Dzieci z Ukrainy a polskie szkoły przedszkola i żłobki

Edukacja, praca, pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce
Edukacja, praca, pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce

W związku z ogromną liczbą ukraińskich rodzin, które uciekają do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy, coraz częściej pojawiają się pytania i wątpliwości związane z prawnymi aspektami pomocy uchodźcom. Jak z prawnego punktu widzenia wygląda kwestia edukacji dzieci zza wschodniej granicy? Postanowiliśmy przygotować szkolenie poświęcone tej tematyce i opowiedzieć Państwu, jak w tym momencie uregulowane są te kwestie. Zwracamy Państwa uwagę, że cały czas pojawiają się kolejne akty prawne dotyczące pobytu, pracy i edukacji uchodźców wprowadzające nowe regulacje, lub modyfikujące dotychczasowe dokumenty. Będziemy starali się informować Państwa o tych zmianach na naszej stronie www i w naszych kanałach w mediach społecznościowych.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie 

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Edukacja dzieci z Ukrainy

Regulacje dotyczące kształcenia osób przybywających z zagranicy. Poniżej zamieszczamy treść prezentacji ze szkolenia, która oparta jest na aktach prawnych regulujących kwestie edukacji dzieci przybywających z zagranicy oraz sprawy związane z pracą obcokrajowców w Polsce.

Ustawa Prawo oświatowe – kształcenie osób spoza Polski

Rozdział  7
Kształcenie osób przybywających z zagranicy
Art.  165.  [Prawo cudzoziemców do nauki szkolnej]
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a podlegające obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

3. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają:
1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
3) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
6) osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin;
7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
8) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin;
9) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin;
10) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
12) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159);
13) osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie ich rodzin;
14) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 1 – uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159);
2) pkt 6, 8, 9 i 13 – uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób, o których mowa w pkt 6 i 9, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 3 mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę lub placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki;
3) na warunkach odpłatności.

6. Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych szkołach, placówkach i kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o której mowa w ust. 5 pkt 3, oraz sposób wnoszenia opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając przewidywane koszty kształcenia lub koszty udzielanych świadczeń oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności.

7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.

8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

11. Dla osób, o których mowa w ust. 7 i 9, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, w której te osoby realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.

12. Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 39 ust. 2-4a.

13. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.

14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia.

15. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

Art.  166.  [Wskazanie innej szkoły jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego]
1. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie osób, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, podlegających obowiązkowi szkolnemu wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której obwodzie te osoby mieszkają, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego:
1) inną publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego;
2) publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego.
2. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkół, o których mowa w ust. 1, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową, w której obwodzie mieszkają osoby, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, kurator oświaty wskazuje szkołę podstawową, w której te osoby będą realizować obowiązek szkolny.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów art. 130 ust. 2 i 5 nie stosuje się, a przepisy art. 39 ust. 2-4a stosuje się odpowiednio.

Art.  167.  [Wspieranie międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży]
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wspierać działania z zakresu międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży, w tym poprzez ich dofinansowanie, z uwzględnieniem rocznych i wieloletnich planów współpracy zagranicznej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami Polski

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

§  1.
Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych i placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr;
2) warunki tworzenia, organizacji oraz działania w szkołach oddziału przygotowawczego;
3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa odpowiednio w art. 165 ust. 7, 9, 10 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;
4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w art. 165 ust. 5 pkt 1 ustawy, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.

§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa;
2) uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy – należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem polskim oraz osobę będącą obywatelem polskim, które pobierały naukę w szkołach za granicą;
3) dokumentach – należy przez to rozumieć:
a) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
b) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;
4) miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ucznia przybywającego z zagranicy;
5) oddziale przygotowawczym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w art. 4 pkt 13 ustawy.

§  3.
1. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 130 ust. 1, art. 131, art. 149, art. 150 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3 i ust. 6-10, art. 152, art. 153 ust. 1 i art. 155-161 ustawy. Przepisy art. 150 ust. 3-5 ustawy stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, zgodnie z art. 130 ust. 2 i 3 ustawy.
3. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej lub osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego.

§  4.
1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do:
1) klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 133 ust. 1 i art. 151 ust. 1 ustawy;
2) klasy I publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
3) klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
4) klasy VII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
5) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie zaczyna się w tej klasie – po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:
1) klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 133 ust. 1 i art. 151 ust. 1 ustawy, oraz na podstawie dokumentów;
2) klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
3) klas II-VIII oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
4) klasy VIII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
5) klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dotacje oświatowe w przypadku dzieci i uczniów spoza Polski

Jak wygląda kwestia dotacji oświatowych w przypadku dzieci z Ukrainy przyjmowanych do polskich szkół i przedszkoli?

Dziecko obcokrajowca przebywające w Polsce ma takie same prawa do nauki i opieki jak dziecko polskie. Uczęszczanie do przedszkola niepublicznego nie pozbawia takiego dziecka tych praw. Przedszkole niepubliczne, które przyjęło dziecko obcokrajowca otrzymuje dotację w wysokości takiej samej jak na dziecko polskie.
Przepisy prawa oświatowego nie warunkują otrzymywania przez szkoły, prowadzone przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dotacji na ucznia/słuchacza niebędącego obywatelem polskim od posiadanych przez tego ucznia/słuchacza dokumentów potwierdzających prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  34.  [Sposób przekazania dotacji]
1. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz 31 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1, liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy, w których prowadzony jest dany kwalifikacyjny kurs zawodowy.
2. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz art. 31 ust. 1, są przekazywane na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, będącego w danym miesiącu roku budżetowego odpowiednio dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniem, wychowankiem, uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego odpowiednio w placówce wychowywania przedszkolnego, szkole lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe.

Art.  39.  [Zgoda na udzielenie dotacji w wyższej wysokości]
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w:
1) art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 25 ust. 3 i 8 oraz art. 28 ust. 1 i 3, w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej – w wysokości wyższej niż określona odpowiednio w art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 25 ust. 3 i 8 oraz art. 28 ust. 1 i 3, w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej;
2) art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i 5, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3 i 5, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3, art. 25 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1 – w wysokości wyższej niż określona odpowiednio w art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i 5, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3 i 5, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3, art. 25 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1;
3) art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 i 3, w odniesieniu do ucznia przedszkola integracyjnego, ucznia oddziału integracyjnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi lub ucznia oddziału przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w szkole podstawowej – w wysokości wyższej niż określona odpowiednio w art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 i 3.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w:
1) art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 25 ust. 8 i art. 28 ust. 1 i 3, w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji – w wysokości wyższej niż określona odpowiednio w art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 25 ust. 8 i art. 28 ust. 1 i 3, w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji;
2) (uchylony).
3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w uchwale, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala okres udzielania tej dotacji w wyższej wysokości.

Ułatwienia dla cudzoziemców (art. 44zzr ust. 7 ustawy o systemie oświaty)
Uczeń albo absolwent, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do:
egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu z języka obcego nowożytnego – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej;
egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu z języka obcego nowożytnego – w warunkach dostosowanych do jego potrzeb oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego polega m.in. na wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego), odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie tych egzaminów.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez polski rząd 1 marca, w najbliższym czasie ma dojść do zmiany przepisów w celu ułatwienia podjęcia zatrudnienia przez uchodźców, którzy przebywają na obszarze Polski – w tym w szczególności obywateli Ukrainy.
Na ten moment przepisy są dopiero opracowywane, jednakże założenia rządu są następujące:
Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski został uznany za legalny będą mieli swobodny dostęp do polskiego rynku pracy (sformułowanie sugeruje, że będzie to dostęp na zasadach analogicznych jak dla obywateli Polski oraz pozostałych krajów UE);
Wystarczającym do podjęcia w pracy będzie odpowiednia pieczęć w paszporcie lub innym dokumencie podróży;
Zatrudnienie obywatela Ukrainy będzie podlegało notyfikacji do właściwego urzędu pracy.

W przypadku obywateli Ukrainy (jak również Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji) możliwym jest skorzystanie z uproszczonej procedury, w której nie jest koniecznym uzyskiwanie zezwolenia na pracę wydawanego przez Wojewodę, jak również nie jest przeprowadzany test rynku pracy (procedura weryfikująca, czy nie jest możliwym zatrudnienie obywateli UE).
Co za tym idzie do zatrudnienia obywatela Ukrainy obecnie wystarczające jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu mu pracy. Pamiętać przy tym należy, że skorzystanie z opisanej wyżej procedury jest możliwe wyłącznie, gdy okres zatrudnienia nie przekracza 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, zaś wykonywana praca nie będzie pracą sezonową, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

W przypadku osób z państw innych niż wskazane wyżej koniecznym jest podjęcie bardziej skomplikowanych działań.
Na początek koniecznym jest skierowanie wniosku do starosty dotyczącego tego czy wśród zarejestrowanych bezrobotnych nie ma osoby, którą można zatrudnić zamiast cudzoziemca (obywatela Polski lub innego kraju EOG).

Jeśli pomyślnie przejdzie się test pracy (brak bezrobotnych z odpowiednimi kwalifikacjami) koniecznym będzie złożenie przez przyszłego pracodawcę wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemca do wojewody właściwego ze względu na siedzibę spółki/miejsce prowadzenia działalności (teoretycznie decyzja jest wydawana co do zasady w miesiąc, jednakże nie jest tajemnicą, że urzędy wojewódzkie mają dużo wniosków i często pojawiają się spore opóźnienia). Do wniosku trzeba dołączyć:
kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
kopie dokumentów potwierdzających okoliczności, od których zależy wydanie zezwolenia;
oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej dotyczące karalności;
dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy, gdy osoba prawna – należy przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku/ spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w organizacji, należy przedstawić kopię umowy spółki.
Mając na uwadze obecną sytuację uzyskanie zezwolenia dla osób spoza krajów byłego Związku Radzieckiego, które dostały się do Polski w związku z trwającym kryzysem migracyjnym może być bardzo trudne.

Nawet obecnie zatrudnienie obywatela Ukrainy nie jest procedurą skomplikowaną. Prawdopodobnie jednak zalew pism sparaliżuje pracę urzędów, co może znacząco wpłynąć na czas rozpatrywania spraw. W związku z tym z radością należy przyjąć zapowiedzi rządzących o nadchodzących zmianach.

Służba zdrowia a uchodźcy z Ukrainy

Ukraińcom, którzy przekroczyli naszą granicę od 24 lutego i zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, i zapewnia, że rozliczy udzielone im świadczenia.

Prawo rodzinne w aspekcie przyjmowania do placówek dzieci z Ukrainy

Kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę przyjmując do placówki oświatowej dzieci, będące uchodźcami wojennymi:
1. ustalenie danych ucznia oraz danych dotyczących jego opiekunów prawnych;
2. ustalenie okoliczności związanych ze sposobem przekroczenia granicy z Polską;
3. ustalenie istotnych informacji dotyczących dziecka;
4. dokumenty dziecka oraz jego opiekunów prawnych;
5. upoważnienie do odbioru z placówki oświatowej.