Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nowe zasady, obowiązki i standardy zatrudniania nauczycieli

Zmiany w prawie oświatowym 2022
Zmiany w prawie oświatowym 2022 (fot. shutterstock/Delpixel)

Mecenas Beata Patoleta, prawnik od przedszkoli — specjalista ds. prawa oświatowego, omawia zmiany w prawie oświatowym wprowadzone w 2022 roku. Większość zmian wejdzie w życie od września 2022 ale częściowo nowe przepisy obowiązują już od czerwca! Dotyczą one m.in. liczby etatów nauczycieli specjalistów, informacji wprowadzanych do SIO dotyczących WWR, zmian w kwestii zawieszania zajęć i nauki zdalnej oraz wielu innych aspektów pracy jednostek oświatowych. Jakie jeszcze nowe obowiązki i zasady dotyczące szkół i przedszkoli znajdziemy w zmienionych ustawach?

Kwalifikacje pedagoga specjalnego w szkole lub przedszkolu

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zmiany w prawie oświatowym wprowadzone ustawą z 12 maja 2022

Zmiany, do wielu ustaw oświatowych wprowadzone zostały ustawą z dnia 12 maja 2022 r. „O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw”. Zmiany wprowadzone do ustawy o systemie oświaty sprowadzają się głównie do modyfikacji zasad i formy przeprowadzania egzaminów. Dotyczą między innymi możliwości zdawania egzaminu maturalnego, czy egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku mniejszości. Dodatkowo w artykule 90X jest też przepis wprowadzający możliwość ustanowienia przez ministra programów inwestycyjnych także dla jednostek niesamorządowych!

Dwie dodatkowe aktualizacje kwoty dotacji oświatowej 2022 – w czerwcu i w sierpniu

Program inwestycyjny — informacje na BIP ministra

W przypadku ustanowienia takiego programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie komunikat o ustanowieniu programu inwestycyjnego i naborze wniosków. Warto zatem śledzić BIP Ministerstwa Edukacji i Nauki!

Liczba etatów nauczycieli specjalistów w szkole i przedszkolu

Zmiana, która dotyczy bezpośrednio szkół i przedszkoli niesamorządowych, to przepis 42d Karty Nauczyciela. Dotyczy ona liczby etatów specjalistów, jacy powinni być zatrudnieni w jednostce. Ustalona jest w przeliczeniu na liczbę uczniów. Wprowadza również nowe stanowisko — pedagoga specjalnego.

Obowiązkowa, czerwcowa aktualizacja dotacji oświatowych – przypominajmy gminom

Pedagog specjalny od września 2022 – zadania i zakres obowiązków

Zadaniem pedagoga specjalnego ma być uzupełnianie zadań realizowanych przez innych nauczycieli specjalistów. W zakres jego zadań wchodzi m.in. rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowanie dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym. Pedagog specjalny będzie również udzielał pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom. Szerzej przepis ten omówimy na szkoleniach 30 sierpnia8 września. Precyzyjnie wyjaśnimy, kogo wliczamy i w jaki sposób obliczamy godziny i etaty nauczycieli specjalistów i pedagogów specjalnych. Warto dodać, że nie wszystkie nowe regulacje dotyczą placówek niesamorządowych. Nie obowiązuje Państwa np. przepis odnoszący się do pensum, który w przypadku nauczycieli zatrudnionych na Kartę Nauczyciela wynosi 22 godziny, a tych zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy – 40 godzin. Organy stanowiące JST mogą również samodzielnie określić tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć specjalistów!

Zmiany w prawie oświatowym – nowe zapisy i zmiany w statutach jednostek

Kogo nie dotyczą nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów?

Zmiany zatrudniania nauczycieli specjalistów nie dotyczą innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli i szkół specjalnych oraz mow-ów i mos-ów. Ogólnie rzecz ujmując, chodzi o jednostki oświatowe, w których uczą się wyłącznie dzieci i uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Tam bowiem zasadniczo wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Premia w przedszkolu lub szkole. Finansowanie premii dotacją, zasady, dokumentowanie

Jakich placówek dotyczą przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli specjalistów?

Przepis dotyczący etatów dla nauczycieli specjalistów, czyli zatrudniania nauczycieli specjalistów w placówkach oświatowych dotyczy:

 • przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi
 • szkół podstawowych
 • liceów ogólnokształcących
 • techników i branżowych szkół I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi
 • szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła

We wszystkich tych jednostkach oświatowych zatrudnia się w odpowiednim wymiarze etatów: nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Zadania pedagoga specjalnego na podstawie projektu rozporządzenia MEiN

Do 50 dzieci — dyrektor szkoły lub przedszkola decyduje o wyborze nauczyciela specjalisty

W kwestii wyboru danego specjalisty spośród wskazanych: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w jednostkach oświatowych szkołach czy przedszkolach do 50 uczniów dyrektor ma swobodny wybór, co do liczby godzin realizowanych przez tych specjalistów. To dyrektor decyduje, jaki specjalista jest niezbędny w placówce.

Kontrola dotacji oświatowych. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowana szkoła lub przedszkole?

Powyżej 50 dzieci — liczba etatów nie może być mniejsza niż wskazana w ustawie

W przypadku przedszkola, szkoły lub zespołu, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50, liczba etatów nauczycieli jest określona w ustawie:

 • liczba etatów pedagogów specjalnych nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2
 • liczba etatów psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2

Nowe zasady zatrudniania nauczycieli specjalistów obowiązują od 1 września 2022 ale…

Obowiązki, wiążące się z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach, wchodzą w życie 1 września 2022. W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 określono jednak przejściowe, niższe wymagania. W najbliższych dwóch latach szkolnych łączna liczba etatów dla nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, nie może być niższa niż:

 • 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100
 • 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100
 • 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50
 • 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30

Aktualizacja dotacji, a stan budżetu gminy. Jak ocenić poprawność aktualizacji?

Kogo nie wlicza się do łącznej liczby etatów?

Uwaga! Do łącznej liczby etatów, nie wlicza się etatów nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jak Państwo widzicie, ustawodawca nie nakreślił prostych przepisów. Dlatego kwestia specjalistów będzie przedmiotem i najbliższego szkolenia 28 czerwca i szkolenia dotyczącego zmian w ustawach oświatowych, które zaplanowaliśmy dla Państwa na 12 lipca.

Inne zmiany w zakresie prawa oświatowego: SIO, WWR

W zakresie dalszych modyfikacji prawa, które omówimy na szkoleniu 12 lipca, są między innymi zmiany do ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. Wskazują one na konieczność bardzo precyzyjnego wprowadzania szerszych informacji dotyczących dzieci objętych WWR. W tym między innymi liczby godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, liczby godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub w grupie, oraz daty opinii i orzeczenia.

Nowe regulacje dotyczące zawieszenia zajęć w przedszkolu lub szkole

W ustawie prawo oświatowe wprowadzono nowe regulacje dotyczące zawieszenia zajęć. Przepisy te nie będą już znajdowały się w rozporządzeniu. Wskazywałam, tak ja, jak i inny prawnicy w apelach, aby tego typu normy zawarte były właśnie w akcie rangi ustawowej! Zasady zawieszenia zajęć również szerzej omówimy w trakcie szkolenia 12 lipca.

Nowe regulacje. Zmiany w statucie placówki oświatowej

Proszę zwrócić uwagę, że stosownie do dodanego ustępu 7 należy wprowadzić zmiany w statucie szkoły lub przedszkola. Statut przedszkola, innej formie wychowania przedszkolnego oraz szkoły określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym m.in.:

 • technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć
 • sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji zajęć
 • warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia
 • warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki

Komu zgłosić zmianę w statucie szkoły lub przedszkola? Ile mamy czasu na zgłoszenie zmian?

Kształcenie zdalne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Wprowadzono też zmiany do treści art. 127 umożliwiające dzieciom i uczniom objętym kształceniem specjalnym realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

Kształcenie zdalne na wniosek rodzica

W ustępie 17 znajdujemy zapis, że na wniosek rodziców dziecka i w porozumieniu z organem prowadzącym, jednostki oświatowe umożliwiają dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, realizację zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kształcenie na odległość dla dziecka, które przebywa w szpitalu

Wprowadzono również obowiązek organizowania, przez szkołę macierzystą, uczniowi, który przebywa w podmiocie leczniczym kształcenia na odległość!

Odwołanie od wyników rekrutacji – trzy dni!

Skrócono do trzech dni termin, w którym rodzic może się odwołać od wyników rekrutacji.Jednocześnie też, do 3 dni, skrócono termin dla dyrektora na rozpatrzenie takiego odwołania.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie