Wzory pism

Udostępniamy wzory popularnych pism

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Pobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

Wniosek dla rodziców – o zorganizowanie zajęć w szkole

Pobierz

Wniosek dla rodziców – o zorganizowanie zajęć w żłobku

Pobierz

Wniosek dla rodziców – o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Pobierz

Projekt rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania [marzec 2021]

Pobierz

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Pobierz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola publicznego

Pobierz

Wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii, co do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym

Pobierz

Ankieta dotycząca stanu zdrowia dziecka

Pobierz

Ankieta dotycząca stanu zdrowia pracownika

Pobierz

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Pobierz