Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to dziedzina, z która spotkać może się każdy z nas zarówno jako osoba fizyczna jak i jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta, od wielu lat reprezentuje klientów z całego kraju w sprawach administracyjnych oraz postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w całej Polsce oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradzamy klientom indywidualnym, podmiotom gospodarczym, a także jednostkom samorządu terytorialnego.

Postępowania dotyczące osób prowadzących działalność oświatową

Osoby prowadzące jednostki oświatowe szkoły czy przedszkola szczególnie często mają do czynienia z tego typu postępowaniami.
Dotyczą one  m.in.:

  • problemów administracyjnych na etapie budowy siedziby szkoły czy przedszkola,
  • właściwego pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej
  • błędnych zapisów w uchwałach trybowych dotyczących sposobu rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
  • rejestracji przedszkola publicznego
  • błędnego obliczenia dotacji po roku 2016
  • odmowy udzielenia dotacji w terminie wcześniejszym czy też odmowy wypłacenia dotacji w przypadku złożenia wniosku z planowaną liczbą uczniów po 30 września
  • postępowania o wykreślenie wpisu
    postępowania związane z niewłaściwym wskazaniem liczby uczniów w SIO.

Spory z samorządami terytorialnymi

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu naszych klientów w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej. Jesteśmy obecni na każdym etapie spraw administracyjnych. Uważamy, że obecność  na rozprawie administracyjnej to nie wyłącznie iluzja, a prawo z którego należy korzystać.
Rozprawy w sądach administracyjnych to bardzo często tylko jeden termin, a zatem tylko jedna szansa aby przedstawić werbalnie argumenty przemawiające za słusznością argumentacji wskazanej uprzednio pisemnie w skardze.

Jesteśmy obecni na każdym etapie postępowania

Reprezentując naszych klientów sporządzamy w ich imieniu i składamy odwołania od decyzji, zażalenia, skargi. Reprezentujemy klientów w toku całego postepowania. Wiele z osób sądzi, że zakończenie postępowania kontrolnego, zasadniczo przesądza o obowiązku zwrotu dotacji. Tymczasem, protokół pokontrolny czy zalecenia stanowią jedynie sposób interpretacji prawa wyrażany przez konkretnego urzędnika, który bardzo często nie jest zbieżny z utrwalona linia orzeczniczą. Bardzo wiele kwestionowanych w toku kontroli wydatków, to w rzeczywistości wydatki bieżące, które mogły być sfinansowane dotacją, co może zostać ustalone w toku postępowania administracyjnego. Ten etap rozpoczyna się w przypadku braku dobrowolnego zwrócenia środków przez beneficjenta. Organ zobowiązany jest wówczas poinformować o wszczęciu postępowania administracyjnego przed Organem I instancji. Ustalenia kontrolujących są tylko jednym z dowodów, dlatego tez ważne jest, aby na tym etapie, po zapoznaniu się ze stanowiskiem organu kierować wnioski dowodowe na poparcie słuszności przyjętego rozwiązania. Bez wątpienia istotna w tym zakresie będzie specyfika funkcjonowania danej jednostki oświatowej. 

Decyzja Organu nie jest ostateczna

Po zgromadzeniu materiału dowodowego Organ poinformuje nas o prawie do wypowiedzi i zakończy postępowanie wydając decyzje. Decyzja ta nie jest ostateczna, o ile w termie skierowane zostanie odwołanie do Organu II instancji. Brak ostateczności decyzji wiąże się również, co do zasady z niemożnością jej wykonania, a w tej sytuacji z przeprowadzeniem egzekucji. Organ bowiem samodzielnie nie może sobie potrącić czy wypłacić kwestionowanej kwoty.

Złożenie odwołania otwiera drogę do złożenia kolejnych wniosków dowodowych dla wykazania swoich racji, tym razem przed Organem II instancji. Dopiero decyzja Organu II instancji jest ostateczna. Nie oznacza to jednak, że już na tym etapie będzie mogą być przeprowadzona egzekucja. W przypadku bowiem kwestionowania treści decyzji może ona zostać skontrolowana w toku postępowania sądowo – administracyjnego. Na tym etapie również możliwe jest skierowanie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, a praktyka pokazuje, że wnioski te bywają uwzględniane już przez sam Organ II instancji. Dość często również sądy administracyjne miewają inny pogląd na sposób prowadzenia postępowania czy sposób interpretacji prawa i w konsekwencji uchylają skarżone decyzje. Wydaje się zatem, że w tych sytuacjach, w których czujecie się Państwo pokrzywdzeni treścią ustaleń kontrolujących nie warto rezygnować z przysługujących Państwu praw. Należy jednak pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego bardzo dużą rolę odgrywają terminy.

Sugerujemy najlepszą możliwą drogę prawną

Reprezentujemy Państwa w takich postępowaniach. Pomagamy w przygotowaniu opinii i analiz prawnych. Doradzamy w kwestiach związanych z prawem administracyjnym w tym zakresie również prawa związanego z nieruchomościami, sugerując najlepszą możliwą w naszej ocenie drogę postępowania.