Wniosek z planowaną liczbą uczniów o udzielenie dotacji oświatowej

Wniosek o dotację oswiatową - przedszkole niepubliczne
Wniosek o dotację oswiatową – przedszkole niepubliczne

Jakie warunki musi spełnić organ prowadzący przedszkole niepubliczne, żeby otrzymać dotację oświatową? Na jakich zasadach obliczana jest kwota dotacji na dziecko w placówce niepublicznej? Jak ustalana jest wysokość dotacji na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu niepublicznym? Co musi zawierać wniosek o dotację oświatową i kto może go złożyć?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacja w przedszkolu niepublicznym – 75 % podstawowej kwoty dotacji w gminie

Kwota dotacji dla placówek niepublicznych w gminie obliczana jest na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Z treści przepisów wynika, że wysokość dotacji przeznaczona dla przedszkoli niepublicznych obliczana jest na podstawie wydatków ponoszonych na ucznia przez publiczne przedszkola gminne. Dotacja oświatowa dla jednostek niepublicznych to nie mniej niż 75% wydatków bieżących ustalonych w budżecie danej gminy na ucznia w placówkach publicznych.

Artykuł 17 ustęp 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:
„Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (…)”

Ukraińskie dzieci w polskich placówkach – należne dotacje i limit miejsc

Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego – 100% subwencji

W przypadku uczniów niepełnosprawnych kwota dotacji oświatowej dla placówek niepublicznych nie może być niższa niż kwota subwencji, jaką na ucznia niepełnosprawnego otrzymuje jednostka samorządu terytorialnego.

„(…) z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy”.

Co, jeśli w gminie nie ma przedszkola publicznego?

Jeżeli w danej jednostce samorządu terytorialnego nie ma przedszkola publicznego, to wysokość dotacji ustalana jest na podstawie wyliczeń w najbliższej gminie, która posiada przedszkole publiczne.

Kto może złożyć wniosek o dotację oświatową

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może złożyć organ prowadzący niepubliczną placówkę oświatową, która posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych).

Warunki otrzymania dotacji oświatowej przez przedszkole niepubliczne

W celu otrzymania dotacji oświatowej organ prowadzący placówkę niepubliczną zobowiązany jest, do złożenia wniosku z planowaną liczbą uczniów, do jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie takiej dotacji. Wniosek powinien zawierać informacje wymagane przez uchwałę JST w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych [Przykładowy wniosek i uchwała na stronie BIP Miasta Poznania]. Należy też przekazać dane do SIO (systemu informacji oświatowej). Obie informacje trzeba przekazać do 30 września roku bazowego. Warunki otrzymania dotacji przez placówki niepubliczne definiuje artykuł 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku przedszkoli niepublicznych są to:

Art. 33. 1. Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26 i art. 28–32, są
przekazywane pod warunkiem, że:

1) organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę
oraz placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6–8 ustawy – Prawo oświatowe,
przekaże organowi dotującemu informację o planowanej liczbie odpowiednio
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków,
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nie później niż do dnia 30 września roku
bazowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19,
art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1;

2) przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka,
o której mowa w art. 2 pkt 6–8 ustawy – Prawo oświatowe, przekaże dane do
systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku
bazowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26,
art. 28–31a i art. 32

Wniosek o dotację z planowaną liczbą uczniów [WZÓR]

Co powinno znaleźć się we wniosku z planowaną liczbą uczniów:

  • Rok kalendarzowy, którego dotyczy wniosek
  • Dane organu prowadzącego
  • Nazwa i dane teleadresowe placówki oświatowej
  • Planowana liczba uczniów
  • Informacja o liczbie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Liczba uczniów objętych WWR (Wczesnym wspomaganiem rozwoju)
  • Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  • Nazwa i numer rachunku bankowego
  • Podpis organu prowadzącego lub osoby upoważnionej

[ Przykładowy wzór wniosku o udzielenie dotacji ]

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie