Ukraińskie dzieci w polskich placówkach – należne dotacje i limit miejsc

Dzieci z Ukrainy a dotacje i limit miejsc w przedszkolu niepublicznym
Dzieci z Ukrainy a dotacje i limit miejsc w przedszkolu niepublicznym

Przyjęcie do szkoły ucznia z Ukrainy wymaga jedynie złożenia wniosku przez rodzica, opiekuna lub opiekuna tymczasowego. Dlaczego dotacja należna jest,  mimo iż dziecko dołączyło w połowie miesiąca? Jak w obecnej sytuacji wygląda kwestia liczby dostępnych miejsc w szkołach i przedszkolach? Jaki wpływ na limit miejsc ma norma ZL II? Na jakich zasadach można zatrudnić osobę z Ukrainy jako nauczyciela lub pomoc nauczyciela? Mecenas Beata Patoleta o różnych aspektach przyjmowania do polskich placówek uczniów z Ukrainy.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacje należne są na każde dziecko będące uczniem w danym miesiącu

Prowadzącym niesamorządowe jednostki oświatowe zwracam uwagę na treść poniższego artykułu. Wyraźnie wskazuje on, że dotacja należna jest na każde dziecko, które było Państwa uczniem w danym miesiącu. Niezależnie od daty, kiedy składacie Państwo wniosek z rzeczywistą liczbą uczniów. Jeżeli dziecko dołącza do szkoły lub przedszkola po złożeniu takiego wniosku, przysługuje Państwu prawo do złożenia korekty.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych Art. 34 ustęp 2:
Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8,  art. 28–30 oraz art. 31 ust. 1, są przekazywane na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, będącego w danym miesiącu roku budżetowego odpowiednio dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniem, wychowankiem, uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego odpowiednio w placówce wychowywania przedszkolnego, szkole lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 6–8 ustawy – Prawo oświatowe.

Limit miejsc w przedszkolu niepublicznym a dzieci z Ukrainy

Chcąc nieść pomoc osobom uciekającym przed wojną, wyrażacie Państwo wolę przyjmowania do szkół i przedszkoli dzieci obywateli Ukrainy. Tu na przeszkodzie stoi niestety limit miejsc w placówkach wynikający z opinii snepidu.

Zobacz też:
Wniosek z planowaną liczbą uczniów o udzielenie dotacji oświatowej

Zmienione limity uczniów dotyczą placówek publicznych!!!

Niestety, zmienione ostatnio rozporządzenie dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli odnosi się wyłącznie do placówek publicznych! Placówka niepubliczna dowolnie określa sobie liczbę dzieci w oddziale, przy czym związana jest w tej kwestii opinią straży pożarnej i sanepidu!

Liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym – opinia straży pożarnej i sanepidu

To opinia wydawana przez sanepid i straż pożarną określa limit dzieci w placówce niepublicznej. Ważna jest zatem spójność pomiędzy rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych i sanitarnych a liczbą dzieci w oddziale czy ogólnie w lokalu, w którym usytuowane jest przedszkole.

Zobacz też:
Wydatki na remont i konserwację obiektów szkolnych i przedszkolnych finansowane dotacją oświatową

Wystąpienie o opinię w kwestii limitu dzieci – uwzględnienie normy ZL II

Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem w aktualnej sytuacji jest wystąpienie do sanepidu z wnioskiem o zmianę treści opinii w zakresie liczby osób, które mogą w tym samym czasie przebywać w lokalu. Przy czym istotne jest uwzględnienie w tej kwestii normy ZL II, którą bezwzględnie spełniać muszą lokale przedszkoli niepublicznych.

Opinie wydawane na podstawie przepisów dotyczących innych form wychowania przedszkolnego

Często ocena co do dopuszczalnej liczby wychowanków opiera się na przepisach rozporządzenia dotyczących innych form wychowania przedszkolnego. W zakresie kwalifikacji budynków, nie są one jednak bezwzględnie obowiązane do dostosowania ich do norm ZL II, przeciwnie do lokalu, w którym usytuowane jest przedszkole!

Norma ZL II dla przedszkola niepublicznego a dopuszczalna liczba uczniów

Skoro lokal spełnia wymogi normy ZL II, ma znacznie większą kubaturę, lepsze warunki nasłonecznienia i wentylacji wobec innych form wychowania przedszkolnego. Dlatego też, zasadnym wydaje się wnioskowanie o dokonanie ponownej oceny warunków, nie przez pryzmat rozporządzenia odnoszącego się do innych form wychowania przedszkolnego. Jeżeli prowadzone przez Państwa przedszkole nie jest w kategorii „inne formy wychowania przedszkolnego” – jako przedszkola bezwzględnie spełnia warunki ZL II.

Szansa na zwiększenie limitu uczniów w placówce niepublicznej

Opierając się na powyższej argumentacji, placówka spełniająca normę ZLII może wnieść o ponowne rozpatrzenie limitu osób mogących przebywać w budynku przy oparciu się o normę ZL II, a nie o wymogi dotyczące innych form wychowania przedszkolnego.

Publiczna szkoła podstawowa przyjmuje dziecko z Ukrainy „z urzędu”

Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje dziecko z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy. Gmina ma obowiązek zapewnić każdemu dziecku, niezależnie od narodowości, miejsce w przedszkolu i szkole.

Dzieci ukraińskie mogą uczyć się w polskich szkołach nieodpłatnie

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą też uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę. Dzieci te mogą również zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

Przyjęcie ucznia jest możliwe w trakcie całego roku szkolnego

Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

Co z dziećmi, które nie znają języka polskiego

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

  •  uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
  •  realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
  •  korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
  •  korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Powyższe kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Zostało one ostatnio zmienione o tyle, że dokumentem w oparciu o który przyjmuje się dziecko na odpowiedni etap kształcenia jest świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia.

Co, jeśli uczeń z Ukrainy nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi poziom wykształcenia?

W takiej sytuacji wystarczającym dokumentem będzie pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki ucznia złożone przez rodzica, inną osobę sprawującą opieką nad uczniem lub samego pełnoletniego ucznia.

Liczba uczniów i liczba zajęć z języka polskiego w oddziale przygotowawczym

Jeśli chodzi o dopuszczalną liczbę uczniów w oddziałach przygotowawczych, to po zmianach rozporządzenie określa ją na nie więcej niż 25. Wcześniej była mowa o 15 osobach. Naukę języka polskiego dla cudzoziemców prowadzi się w wymiarze nie niższym niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Nauczyciel może być wspomagany przez osobę, która zna język polski w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi

Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach przygotowawczych mogą być wspomagani przez osoby, które władają językiem ojczystym ucznia. Na tym stanowisku może być zatrudniona osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego jeżeli tylko posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu, kóry umożliwia pomoc uczniowi. Nie stosuje się w tej sytuacji wymogu posiadania certyfikatu znajomości języka polskiego. To dyrektor lub organ prowadzący podejmuje decyzję czy dana osoba zna język polski w takim stopniu by mogła zostać zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela.

Prawo do wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Pobyt uznaje się za legalny jeśli obywatel Ukrainy przekroczył legalnie granicę Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce

Możecie Państwo zatrudnić obywatela Ukrainy, który legalnie przebywa na terenie naszego kraju na podstawie powiadomienia powiatowego urzędu pracy. Powiadomienie takie należy dostarczyć do urzędu w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy.

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Co musi zawierać powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy

W powiadomieniu składanym przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy muszą się znaleźć następujące dane:

Dane firmy lub osoby zatrudniającej:

a) nazwa albo imię (imiona) i nazwisko
b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania
c)numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym
d) numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej
e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej
f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy

Dane obywatela Ukrainy:

a) imię (imiona) i nazwisko
b) datę urodzenia
c) płeć
d) obywatelstwo
e) rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument
f) numer PESEL – o ile został nadany

Rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy

Stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy

Miejsce wykonywanej pracy

Opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy

Z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynika kto może reprezentować niepełnoletniego obywatela Ukrainy.

art. 4 ust. 3
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie  

Sposób ustanowienia opiekuna tymczasowego obywatela Ukrainy

Artykuł 25 ustawy opisuje zakres uprawnień, obowiązków i sposób ustanawiania opiekuna tymczasowego dla niepełnoletnich obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce bez opieki osób dorosłych.

Art. 25. [Opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy]
1.
Małoletniego obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy.
2.
Opiekun tymczasowy, o ile przy jego ustanowieniu nie określono inaczej zakresu jego praw i obowiązków, jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Opiekun tymczasowy powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.
3.
Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego sprawuje ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) albo inna jednostka organizacyjna wskazana przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwe ze względu na miejsce pobytu małoletniego.
4.
Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.
5.
Ustanawiając opiekuna tymczasowego, sąd kieruje się dobrem dziecka. Opiekun tymczasowy powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna.
6.
W przypadku braku osób wskazanych w ust. 5 kandydata na opiekuna tymczasowego wskazuje, na wniosek sądu, jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 3, w terminie 48 godzin. Wraz ze wskazaniem kandydata na opiekuna tymczasowego jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 3, przesyła jego pisemną zgodę na ustanowienie opiekunem tymczasowym.
7.
Dla kilku małoletnich można ustanowić jednego opiekuna tymczasowego, jeżeli nie zachodzi sprzeczność między ich interesami. Opiekunem tymczasowym dla rodzeństwa w miarę możliwości należy ustanowić tę samą osobę.
8.
Postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego może być wszczęte na wniosek lub z urzędu.
9.
Wniosek o wszczęcie postępowania zawiera:
1)
oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
2)
imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
3)
imię i nazwisko małoletniego, jego adres zamieszkania lub pobytu;
4)
imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego bądź informację, że nie są one znane;
5)
płeć małoletniego;
6)
datę i miejsce urodzenia małoletniego;
7)
rodzaj oraz serię i numer dokumentu, stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego, jeżeli występuje;
8)
imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego, jego datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo informację o braku kandydata;
9)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim, jeżeli małoletni nie znajduje się pod pieczą kandydata na opiekuna tymczasowego;
10)
osnowę wniosku.
10.
Jeżeli we wniosku wskazano kandydata na opiekuna tymczasowego, należy ponadto podać stopień pokrewieństwa albo powinowactwa kandydata na opiekuna tymczasowego z małoletnim bądź informację o braku pokrewieństwa albo powinowactwa, a w przypadku osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim – datę, od której piecza jest sprawowana.
11.
Uprawnionymi do złożenia wniosku są:
1)
Straż Graniczna;
2)
wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa;
3)
prokurator;
4)
Policja;
5)
kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66);
6)
przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom;
7)
osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim;
8)
osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku;
9)
inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.
12.
W sprawie o ustanowienie opiekuna tymczasowego sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę sprawującą faktyczną pieczę nad małoletnim oraz wysłuchuje małoletniego, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenie.
13.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli kandydat na opiekuna tymczasowego sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim, a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości co do prawidłowego wykonywania tej pieczy i dobro małoletniego się temu nie sprzeciwia, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe wyłącznie do dowodów z dokumentów i rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym.
14.
Sąd może dokonywać doręczeń zawiadomień i wezwań w sposób, który uzna za najbardziej celowy, kierując się sprawnością postępowania. Wezwanie lub zawiadomienie dokonane w ten sposób wywołuje skutki doręczenia, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata.
15.
Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do sądu wniosku lub powzięcia informacji o konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego.
16.
Odpis postanowienia sąd doręcza uczestnikom postępowania, właściwej jednostce pomocy społecznej oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
17.
Postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą jego wydania.
18.
W postępowaniu o ustanowienie opiekuna tymczasowego nie pobiera się opłat, a wydatki ponosi Skarb Państwa.