Wzory pism

Udostępniamy wzory popularnych pism

Wzór rozliczenia nagrody specjalnej dla nauczycieli

Pobierz

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Pobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

Wzór oświadczenia dot. ochrony taryf gazowych WZÓR 62ba

Pobierz

Wzór oświadczenia dot. ochrony taryf gazowych WZÓR 62bb

Pobierz

Wzór wniosku o dotacje celowa na zajęcia specjalistyczne w szkołach podstawowych i średnich

Pobierz

Ustawa szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych

Pobierz

Wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Pobierz

Rozporządzenie MEiN z dn. 13 grudnia 2021 dot. zawieszenia zajęć stacjonarnych

Pobierz

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Pobierz

Wniosek dla rodziców – o zorganizowanie zajęć w szkole

Pobierz

Wniosek dla rodziców – o zorganizowanie zajęć w żłobku

Pobierz

Wniosek dla rodziców – o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Pobierz

Projekt rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania [marzec 2021]

Pobierz

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Pobierz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola publicznego

Pobierz

Wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii, co do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym

Pobierz

Ankieta dotycząca stanu zdrowia dziecka

Pobierz

Ankieta dotycząca stanu zdrowia pracownika

Pobierz

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Pobierz