Kontrola dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kontrola dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Możliwa?
Kontrola dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Możliwa?

Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe. Problem związany jest z uprawnieniami  jednostek samorządu terytorialnego. Czy mają one możliwość przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Chodzi o kursy prowadzone do roku 2018, oraz te, prowadzone obecnie w oparciu o podstawę programową „formuła 2012” lub „formuła 2017”.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zmiana w ustawie nie dotyczy okresu przed 31 grudnia 2018

Faktycznie, od 1 stycznia 2019 roku, w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych przeprowadzone zostały zmiany. Umożliwiają one sprawdzanie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe. Prawo to nie ma jednak zastosowania do okresu przed 31 grudnia 2018 roku!

Pierwsza taka wygrana w Warszawie! Sąd uwzględnił roszczenie z tytułu niedopłaty dotacji

Zasady obowiązujące do 31 grudnia 2018 nadal stanowią podstawę do wypłaty dotacji

Zasady obowiązujące do 31 grudnia 2018 roku, stanowią nadal podstawę do wypłaty dotacji dla tych placówek, które rozpoczęły prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych przed dniem 1 stycznia 2019. Jeśli są one realizowane na podstawie podstawy programowej art. 22 ust. 2 pkt. 2a ustawy o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Wytyczne GIS przedszkola i żłobki V aktualizacja – pełny tekst

Nie ma obowiązku rozliczania dotacji za kwalifikacyjne kursy zawodowe

Artykuł 155 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw reguluje tę kwestię.

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe, które rozpoczęły prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych przed dniem 1 stycznia 2019 r., otrzymują dotację, na dotychczasowych zasadach.

Nie ma zatem obowiązku rozliczania takich dotacji. Nie obowiązuje również możliwość sprawowania, przez jednostki samorządu terytorialnego, kontroli udzielonych dotacji.

500 złotych dotacji dla nauczyciela i roszczenia ws. dotacji oświatowych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – formuła 2012 oraz formuła 2017

Artykuł 156 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw również odnosi się do tego tematu.

Dotychczasowe niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, które rozpoczęły prowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego po dniu 31 grudnia 2018 r. w oparciu o podstawę programową formuła 2012 oraz formuła 2017 otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin

Wydatkowanie dotacji – ZUS, odsetki, opłaty. Co z pożyczką z PFR?

Kontrola dotacji nie jest możliwa

Przepis art. 156 ust. 2 stanowi z kolei, że do dotacji wypłacanych w oparciu o art. 156 ust. 1 stosuje się zasady obowiązujące do 31 grudnia 2018 roku. Jak widać, również w tym zakresie nie obowiązuje obowiązek rozliczania takich dotacji. Nie obowiązuje też możliwość kontroli udzielonych dotacji przez samorząd. Tym samym sprawowanie kontroli prawidłowości wydatkowania oraz pobrania dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone w „formule 2012” oraz „formule 2017”, przez jednostki samorządu terytorialnego, nie jest możliwe.

Koszt a wydatek – problem wydatków z pogranicza roku

Masz pytanie w kwestii dotacji i kwalifikacyjnych kursów zawodowych?

Zapraszamy do kontaktu.  Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta.