczowych, koniecznych do działalności. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych nie nakazuje wydatkowania dotacji na cele bezpośrednio związane z kształceniem, wychowaniem lub opieką, lecz na realizację zadań szkoły (przedszkola) w tym zakresie, a wydatki obejmują każdy wydatek poniesiony na cele działalności przedszkola, co wyraźnie określa art. 35 ust. 1 ww. ustawy.” (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2020 r., sygn. akt VIII SA/Wa 65/20).

Remont i konserwacja mogą być finansowane dotacją oświatową

Mając na uwadze wskazane powyżej stanowisko, uznać należy za całkowicie nieuzasadnione zdanie, że wydatki związane z remontami i konserwacjami nie mają związku z celami w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Szczególnie w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków tego kształcenia, wychowania i opieki. Błędne jest więc twierdzenie, że  remonty lub konserwacja obiektów nie mogą być finansowane dotacją oświatową.

Remont to zapewnienie odpowiednich warunków działania placówki

Remonty, polegające w szczególności na dokonywaniu remontu sal oraz szatni, a więc pomieszczeń, w których przebywają dzieci, modernizacji instalacji elektrycznej systemu odgramiania, systemu oddymiającego niewątpliwie mieszczą się w dyspozycji art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w związku z art. 10 ust. 1 Prawa oświatowego. Ich celem bowiem jest zapewnienie odpowiednich warunków działania placówki, w szczególności zaś – zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie