[ ZAKOŃCZONE ] Dokumentacja w przedszkolu niesamorządowym i kontrola wydatkowania dotacji

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Łukasz Łuczak
Data: 17/07/2024 16:00
Koszt szkolenia: 615 zł

Opis

Nasze najbliższe szkolenia >>>

Zapraszamy na szkolenie poświęcone dokumentacji w przedszkolu niesamorządowym i kontroli prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji oświatowych. Są to dwa ściśle powiązane ze sobą obszary. Bardzo często to, co jest zapisane np. w statucie lub umowach z rodzicami, wpływa przecież na wyniki kontroli. W trakcie webinaru mecenas Beata Patoleta i mec. Łukasz Łuczak opowiedzą o tych powiązaniach w kontekście niezbędnej dokumentacji w przedszkolu niepublicznym oraz o regulacjach prawnych i zasadach, które regulują kontrolę dotacji oświatowych w placówkach niesamorządowych. Dowiecie się Państwo między innymi jak prawidłowo dokumentować wydatki ponoszone z dotacji oświatowych, czy to gotówkowe, czy ponoszone z konta innego niż to, na które wpływa dotacja oświatowa, jak prawidłowo wypłacać pracownikom regulaminowe i okolicznościowe premie i nagrody i jak to dobrze udokumentować — uczestnikom udostępnimy „Wzór dokumentu premiowania”. Pani mecenas opowie również m.in. o tym, jak prawidłowo przygotować się do zapowiedzianej kontroli dotacji, ile może trwać taka kontrola i jak wygląda postępowanie pokontrolne. Zapraszamy 17 lipca od 16.00

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:
Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 17.07.2024”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP
Zakres szkolenia:

Dokumentacja w przedszkolu 2024

Niezbędna dokumentacja w przedszkolu niesamorządowym. Jakie dokumenty są obowiązkowe w przedszkolu niesamorządowym? Jakie dokumenty nie są obowiązkowe, ale warto je posiadać? Jak długo należy przechowywać wspomniane dokumenty w placówce niepublicznej?

Dokumenty administracyjno-organizacyjne

 • Statut przedszkola
 • Regulaminy placówki
  – regulamin wynagradzania pracowników
  – regulamin wynagradzania dyrektora
  – regulamin premiowania
  – organizowania wycieczek
  – regulamin bhp
 • Rejestr wyjść grupowych
 • Księga kontroli zewnętrznych
 • Rejestr nagród
 • Plany doskonalenia nauczycieli

Dokumenty finansowe

 • Umowy z rodzicami
 • Roczne wnioski o dotacje z planowaną liczbą dzieci – 30 września
 • Miesięczne wnioski z rzeczywistą liczbą uczniów
 • Roczne rozliczenia dotacji oświatowej
 • Rachunki, faktury, potwierdzenia przelewów – na potrzeby rozliczenia dotacji oświatowej

Dokumenty pedagogiczno-dydaktyczne

 • Dzienniki zajęć
 • Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Dokumentacja na potrzeby WWR i KS
 • Dzienniki pomocy psychologiczno-pedagogicznej – dziennik zajęć logopedycznych

Dokumenty dot. infrastruktury

 • Księga obiektu budowlanego
 • Certyfikaty i atesty związane z wyposażeniem placu zabaw, sal czy pomocy naukowych
 • Książka kontroli sanitarnej

Kontrola dotacji w zakresie jej wykorzystania i pobrania dotacji

 • omówienie orzecznictwa
 • jak przygotować się do kontroli i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • audyt ze strony izby administracji skarbowej – jak się zachować
 • kontrola dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne
 • okres obejmowania kontrolą – termin przedawnienia, zasady postępowania
 • dokumenty uprawniające do kontroli. Upoważnienie do kontroli, wezwania do okazania dokumentów i wyjaśnień
 • jak i jakie dokumenty przygotować do kontroli
 • jakie dokumenty mogą być kontrolowane?
 • jakich dokumentów nie obejmuje kontrola
 • jakie uprawnienia przysługują kontrolującym
 • jakie prawa mają kontrolowani
 • protokół kontroli i zalecenia pokontrolne
 • zasady trybu odwoławczego – terminy, kolejne kroki, możliwości
 • postępowanie kontrolne
 • postępowanie pokontrolne
 • postępowanie administracyjne o zwrot dotacji
 • jak wygląda procedura odwołania od decyzji kontrolujących – terminy, uzasadnienie, opłaty

Kilka przykładowych pytań, na które odpowiadaliśmy w trakcie ostatniego szkolenia:

 • Jak prawidłowo wypłacać pracownikom premie i nagrody okolicznościowe i jak to udokumentować?
 • Czy kontrolujący może żądać wyciągów, jeśli potwierdzenia płatności są podpięte pod przelewy?
 • Czy do faktur i transakcji płaconych kartą należy dołączać potwierdzenia?
 • Czy można opłacić wydatek z dotacji z innego konta lub gotówką?
 • Przedszkole pod jednym wpisem, ale posiada dwie lokalizacje, czy każda placówka może mieć swojego dyrektora, który otrzyma maksymalne wynagrodzenie?
 • Czy nie zdarza się podważanie zasadności pokrywania z dotacji środków na premie?
 • Czy można położyć panele na stare linoleum?
 • Finansowanie pensji nauczyciela z dotacji a zapisy w umowie
 • Czy obsługę administracyjną i wynagrodzenie pracownika sekretariatu można pokryć ze środków z dotacji?
 • Czy obsługa informatyczna może być pokryta z dotacji?
 • Czy catering w przedszkolu niepublicznym może być w 100% finansowany z dotacji?
 • Czy organ prowadzący może być zatrudniony jako woźny i otrzymywać wynagrodzenie równe górnemu limitowi?
 • Jakie przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorców mają zastosowanie do kontroli datacji?
 • Na jakiej podstawie zatrudnić siebie jako dyrektora będąc organem prowadzącym?
 • Członek zarządu spółki, która jest Organem Prowadzącym, jest jednocześnie nauczycielem, możemy podpisać z nim umowę o pracę?
 • Czy inny pracownik niż dyrektor może pobierać wynagrodzenie w maksymalnej wysokości?
 • Czy mogę pokryć z dotacji fakturę na zakup oleju napędowego używanego do sprzętu typu piła, kosiarka na terenie szkoły?
 • Co z zapisem o jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy pomiędzy przedszkolem niepublicznym a rodzicem? Czy zapis jest legalny? Jakie konkretne przyczyny mogą decydować o rozwiązaniu w/w umowy ze strony placówki?
Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje