Komentarz do zmian, które wprowadza rozporządzenie MEN z 5 listopada

Komentarz do rozporządzenia MEN z 5 listopada 2020
Komentarz do rozporządzenia MEN z 5 listopada 2020

„Zajęcia w szkołach są trochę zawieszone… a trochę nie”. Rozporządzenie MEN z 5 listopada 2020. Poniżej przedstawiam, najważniejsze, w mojej ocenie, zmiany dotyczące kształcenia. Wchodzą one w życie od 9 listopada 2020. Opatrzyłam je moim, subiektywnym komentarzem. Wszystkim Państwu, prowadzącym jednostki niepubliczne, czy szerzej – niesamorządowe, przypominam, że zmiany te nie powinny mieć wpływu na prawo do dotacji oświatowej w okresie zawieszenia zajęć.

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Rozporządzenie MEN z 5 listopada 2020

Piątego listopada opublikowano, w dzienniku ustaw „Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 5 listopada 2020 r.” zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty publicznej i niepublicznej

Od dnia 9 na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

 •  szkół podstawowych;
 •  szkół ponadpodstawowych;
 •  placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
 •  ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Zajęcia mogą być prowadzone. Decyzję podejmuje dyrektor

Jak wskazuje § 1 ust. 2 w zakresie
1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Zajęcia nadal mogą być prowadzone w szkole, a decyzja w tym przedmiocie pozostawiona została dyrektorowi tej szkoły.

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy:

 •  szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 •  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 •  internatów.”

Zajęcia za zgodą rodziców

Ograniczono funkcjonowanie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, ale w ust. 3 wskazano, że w ośrodkach tych dopuszcza się, za zgodą rodziców, możliwość realizacji zajęć, w szczególności:

 • zajęć rewalidacyjnych,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Dyrektor może czasowo zmodyfikować tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć

W tych jednostkach w których zajęcia są ograniczone, czyli np. w szkołach podstawowych, zajęcia te muszą być prowadzone w sposób zdalny, stosownie do w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które to zasady omawiałam z Państwem w toku naszych szkoleń i na najbliższym również przypomnimy Państwu najważniejsze założenia (informacja o naszych szkoleniach tu). Przypominam, że dyrektor, po spełnieniu dalszych warunków może czasowo zmodyfikować tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć, z zestaw programów nauczania, program wychowawczo – profilaktyczny.

Roszczenia w sprawie dotacji oświatowych. Jak dochodzić swoich praw?

Dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole?

Podobnie, jak w poprzednim rozporządzeniu- o czym pisałam (TUTAJ) w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

 •  zorganizować zajęcia w szkole lub
 •  umożliwić uczniowi realizację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Co jeśli, z uwagi na niepełnosprawność dziecka, rodzic złoży oświadczenie, z którego będzie wynikało, że zajęcia w systemie zdalnym nie mogą być realizowane w miejscu zamieszkania? Dyrektor nie ma wyjścia. Jest zobowiązany zorganizować te zajęcia w szkole lub zorganizować zajęcia zdalne, … również w szkole. Budzi to poważne wątpliwości, ponieważ czasem może oznaczać, że cała klasa, a nawet kilka klas nie ma takiej możliwości. Czy oznacza to, że zajęcia w szkole, mimo zawieszenia, będą prowadzone normalnie? Szerzej omówimy to sobie w trakcie najbliższego szkolenia (informacje znajdziecie Państwo tutaj). Szczególnie, że w przypadku zorganizowania przez dyrektora zajęć w szkole, stosownie do treści § 2 ust. 3a, zajęcia te nie są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Konsultacje indywidualne lub grupowe

W rozporządzeniu wskazano również, że w klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV technikum dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Nie zostało wskazane ograniczenie co do liczby osób biorących udział w tych konsultacjach.

Nadto wskazano, że Dyrektor może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Opieka nad dziećmi osób zatrudnionych w służbie zdrowia

Szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (wydaje się, że obowiązek ten kierowany jest do Dyrektora szkoły, choć wyraźnie nie jest to wskazane w treści normy) jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

Tym samym wydaje się, że przy spełnieniu wskazanych w rozporządzeniu warunków, zajęcia, mimo ograniczenia, mogą (a czasem muszą) odbywać się:  stacjonarnie w „zerówkach”, zajęcia opiekuńcze w świetlicach, dla dzieci z orzeczeniami, dla uczniów którzy nie mają możliwości realizowania zajęć w domu, dla klas VIII szkoły podstawowej, III liceum oraz IV technikum.
Szerzej będziemy przybliżali zapisy rozporządzeń dotyczących oświaty niesamorządowej w toku szkolenia.

Zasiłek opiekuńczy do 29 listopada

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wskazano, że zasiłek przysługuje wszystkim osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4a, jednak nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2020 r.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta