Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny: dostosowanie edukacji do potrzeb ucznia

IPET - indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - co zawiera, jak stworzyć
IPET – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – co zawiera, jak stworzyć [ fot.shutterstock/Ollyy ]

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) to kluczowe narzędzie w pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. IPET zapewnia dostosowanie procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz predyspozycji ucznia, stanowiąc fundament dla jego rozwoju i edukacji. Kto i na jakich zasadach tworzy IPET dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czy istnieje „urzędowy” wzór programu i jak wygląda jego realizacja w placówce oświatowej — kto koordynuje i odpowiada za realizację wytycznych IPET?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

IPET czyli indywidualny program edukacyjno — terapeutyczny

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) jest on opracowywany przez zespół nauczycieli i specjalistów w celu maksymalizacji potencjału edukacyjnego ucznia oraz wspierania go w rozwoju osobistym i społecznym. Jest wyrazem indywidualnego podejścia do edukacji, które staje się niezbędne w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dokument ten umożliwia stworzenie środowiska kształcenia, w którym każdy uczeń może rozwijać się w sposób zgodny ze swoimi możliwościami i potrzebami. Wspiera to nie tylko proces edukacyjny, ale również integrację społeczną i emocjonalny rozwój ucznia.

Świąteczne uroczystości w szkołach i przedszkolach finansowane z dotacji oświatowych?

Proces tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Co to jest IPET i co zawiera? Tworzenie programu rozpoczyna się od dokładnej diagnozy potrzeb i możliwości ucznia, opartej na specjalistycznej ocenie. Zespół odpowiedzialny za opracowanie IPET musi brać pod uwagę zarówno mocne strony ucznia, jak i obszary wymagające wsparcia. Na podstawie tej oceny określane są cele edukacyjne i terapeutyczne, metody pracy, potrzebne dostosowania oraz formy wsparcia. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa współpraca z rodzicami ucznia, którzy muszą wyrazić zgodę na ostateczny kształt programu.

Co powinien zawierać IPET — wzór programu?

IPET jest dokumentem obowiązkowym ale nie powstał jego „urzędowy” wzór. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny tworzy zespół specjalistów, opierając się na wytycznych, które znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami. Pracami zespołu tworzącego IPET koordynuje wychowawca grupy, do której uczęszcza uczeń, lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zazwyczaj zawiera kilka kluczowych elementów, należą do nich m.in.:

 • 1. Metryczka z danymi dziecka
  – imię i nazwisko
  – adres
  – wiek
  – klasa
  – rodzaj niepełnosprawności
  – nr orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  – okres obowiązywania orzeczenia
  – data sporządzenia dokumentu
 • 2. Specjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia:
  – trudności ucznia
  – mocne strony ucznia
  – informacje dotyczące funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej
 • 3. Potrzeby edukacyjne i terapeutyczne ucznia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • 4. Zalecane metody i formy pracy z uczniem
 • 5. Zakres współpracy ze specjalistami i informacje o zajęciach specjalistycznych ucznia
 • 6. Procedury ewaluacji i modyfikacji programu.
 • 7. Zakres i zasady współpracy z rodzicami
 • 8. Informacja o zatwierdzeniu IPET przez zespół i rodziców
  – data i podpis osoby przygotowującej program
  – zatwierdzenie przez dyrektora
  – podpis rodzica/opiekuna prawnego!

IPET współpraca i podpis rodziców

UWAGA — podpis rodzica lub opiekuna prawnego to bardzo ważny element, o którym zdarza się Państwu zapomnieć! Pamiętajmy, że to rodzice najlepiej znają swoje dzieci i mogą być wsparciem i źródłem inspiracji przy tworzeniu i modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia. Warto jest włączyć ich w proces tworzenia programu, wykorzystać ich wiedzę o dziecku i wpływie programu na jego rozwój.

Rozliczanie wydatków z dotacji oświatowych proporcją. Dotacje podstawowe, na Kształcenie Specjalne i WWR

Kiedy i na jaki czas tworzy się IPET

Indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny opracowywany jest na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zazwyczaj jest to okres etapu edukacyjnego.

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku, o których mowa w § 2 ust. 1, albo
2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku, o których mowa w § 2 ust. 1, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ewaluacja efektywności IPET

Wdrożony i wykorzystywany w pracy z dzieckiem dokument należy, co najmniej dwa razy w roku, poddać ewaluacji. Ma ona na celu sprawdzenie jego efektywności i opiera się na specjalistycznej ocenie funkcjonowania ucznia. Po dokonaniu takiej półrocznej oceny i zidentyfikowaniu zaleceń, które udało się zrealizować w pracy z dzieckiem i tych, które nadal wymagają pracy, należy odpowiednio zmodyfikować dokument na podstawie wniosków zawartych w ewaluacji. Oceny i zmiany w indywidualnym programie edykacyjno-terapeutycznym dokonuje się we współpracy z rodzicami.

Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 i 9. Dyrektor przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
12. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię:
1) wielospecjalistycznych ocen
2) programu

Kontrola dotacji oświatowych — jakie dokumenty dotyczące pracowników mogą być kontrolowane?

IPET — obowiązki dyrektora przedszkola, szkoły

Obowiązkiem dyrektora szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej jest zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji programu, w tym zasobów materialnych i kadrowych niezbędnych do realizacji zaleceń programu i wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, powierza prowadzenie zajęć, o których mowa w § 5 pkt 4, nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Podstawa prawna IPET

U S T A W A z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

ROZPORZĄDZENIE M INISTRA EDUKACJ I NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie