Zajęcia dodatkowe i wycieczki finansowane z dotacji oświatowych

Dotacje oświatowe a zajęcia dodatkowe i wycieczki w placówkach oświatowych [ fot.shutterstock/Satyrenko ]
Dotacje oświatowe a zajęcia dodatkowe i wycieczki w placówkach oświatowych [ fot.shutterstock/Satyrenko ]

Jak wygląda kwestia finansowania zajęć dodatkowych i wycieczek z dotacji oświatowych w kontekście treści umów z rodzicami i zapisów w statutach jednostek oświatowych. Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta specjalistka ds. prawa oświatowego. Sprawdź jakich zapisów unikać przy konstruowaniu umów z rodzicami i statutów placówek oświatowych.

W tym artykule:
Zajęcia z robotyki, karate itp. w ramach podstawy programowej
W przedszkolach samorządowych nie ma dodatkowych opłat
Kontrola wydatkowania a zajęcia finansowane dotacją
Dodatkowo płatne zajęcia dodatkowe w przedszkolach niesamorządowych
Umowa o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych
Wynagrodzenie nauczycieli finansowane dotacją oświatową
Kiedy nie można zajęć dodatkowych finansować dotacją przedszkolną lub szkolną
Wątpliwe zapisy w umowach i statutach placówek oświatowych

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zajęcia z robotyki, karate itp. w ramach podstawy programowej

W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego jest realizowany program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach podstawy programowej możliwe jest realizowanie zajęć z szachów, robotyki, czy karate, baletu, języków, teatru i wielu innych.

W przedszkolach samorządowych nie ma dodatkowych opłat

W przedszkolach samorządowych zajęcia te mogą być realizowane tylko w ramach podstawy programowej i wyłącznie w ramach opłaty 1,14 za godzinę przekraczająca 5 godzin. Co powinniście Państwo z tego pamiętać? Otóż nigdy rodzice w przedszkolach samorządowych nie wnoszą żadnych dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe czy wycieczki – nie są one dodatkowo płatne.

Inwestycje w Oświacie 2023 – program wstrzymany. Wkrótce nowe zasady udzielania dotacji celowych

Kontrola wydatkowania a zajęcia finansowane dotacją

Czasem zdarza się jeszcze, choć na szczęście coraz rzadziej, że kontrolujący państwa przedszkola wskazują, że takich zajęć nie możecie Państwo finansować dotacją, bo byłoby to nierówne traktowanie rodziców w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych, w samorządowych bowiem za takie zajęcia w przedszkolach samorządowych płacą rodzice. Tu powinna się Państwu natychmiast zapalić czerwona lampka. Dla mnie jest to podstawa do poinformowania kuratora oświaty o nieprawidłowościach w przedszkolach samorządowych, w których opłata może przecież wynosić max 1,14 za godzinę i w których od rodziców nie można wymagać czy oczekiwać żadnych innych opłat. Takie zatem stanowisko świadczy o wysokiej niewiedzy kontrolujących.

Czy aktualizacja kwoty dotacji oświatowych jest obowiązkowa?

Dodatkowo płatne zajęcia dodatkowe w przedszkolach niesamorządowych

W przedszkolu niesamorządowym zajęcia te mogą być realizowane również poza podstawą programową. W zajęciach takich mogą uczestniczyć wszystkie dzieci w ramach wnoszonych przez rodziców opłat z tytułu czesnego, bądź tylko niektóre, w takiej sytuacji zajęcia takie są dodatkowo płatne przez rodziców.

Umowa o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

Zwracam Państwa uwagę, że w takiej sytuacji, w jakiej rodzice wnoszą jedną taką samą opłatę z tytułu czesnego, wówczas czesne stanowi dofinansowanie działalności placówki oświatowej, jest jednym ze źródeł na utrzymanie przedszkola. W umowach o świadczenie usług wpisujecie Państwo wówczas , że przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, albo że rodzice powierzają placówce kształcenie, opiekę i wychowanie dziecka w zakresie programu realizowanego w przedszkolach.

Praca zdalna w szkołach i przedszkolach – regulacje z 7 kwietnia 2023

Wynagrodzenie nauczycieli finansowane dotacją oświatową

Często też wpisujecie Państwo, że przedszkole zobowiązuje się zatrudniać kadrę zgodnie z kwalifikacjami, realizować program kształcenia, zapewniać opiekę we wskazanych godzinach, zapewnić bezpieczeństwo. A dalej określacie państwo warunki płatności za świadczone usługi. Czy to oznacza, że wynagrodzenie nauczycieli czy bieżąca działalność przedszkola nie może być finansowana dotacją. Oczywiście nie, bo dotacja ma dofinansować ten właśnie cel. Tak samo jest, jeśli obok tego zakresu wskażecie Państwo, że przedszkole organizuje balet, karate, jazdę na łyżwach czy wrotkach, jazdę konną i szereg innych zajęć.

Wasilków – zwiększenie podstawy naliczania kwoty dotacji

Kiedy nie można zajęć dodatkowych finansować dotacją przedszkolną lub szkolną

Nie oznacza to, że zajęcia te nie mogą być finansowane dotacją. Inaczej będzie, jeśli w umowie wskażecie, że przedszkole będzie, czy też może organizować tego typu zajęcia i zajęcia te są dodatkowo płatne. Wówczas, jeśli rodzic płaci dodatkowo za te zajęcia, to nie jest możliwe finansowanie ich dotacją oświatową, naruszona zostałaby bowiem zasada podwójnego finansowania.

Wątpliwe zapisy w umowach i statutach placówek oświatowych

Proszę o tym pamiętać, konstruując umowy, szczególnie jeśli zamiarem stron jest, aby zajęcia takie nie były dodatkowo płatne przez rodziców. Zapisy typu: „mogą być dodatkowo płatne”, albo warianty cenowe dla różnego rodzaju usług, mogą budzić wątpliwości i wówczas w sytuacjach spornych z kontrolującymi będą wymagały przedstawienia przez Państwa dodatkowych dowodów, w tym dowodów np. z opłat wnoszonych przez rodziców, które to , co do zasady, nie są pokazywane kontrolującym w trakcie kontroli pobrania i wydatkowania dotacji oświatowych. Podobnie proszę zwracać uwagę na zapisy w Państwa statutach, tutaj również – mogą się pojawiać takie twierdzenia, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, a wzbudzają wątpliwości w trakcie kontroli.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie