Koszt a wydatek – problem wydatków z pogranicza roku

Dotacje. Koszty, wydatki, finansowanie
Dotacje. Koszty, wydatki, finansowanie

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie definicji pojęcia wydatków bieżących odsyła do określenia zawartego w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z której art. 236 ust. 2, przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, niebędące wydatkami majątkowymi. Będą to zatem wszystkie wydatki, z wyjątkiem ponoszonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacje oświatowe – niedopłaty i roszczenia. W 2020 nasi Klienci odzyskali ponad 10 milionów złotych!

Wydatki szkoły i przedszkola związane z realizacja zadań statutowych

Stosownie do treści art. 124 ust. 3 pojęcie to obejmuje w szczególności: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją ich statutowych zadań, koszty realizacji zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z wyłączeniem organizacji pozarządowych.

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

Finansowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Zgodnie zaś z art. 236 ust. 2 do wydatków bieżących nie można zaliczyć wydatków należących do kategorii majątkowych. Oznacza to, że nie powinno być wątpliwości, co do pokrywania z dotacji wydatków objętych katalogiem art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i wyłączenie z możliwości finansowania wydatków inwestycyjnych, czyli zakupu lub wytworzenia składników majątku trwałego podlegającego okresowej amortyzacji. Ponadto zgodnie z oceną Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażoną w wyroku o sygnaturze akt II GSK 320/07 z 17 stycznia 2008 r. wydatki bieżące to wydatki dokonane w danym roku budżetowym nie zaś wydatki dokonane wcześniej. Przecież w ramach dofinansowania realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki mieści się praktycznie cała podstawowa działalność i mogą być finansowane wszystkie potrzeby związane z jej funkcjonowaniem w sferze działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Kontrola dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Koszt powstaje w momencie zaksięgowania zobowiązania do zapłaty

Przy zaliczaniu danego wydatku do rozliczenia dotacji konkretnego roku należy pamiętać o rozróżnieniu pomiędzy wydatkiem a kosztem bieżącym. Koszt powstaje w momencie zaksięgowania zobowiązania do zapłaty niezależnie od terminu, w którym zapłata ma nastąpić. Wydatek zostanie natomiast przypisany do tego roku, w którym zapłata została dokonana. Ponieważ rozróżnienie powyższe będzie miało zastosowanie przy rozliczaniu dotacji oświatowej, należy mieć na uwadze konieczność opłacania zobowiązań w tym konkretnym roku, w którym dotacja oświatowa została przyznana.

Wytyczne GIS przedszkola i żłobki V aktualizacja – pełny tekst

Dotacje oświatowe. Nie koszty a wydatki

Ustawodawca dość wyraźnie wskazuje, w ustawie nie na koszty bieżące a na wydatki. Z tego też względu opłacanie np. składek od wynagrodzeń za grudzień winno następować bądź w grudniu z wyprzedzeniem, bądź w styczniu z dotacji za rok następny. Wówczas taki wydatek zaliczamy do rozliczenia dotacji roku, w jakim został dokonany, innymi słowy roku, w którym pieniądze zostały zapłacone. Jeżeli zatem, jakiś koszt sfinansowany został w grudniu 2020 roku, to należy zaliczyć go do rozliczenia dotacji z roku 2020. Jeżeli natomiast koszt z roku 2020 pozostał nie zapłacony, a sfinansowany zostanie w styczniu 2021 roku – to należy zaliczyć go do rozliczenia dotacji roku 2021.

Zamknięcie żłobka. Kto podejmuje decyzję? Czy rodzicom przysługuje zasiłek?

Rodzaje wydatków a dotacje dla szkoły lub przedszkola

W świetle powyższego oczywistym wydaje się, że wszelkiego rodzaju zakupy towarów i usług związane z bieżącą działalnością placówki, a niezbędne dla zachowania właściwych standardów dydaktyki wychowania i opieki z powodzeniem mogą być finansowane z dotacji, bez względu na wysokość takiego wydatku pod warunkiem oczywiście, że na ich finansowanie nie zostały przeznaczone środki z czesnego wpłacanego przez rodziców.

Podwójne finansowanie wydatku

Jeśli z umowy, statutu czy innych dokumentów organizacyjnych przedszkola wynika, że żywienie w całości objęte jest finansowaniem rodziców, jako że niemożliwe jest podwójne finansowanie tego samego wydatku, rozliczenie go również z dotacji nie będzie możliwe. Może się jednak zdarzyć, że czesne pokrywa wyłącznie „wsad do kotła” wówczas uzasadnione i jak najbardziej właściwe jest finansowanie pozostałych kosztów, zakupu, przygotowania i wydania posiłku ze środków z dotacji.

Remont i wymiana a stan posiadania

Wiele wątpliwości pojawia się również na tle przeprowadzania wszelkiego rodzaju remontów. Założeniem ustawodawcy było niepowiększanie majątku organu prowadzącego z tego też powodu z możliwości finansowania środkami publicznymi wyłączył wydatki inwestycyjne. Jeżeli jednak placówka w momencie powstania wyposażona była np. w piec centralnego ogrzewania, zmywarkę okna, podłogi i tym podobne, wymiana tych zużytych czy zniszczonych elementów na nowe nie może być traktowana jako wydatek inwestycyjny czy majątkowy. Nie powiększa on bowiem stanu posiadania organu prowadzącego a jedynie utrzymuje go na pierwotnym poziomie. Podobnie jak malowanie ścian czy utrzymanie ogrodu.

Przedmioty niezbędne dla celów dydaktycznych

Słusznie również ustawodawca wyraźnie wskazał, że dozwolone jest nabywanie ze środków z dotacji książek, mebli, sprzętu sportowego czy środków dydaktycznych. Są to przedmioty niezbędne dla właściwej dydaktyki podopiecznych, zresztą w tym zakresie nie ma również ograniczeń kwotowych. Trudno właściwie realizować zadania przedszkola nie mając możliwości finansowania z dotacji nowych zabawek, wymiany komputera czy drukarki bądź zakupu książek czy kolorowanek albo sprzętu do rekreacji.

Zakup nieruchomości?

Oczywistym również jest, że zakup lub objęcie akcji czy udziałów, podobnie jak zakup nieruchomości nie wiąże się nawet pośrednio z bieżącą działalnością placówki, jak również nie ma na celu realizacji zadań szkoły czy innej placówki oświatowej, dlatego też wyłączony jest z katalogu towarów i usług będących finansowanymi ze środków pochodzących z dotacji.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące prawa oświatowego, dotacji lub roszczeń prosimy o mail w tej sprawie. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta.