Prace domowe w szkołach podstawowych — zmiany od 1 kwietnia 2024

Dziecko bawi się i uczy się w domu
Prace domowe nieobowiązkowe od kwietnia 2024 [fot.shutterstock/FamVeld]

Pierwszego kwietnia 2024 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zadawania i oceniania prac domowych w klasach I-III i IV-VIII szkół podstawowych. Dodatkowo też od września 2024 oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej ocen rocznych. Minister edukacji zapowiedziała również zmiany dotyczące podstawy programowej w polskich szkołach.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Aktualizacja kwoty dotacji oświatowych 2024 – kiedy nastąpi?

Prace domowe w klasach I-III – rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

W dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Na jego podstawie od 1 kwietnia 2024 roku w klasach I-III szkół podstawowych nauczyciele nie będą zadawali uczniom pisemnych prac domowych. Wyjątek stanowią ćwiczenia usprawniające motorykę małą, które pozostają obowiązkowe i mogą podlegać ocenie.

1) w klasach I–III nauczyciel nie zadaje uczniowi:
a) pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą,
b) praktyczno-technicznych prac domowych
– do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
Ćwiczenia usprawniające motorykę małą, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, są obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel może ustalić z nich ocenę.

Więcej czasu na realizowanie pasji

Jak tłumaczy minister Barbara Nowacka, zmiany mają między innymi ułatwić uczniom realizowanie swoich pasji w czasie pozaszkolnym. – Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie będą mieli więcej czasu na utrwalanie wiedzy, przygotowanie się do sprawdzianów, czytanie książek, a także, co bardzo ważne, realizowanie swoich pasji i odpoczynek.

Prace domowe w klasach IV-VIII – rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

W klasach IV-VII nauczyciele nadal będą mogli zadawać uczniom prace domowe, jednak będą one nieobowiązkowe i nie będą podlegać ocenie.

2) w klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nauczyciel sprawdza wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową i przekazuje mu informację, o której mowa w § 12.

Kontrola dotacji oświatowych — jakie dokumenty dotyczące pracowników mogą być kontrolowane?

Oceny z religii i etyki nie będą liczone do średniej

Dodatkową zmianą, którą wprowadza rozporządzenie MEN, jest wyłączenie ocen z religii i etyki ze średniej ocen rocznych. Zmiana ta będzie obowiązywała od września 2024 roku, czyli od nowego roku szkolnego. Dotychczasowy zapis „Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć”, otrzymał nowe brzmienie: „Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć”.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny: dostosowanie edukacji do potrzeb ucznia

Od września 2024 odchudzona podstawa programowa

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po wizycie minister edukacji w szkole podstawowej nr 9 w Kołobrzegu Barbara Nowacka zapowiedziała również zmiany w podstawie programowej, które planowane są na wrzesień 2024. – Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianami programowymi takimi, by właśnie tę większą autonomię szkołom przyznać. Odchudzona podstawa programowa wejdzie w życie 1 września. (…) Program jest dzisiaj przeładowany, nauczyciele pędzą z tym programem, młodzież nie nadąża się nauczyć.

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie