Żłobki. Dotacje jedynie na dziecko obecne w placówce?

Żłobki - dotacja na nieobecne dzieci
Żłobki – dotacja na nieobecne dzieci

Wobec czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3, zwracają się Państwo do nas z pytaniami, czy dotacje na żłobki są należne wyłącznie na te dzieci, które są fizycznie obecne w placówce, czy na każde dziecko zapisane do żłobka. Czy działania samorządów polegające na wypłacie dotacji jedynie na dzieci fizycznie obecne w placówce są zgodne z prawem? 

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –

Działania samorządów niezgodne z prawem

Przyczyną tych pytań są podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego działania, mające na celu ograniczenie Państwu wysokości przekazywanej dotacji do iloczynu stawki dotacji oraz liczby dzieci faktycznie przebywających w placówce. Takie działania nie są zgodne z prawem, a dotacja jest należna nie tylko na te dzieci, które są obecne w żłobkach, lecz na wszystkie zapisane do danej placówki.

Kto może przeprowadzać kontrolę wydatkowania dotacji z ramienia gminy

Żłobki. Dotacja celowa na dziecko objęte opieką

W tym zakresie powinni Państwo zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 1, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały.

Przedszkole otwarte, czy zamknięte? Czy można weryfikować wnioski rodziców?

Dziecko przyjęte do placówki

Z punktu widzenia sposobu ustalania wysokości tej dotacji istotne znaczenie ma definicja pojęcia „dziecko objęte opieką”. W tym zakresie należy zwrócić przede wszystkim uwagę na bogate orzecznictwo sądowe dotyczące omawianej materii, a wskazujące na to, iż pod pojęciem dziecka objętego opieką należy rozumieć dziecko przyjęte do danej placówki, a nie faktycznie w niej przebywające.

Przedszkole, szkoła, żłobek. Wnioski dla rodziców o zorganizowanie zajęć w placówce

Nieuprawnione różnicowanie dzieci

Określenie „dziecko objęte opieką” zawarte w omawianym przepisie należy rozumieć jako dziecko przyjęte do placówki, a nie faktycznie w niej przebywające w określonej liczbie dni czy godzin (zob. wyrok NSA z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt II GSK 573/16, Lex nr 2424767). Zatem jakiekolwiek różnicowanie dzieci pod względem faktycznej ilości dni, w których przebywają w placówce, czy ilości godzin, w ciągu których sprawowana jest nad nimi opieka jest całkowicie nieuprawnione (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 18 października 2016 r. sygn. akt I SA/Rz 534/16, Lex nr 2162332; wyrok NSA z dnia 5 lutego 2014 r. sygn. akt II GSK 1871/12, Lex nr 1450704).

Zwrot niedopłaconej dotacji nie podlega rozliczeniu

Żłobki. Dotacja na każde dziecko objęte opieką

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie I SA/Gd 1290/14 wskazał: jeśli gmina zdecyduje się na udzielenie dotacji określonej w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, to nie może jej ograniczać tylko do określonej kategorii dzieci (np. do dzieci korzystających z opieki przez określoną liczbę dni w miesiącu, bądź określoną ilość godzin w ciągu dnia), skoro przepis wyraźnie stanowi, że dotacja przysługuje na każde dziecko objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego. Określenie „każde dziecko” zawarte w art. 60 ust. 1 cytowanej ustawy nie może być w żaden sposób zawężane, a zatem jakiekolwiek różnicowanie dzieci pod względem ilości godzin, w ciągu których sprawowana jest nad nimi opieka, jest całkowicie nieuprawnione.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta

Dotacja należna na wszystkie dzieci

Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, dotacja należna jest na wszystkie dzieci, które pozostają zapisane do danej placówki, a faktyczna obecność nie ma w tym zakresie znaczenia. Jednostka samorządu terytorialnego nie jest bowiem uprawniona do ograniczania wypłaty dotacji wyłącznie na te dzieci, które pozostają obecne w placówce, lecz jest obowiązana wypłacić dotację na każde dziecko zapisane do żłobka czy klubu dziecięcego.