Prawo rodzinne w jednostkach oświatowych

Organy prowadzące jednostki oświatowe, mają styczność z różnymi gałęziami prawa. Jedną z nich jest prawo rodzinne. Znajomość przepisów prawa rodzinnego ma istotne znaczenie w prowadzeniu działalności oświatowej, szczególnie w sytuacji, gdy między rodzicami trwa spór o dziecko.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów organizacyjnych placówki tak, by były one czytelne dla rodziców oraz by ułatwić współdziałanie oraz uniknąć wątpliwości, w szczególności:

 • przygotujemy umowy o świadczenie usług w placówce, z uwzględnieniem kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej oraz związanymi z nią postanowieniami dotyczącymi wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez oboje rodziców;
 • opracowujemy zapisy dotyczące odbioru dzieci z placówki przez rodziców, w razie wydania przez sąd postanowienia o ustaleniu kontaktów jednego z rodziców z małoletnim dzieckiem;
 • tworzymy zapisy dotyczące kwestii uzyskiwania informacji o przebiegu edukacji dziecka w placówce oświatowej;
 • przygotowujemy regulaminy odbioru dzieci z placówki przez osoby trzecie.

W ramach świadczonych usług pomagamy również w analizie orzeczeń sądów, regulujących kwestie wiązane z władzą rodzicielską oraz kontaktami, w celu określenia:

 • który z rodziców jest uprawiony do zawarcia umowy o świadczenie usług;
 • uprawnienia rodziców do odbioru dziecka z placówki oświatowej;
 • kto jest uprawiony do uzyskiwania informacji o przebiegu procesu edukacji w placówce;
 • Kto ma prawo do upoważnienia osoby trzeciej do odbioru dziecka z placówki.

Jednocześnie świadczymy również kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego, takie jak m.in:

 • sprawy o rozwód oraz separację;
 • sprawy o podział majątku wspólnego;
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi.