Szkoła. Organizacja zajęć dla uczniów z orzeczeniem i tych, które nie mają możliwości kształcenia zdalnego

Dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć
Dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć

Co znajdujemy w treści rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z 23 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19? Co mówi rozporządzenie o przypadku, w którym uczeń, z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie ma możliwości realizowania kształcenia w miejscu zamieszkania, lub uczeń bez orzeczenia nie ma możliwości realizowania kształcenia w miejscu zamieszkania? To dyrektor ma obowiązek albo zorganizować zajęcia w szkole, albo umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Treść rozporządzenia MEN z 23 października

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dz.U. 2020 poz 1859
Wprowadzono dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.w całym kraju ograniczenie funkcjonowania
1)szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych;
2)szkół ponadpodstawowych;
3)placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Koronawirus w przedszkolu – zasady postępowania. Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego [WZÓR]

W ust. 2 wskazano, że w przypadku
1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2)szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3)szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
– zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły

Przedszkole publiczne – remedium na finansowe problemy samorządów

Stosownie do § 2 ust. 3f wskazano, że w przypadku szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół podstawowych dla dorosłych oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 1a ust. 1, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:
1) zorganizować zajęcia w szkole lub
2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
4. Sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć ustala dyrektor tej jednostki.
5. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Dotacja oświatowa, finansowanie, wypłaty. Spotkanie z mecenas Beatą Patoletą

Stosownie do treści § 2 a rozporządzenia ograniczenie w funkcjonowaniu nie dotyczy:
szkół podstawowych specjalnych;
szkół ponadpodstawowych specjalnych,
funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

O najnowszych zmianach w prawie oświatowym informujemy również na fanpage Kancelarii