Zasady organizacji zajęć w placówkach oswiatowych od 26 kwietnia 2021

Organizacja zajęć po 26 kwietnia
Organizacja zajęć po 26 kwietnia

Od 26 kwietnia 2021 roku w 11 województwach wraca tryb nauki hybrydowej. W pozostałych pięciu utrzymane zostają dotychczasowe obostrzenia i nauka w trybie zdalnym. Jak to wygląda w praktyce i jakie obowiązki nakłada rozporządzenie MEiN na dyrektorów placówek, jak wygląda nauczanie hybrydowe?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nauczanie hybrydowe w jedenastu województwach

Od 26 kwietnia 2021 roku w przypadku szkół podstawowych w zakresie klas I–III na obszarze województwa: kujawsko-pomor- skiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego zajęcia są realizowane w taki sposób, że:
– nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz
– co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4

Żłobki. Dotacje jedynie na dziecko obecne w placówce?

Nauka zdalna w pozostałych pięciu województwach

W pozostałych województwach tj. dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim zajęcia realizowane są na dotychczasowych zasadach tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na terenie tych województw w zakresie szkół podstawowych nadal dyrektor szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają.

Przedszkole otwarte, czy zamknięte? Czy można weryfikować wnioski rodziców?

Obowiązek zorganizowania opieki

Obowiązek zorganizowania opieki – na wniosek rodziców – w przypadku województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego i zachodniopomorskiego obejmuje natomiast wszystkich uczniów szkoły, którzy w danym dniu realizują zajęcia stacjonarnie na terenie szkoły.

Zapraszamy również na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta