Zmiany w programie Maluch Plus – Aktywny Maluch 2022-2029

Aktywny maluch 2022-2029 - zasady programu, zmiany w regulaminie
Aktywny maluch 2022-2029 – zasady programu, zmiany w regulaminie [fot. shutterstock/DusanPetkovic]

Program „Maluch Plus” zmienił nazwę na „Aktywny Maluch 2022-2029”. Zmieniła się nie tylko nazwa programu, ale także ilość środków i niektóre przepisy regulujące jego działanie. W ramach nowej edycji programu zwiększona została kwota dofinansowania na tworzenie miejsc opieki przez jednostki samorządu terytorialnego. Nastąpiła również zmiana w zakresie konieczności posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym planowana jest działalność związana ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. Według nowych zasad placówka, która będzie miała „nieobsadzone” miejsca powyżej progu 80%, ale będzie w gotowości do przyjęcia dzieci, nie będzie musiała zwracać dofinansowania.

Babciowe – świadczenie 1500 złotych na dziecko w programie Aktywny Rodzic

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Większa kwota na miejsca opieki dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 zwiększona została wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc opieki dla jednostek samorządu terytorialnego do 57 528 zł bez VAT na jedno miejsce opieki. Dla podmiotów niebędących jednostkami samorządu terytorialnego kwota dofinansowania pozostała bez zmian i wynosi 12 410 (z VAT) z KPO. Taką samą kwotę dofinansowania beneficjenci mogą otrzymać z FERS. Miesięczna kwota dofinansowania do funkcjonowania jednego miejsca opieki również nie uległa zmianie, wynosi ok. 837 zł.

Podwyżki dla nauczycieli w placówkach niesamorządowych — przepisy

Aktywny Maluch 2022-2029 – tytuł prawny do lokalu

Nastąpiła także istotna zmiana w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego ma trzy miesiące od ogłoszenia wyników na przedstawienie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu. Dla tury, w której bierze udział, przed zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania polegającego na tworzeniu miejsc opieki podmiot jest zobowiązany przedstawić wojewodzie dokumenty, a w szczególności dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna. Przez tytuł prawny należy rozumieć wszelkie dokumenty określone przez prawo jako potwierdzające uprawnienie do korzystania z nieruchomości, między innymi akt notarialny potwierdzający własność lokalu, umowa najmu ze wskazanymi warunkami i okresem najmu, umowa dzierżawy. W poprzednich edycjach programu podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego już na dzień składania wniosku musiał dysponować dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, w którym miał być prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

Zmiana treści umowy z rodzicami — kiedy i jakie zmiany można wprowadzić?

Zmiany dotyczące nowych miejsc w placówce

W nowej edycji zwiększenie liczby miejsc w placówce rozumiane jest jako zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji opieki wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów w dniu rozpoczęcia tury naboru, w której wnioskodawca bierze udział. Wcześniej, w naborze pierwszym oraz w turach I, II, III naboru ciągłego, dofinansowaniu podlegały miejsca opieki zarejestrowane najwcześniej w dniu 19 stycznia 2023 r.

Gotowość do przyjęcia dzieci do placówki 80% miejsc

Dodatkowo też, dofinansowanie na utworzone w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 miejsca opieki nieobsadzone powyżej minimalnego wymaganego progu 80%, będzie przyznane. Warunkiem jest to, żeby w przypadku nieobsadzonych miejsc opieki:
– podmiot zapewnił dostępność usługi opiekuńczej poprzez gotowość do przyjęcia dzieci (na przykład placówka pozostaje czynna, jest zatrudniony personel, prowadzona jest rekrutacja na nieobsadzone miejsca, w tym według obniżonej opłaty)
– i spełnił pozostałe warunki kwalifikowalności przewidziane w programie dla okresu funkcjonowania

Aktywny Maluch – 60% miejsc po 24 miesiącach

Po zakończeniu drugiego okresu zapewnienia funkcjonowania miejsc, trwającego 24 miesiące, o którym mowa w pkt. 4.3.3., podmiot inny niż JST jest zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc utworzonych ze środków KPO lub FERS, spełniających warunki opisane w pkt. 4.3.3. na poziomie co najmniej 60% przez 24 miesiące. Obsadzenie miejsc zostanie spełnione dla danej instytucji opieki, jeżeli przynajmniej 60% miejsc objętych okresem trwałości jest wykorzystane (obsadzone) przez ww. okres. Jeśli objęta okresem trwałości liczba miejsc opieki nie zostanie obsadzona co najmniej na poziomie 60%, wówczas ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązany jest do zwrotu środków finansowych za niewykorzystane (nieobsadzone) miejsca do poziomu 60%. Zatem, od 60% miejsc opieki objętych okresem trwałości należy odjąć liczbę miejsc faktycznie wykorzystanych (obsadzonych; w ujęciu miesięcznym). Powstałą różnicę należy pomnożyć przez kwotę dofinansowania na tworzenie miejsc w ujęciu miesięcznym. Jako miejsca obsadzone będą traktowane również miejsca nieobsadzone fizycznie, jeżeli podmiot zapewni dostępność usługi opiekuńczej w ramach tych miejsc poprzez gotowość do przyjęcia dzieci (na przykład placówka pozostaje czynna, jest zatrudniony personel, prowadzona jest rekrutacja na nieobsadzone miejsca).

Limit opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki

Limit miesięcznej opłaty jest ustalany dla całego kraju, w oparciu o dane z Rejestru Żłobków na podstawie informacji o podstawowej opłacie miesięcznej za pobyt w instytucji prowadzonej przez podmioty inne niż jst z wyłączeniem instytucji publicznych. Aktualizacja limitu opłaty będzie publikowana nie rzadziej niż co pół roku. Limit miesięcznej opłaty za pobyt dziecka obowiązujący w pierwszym półroczu 2024 r. wynosi 1560 zł.

Poznaj aktualny limit opłaty >>>

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu Aktywny Maluch

Adresatami Programu Aktywny Maluch 2022-2029 są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, w których istnieje potrzeba rozwoju instytucji opieki dla dzieci do lat 3, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych,
 • Podmioty inne niż JST:
  – osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami,
  – osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty,
  – instytucje publiczne oraz współpracujące z nimi podmioty, prowadzące lub zamierzające prowadzić w latach 2023–2029 instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3, którzy nie są wykluczeni z dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535 z późn. zm.).

Aktywny Maluch 2022-2029 – warunki otrzymania dofinansowania podmioty inne niż JST:

 • obniżenie miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki o kwotę miesięcznego dofinansowania – kwota dofinansowania nie może być wyższa od ponoszonej miesięcznie przez rodzica opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki
 • miesięczne opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki dotyczące miejsc opieki powstałych przy udziale środków z KPO lub FERS nie przekroczą przez okres 36 miesięcy 120% średniej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki
 • zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki przez okres 36 miesięcy. Co najmniej 80% (średnia z 12 miesięcy) miejsc utworzonych ze środków programu jest obsadzonych, tzn. podmiot prowadzący instytucję opieki zawarł umowę z rodzicem/opiekunem.

Kiedy i jak będzie weryfikowane obniżenie opłat rodziców w żłobkach?

 • Beneficjent dofinansowania ma obowiązek gromadzenia i okazania w trakcie kontroli dokumentów potwierdzających faktyczne obniżenie miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki w sposób wskazany przez wojewodę, w szczególności poprzez przedstawienie potwierdzeń przelewów zawierających dane dzieci lub tabeli zbiorczej zawierającej informację o łącznej kwocie, o jaką obniżono opłatę (suma z poszczególnych miesięcy) oraz liczbie miesięcy, których dotyczyło to zmniejszenie.
 • Przy rozliczeniu dofinansowania ostateczny odbiorca wsparcia ma obowiązek złożenia oświadczenia o obniżeniu miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka według wzoru określonego przez wojewodę.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie