Prawo oświaty niepublicznej - szkoła, przedszkole

Prawo oświaty niepublicznej to wiodąca specjalizacja Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. Wiele lat temu, naszą przygodę z prawem oświatowym, która przerodziła się w pasję, rozpoczynaliśmy od postępowań związanych z błędnym naliczaniem dotacji oświatowych. Dziś reprezentujemy przedszkola, szkoły i inne jednostki oświatowe z całego kraju, we wszystkich aspektach, związanych z prawem oświatowym i działalnością ich placówek. Oferujemy wsparcie prawne już od etapu zakładania szkoły lub przedszkola, co pomaga uniknąć wielu błędów charakterystycznych dla początkujących organów prowadzących szkoły lub przedszkola.

Kluczem do sukcesu jest dogłębne poznanie tematu oświaty

To wyjątkowo wymagające zagadnienie, którego zrozumienie, dla należytej reprezentacji wymagało doskonałego rozeznania, nie tylko w normach prawa odnoszących się do obliczania dotacji, ale poznania i zrozumienia całego systemu oświaty. Aby możliwe było właściwe reprezentowanie w zakresie niedopłaconych dotacji konieczna jest również znajomość zasad rozliczania i wydatkowania dotacji, zasad funkcjonowania jednostek oświatowych, konstruowania i wypowiadania umów najmu z uwzględnieniem odrębności wynikających z prawa oświatowego dla zapewnienia najlepszej ochrony również i w tych aspektach. Uzyskaliśmy dla naszych klientów kilkadziesiąt pozytywnych wyroków, w sprawach związanych z roszczeniami w kwestii dotacjo oświatowych,  zasądzających niedopłacone kwoty dotacji o jednostkowych wartościach wynoszących nawet kilka milionów złotych.

Współpracujemy z przedszkolami i szkołami z całej Polski

Obecnie współpracujemy z przedszkolami niesamorządowymi (publicznymi i niepublicznymi) oraz innymi jednostkami oświatowymi, w tym między innymi: punktami przedszkolnymi, szkołami, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, poradniami psychychologiczno – pedagogicznymi, ośrodkami rewalidacyjno wychowawczymi, żłobkami, domami wczasów dziecięcych, szkołami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz placówkami artystycznymi.

Ochrona prawna przedszkola, szkoły we wszystkich aspektach działania

Doświadczenie jakie zdobywaliśmy przez lata umożliwia nam lepiej zrozumieć Państwa problemy i zaproponować najlepsze rozwiązania. Dlatego zajmujemy się szeroko rozumianą obsługą prawną jednostek oświatowych z terenu całej Polski. Znamy i rozumiemy Państwa problemy, wiemy też, że dobra znajomość obszarów prawa oświatowego to nie wyłącznie zagadnienia przekazywania i rozliczania dotacji, czy współpracy z rodzicami, uczniami i wychowankami, ale bardzo często zagadnienia prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, prawa nieruchomości, prawa handlowego ale również karnego. Dla Państwa pasją jest nauczanie, dla nas prawo i to prawo oświatowe. Chcielibyśmy, abyście spokojnie mogli poświęcać się swojej pasji, zlecając nam wsparcie prawne, a nasza kancelaria profesjonalnie i sumiennie doradzi, zapewniając ochronę prawną we wszystkich aspektach działania Państwa placówek.

Kompleksowa obsługa placówek oświatowych – szkoły i przedszkola

Dla osiągnięcia najlepszych efektów współpracujemy z prawnikami wyspecjalizowanymi w poszczególnych dziedzinach prawa, w tym między innymi postępowaniu cywilnym, administracyjnym, podatkowym, egzekucyjnym, prawie nieruchomości, prawie handlowym i RODO. Dlatego możemy zaoferować zarówno kompleksową obsługą prawną placówek oświatowych, jak i obsługę poszczególnych zagadnień prawnych.

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta związanych z prawem oświatowym:

 • Pomagamy przy wszystkich etapach rejestracji publicznych i niepublicznych placówek oświatowych począwszy do wyboru formy i miejsca prowadzenia działalności poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji do etapu wpisu tak w rejestrze jednostek oświatowych jak i w rejestrze handlowym oraz fundacji i stowarzyszeń.
 • Reprezentujemy w postępowaniach o rejestrację, w miejsce przedszkola niepublicznego – przedszkola publicznego.
 • Analizujemy zapisy aktów prawa miejscowego dla tak zwanych przedszkoli konkursowych.
 • Zdajemy sobie sprawę, że część nakładanych na Państwa obowiązków formułowanych jest w aktach prawa miejscowego, dlatego też zajmujemy się weryfikacją uchwał trybowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dotacji oświatowych i w tym zakresie konstruujemy skargi i reprezentujemy przed sądami administracyjnymi.
 • Reprezentujemy klientów z całego kraju w sprawach roszczeń z tytułu niedopłaconych dotacji. Wspieramy jednostki oświatowe na wszystkich etapach postępowania: od oszacowania kwoty niedopłaty w placówce, przez negocjacje z samorządem, po reprezentację klienta podczas dochodzenia roszczeń przed sądem
 • Kontrolujemy sposób obliczania dotacji oświatowych, zarówno w reżimie prawnym do roku 2016, jak i obecnie. Potrafimy samodzielnie obliczyć należną Państwu dotację w przedszkolach, szkołach i innych jednostkach oświatowych.
 • Czuwamy nad zasadami obliczania, ale i aktualizacji kwoty dotacji. Gromadzimy niezbędną dokumentację, samodzielnie obliczając należną Państwu dotację, zarówno tę obliczaną w oparciu o wysokość wydatków bieżących, jak i tę obliczaną na podstawie metryczki subwencji oświatowej z uwzględnieniem wszystkich wag.
 • Przygotowując się do sprawy, weryfikujemy uchwały trybowe, opracowujemy ekspertyzę wskazującą w jaki sposób powinna być obliczona dotacja oświatowa, wiemy w którym miejscu budżetu znajduje się każda złotówka, aby do minimum ograniczyć konieczności powoływania biegłego w toku procesu.
 • Każdy z naszych klientów otrzymuje również wsparcie w zakresie stałego doradztwa prawnego również w zakresie wydatkowania dotacji oraz ewentualnych postępowaniach kontrolnych czy administracyjnych wszczynanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 
 • Reprezentujemy w sprawach będących pokłosiem spóźnionego wniosku z planowaną liczbą dzieci.
 • Weryfikujemy i opracowujemy pełną dokumentację placówki dopasowując ją specyficznych potrzeb Klienta z uwzględnienie odrębności wynikających z prawa oświatowego. W ramach tego zagadnienia w szczególności:
  • tworzymy i weryfikujemy dokumenty organizacyjne w tym statuty placówek oświatowych
  • opracowujemy umowy z rodzicami na kształcenie, opiekę i wychowanie dzieci, umowy z pracownikami, regulaminy wynagradzania dyrektorów, umowy z podmiotami zewnętrznymi w tym umowy na zbycie przedszkola czy szkoły
  • opracowujemy umowy z pracownikami i podmiotami zewnętrznymi
  • opiniujemy umowy oferowane naszym klientom przez kontrahentów
  • tworzymy inne akty związane z działalnością publicznych i niepublicznych żłobków, szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych w tym również dokumenty statutowe spółek fundacji czy stowarzyszeń
 • Zajmujemy się również analizą i przygotowaniem dokumentów RODO.
 • Pomagamy należycie przygotować się do kontroli. Wiemy, że kontrole bywają dla Państwa wyjątkowo stresogenne, dlatego też nasi prawnicy reprezentują placówki oświatowe w trakcie kontroli oraz aktywnie wspierają klienta w ewentualnych postępowaniach będących jej następstwem. Wskazujemy prawa i obowiązki stron postępowania w tym zasady i terminy prowadzenia kontroli, baczną uwagę zwracając na terminy przedawnień. Weryfikujemy również doraźnie sposób wydatkowania dotacji.
 • Kompleksowo wspieramy klientów w kwestii dotacji oświatowych. Oferujemy pomoc przy obliczeniu właściwej kwoty dotacji. Pomagamy w prawidłowym rozliczaniu i właściwym dokumentowaniu wydatków finansowanych dotacją z uwzględnieniem odrębnego rozliczania dotacji na kształcenie specjalne. Doradzamy jakie wydatki i do jakiej kwoty mogą wchodzić w zakres takiego finansowania.
 • Reprezentujemy Państwa w postępowaniach przed IAS oraz postępowaniach karnych.
 • Oferujemy szkolenia ze wszystkich obszarów prawa oświatowego. Zarówno dla właścicieli placówek oświatowych jak i dla ich pracowników. Regularnie prowadzimy szkolenia z zasad pobierania i wydatkowania dotacji zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.
 • Sporządzamy opinie prawne, oraz występujemy do organów z wnioskami o interpretacje poszczególnych przepisów prawa.
 • Doradzamy w zakresie umów na dofinansowanie z innymi podmiotami niż jednostki samorządu terytorialnego, zwracając uwagę na zasadę podwójnego finansowania.
 • Doradzamy w kwestii wyboru najlepszej dla klienta formy prowadzenia działalności oświatowej. Przedstawiamy zalety i wady jakie niesie ze sobą przekształcenie w spółkę, stowarzyszenie lub fundację
 • W ramach umowy stałej współpracy pozostajemy z naszymi klientami w ciągłym kontakcie i wspieramy ich we wszystkich kwestiach związanych z prowadzoną przez nich działalnością oświatową.

Pomoc prawna przy zakładaniu szkoły lub przedszkola – statut, regulaminy, dotacje

Oferujemy wsparcie prawne już na etapie zakładania jednostki oświatowej. Pomagamy zorientować się w prawnych aspektach działalności szkoły lub przedszkola, a także doradzamy, jaką formę działalności najlepiej wybrać w konkretnym przypadku.