Wyższa dotacja na sześciolatki. Raportowanie gminie o dzieciach kończących 6 lat w roku bazowym

Dotacja na sześciolatki
Dotacja na sześciolatki

Temat dotacji na sześciolatki stale przewija się w Państwa pytaniach. Jak wyliczana jest dotacja na dzieci, które ukończyły 6 lat w roku bazowym? Czym jest rok bazowy i na co można przeznaczyć dotację otrzymaną na te dzieci?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacja na sześciolatki — rok bazowy

Gminy raportują na dzień 30 września wg danych zawartych w SIO liczbę sześciolatków, które kończą sześć lat w „roku bazowym”. Rokiem bazowym jest rok, który poprzedza rok budżetowy. Czyli rokiem bazowym dla dotacji wypłacanej w 2022 będzie rok 2021! Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Czy środki z tytułu dotacji wypłaconej po upływie roku budżetowego, w którym miały zostać udzielone, podlegają rozliczeniu?

Zakaz pobierania opłat od rodziców sześciolatków

Dotacja ta związana jest z zakazem pobierania w przedszkolach samorządowych opłat od rodziców sześciolatków. Jej wysokość obliczana jest, na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jako:

Iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:
1) prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,
2) dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym — ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Dlatego gminom bardzo zależy na tym, żebyście Państwo dane do SIO (wg stanu na 30 września) wprowadzali zgodnie z tym algorytmem.

Zwrot dotacji. Wszczęcie postępowania karno-skarbowego, przerywa bieg terminu przedawnienia?

Dotacje są przekazywane na każde dziecko w danym miesiącu

Nie znaczy to jednak, że Państwo powinniście w ten sposób składać comiesięczne wnioski z rzeczywistą liczbą dzieci. Przypominam, że zgodnie z treścią art. 34 ust. 2:

Dotacje, są przekazywane na każde dziecko będące w danym miesiącu roku budżetowego, a nie bazowego, uczniem, wychowankiem, uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu czy szkole.

Dotacja sześciolatki. Ważna jest comiesięczna, rzeczywista liczba dzieci

Dotacja, którą otrzymuje samorząd i sposób jej wyliczenia jest dla Państwa obojętny. Dla Państwa istotna jest comiesięczna rzeczywista liczba dzieci. Art. 53 nie jest bowiem adresowany do Państwa. Dotacja dla przedszkola obliczana jest na podstawie podstawowej kwoty dotacji, czyli wydatki zaplanowane w budżecie gminy na dany cel, w danym roku. O tym, czym jest i jak wyliczyć poprawnie podstawową kwotę dotacji mówimy na naszych szkoleniach z aktualizacji kwoty dotacji oświatowej. Żebyście Państwo w razie potrzeby albo dla zapewnienia sobie jasności sytuacji ekonomicznej nie musieli czekać na wyliczenia samej gminy.

Wartość dotacji powiększona o wagę na sześciolatka

Jeśli chodzi o podstawową kwotę dotacji, na podstawie której obliczana jest Państwu dotacja, otrzymujecie Państwo dotację na dzieci, które nie mają zaświadczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast w zakresie sześciolatków, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dotacja ta powinna powiększać podstawę. Skąd taka różnica? Ponieważ ustalanie dotacji odbywa się na dwóch zasadach:

– na podstawie metryczki subwencji oświatowej np. dotacje dla szkół podstawowych, dotacje na WWR, kształcenie specjalne
– na podstawie wydatków danej jednostki samorządu terytorialnego np. przedszkola publiczne i niepubliczne, prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Tam, gdzie dotacja kalkulowana jest na podstawie metryczki subwencji oświatowej, wartość należy powiększyć o wagę na sześciolatka. Na ucznia z orzeczeniem w wieku 6 lat należna jest kwota wynikającą z subwencji oświatowej. Czyli suma wagi na niepełnosprawność oraz wagi na 6-latka, a także, jeżeli przedszkole znajduje się w miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców z powiększeniem o wagę wiejską.

Decyzja administracyjna, a nie protokół — podstawą żądania zwrotu kwoty dotacji oświatowej

Wyższa kwota dotacji na 6-latka

Podsumowując, w miesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie dzieci podajecie Państwo rzeczywistą ich liczbę. Niezależnie od tego, czy dziecko skończyło 6 lat w roku bazowym, czy też nie. To jest obojętne dla dotacji przekazywanej przez samorząd. Dokładnie tak jest też w przypadku dzieci z orzeczeniami, tyle że tutaj, na sześciolatka liczonego kalendarzowo będzie należna zwiększona kwota dotacji obliczona na podstawie algorytmu z metryczki. Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko to było zgłoszone w Państwa przedszkolu 30 września roku bazowego, czy też nie. To jest tak, jak z dotacją na dzieci z orzeczeniami. Choćbyście Państwo nie przewidywali, że takie dziecko pojawi się w przedszkolu i nie uwzględnili go w planowanej liczbie dzieci, a dziecko to przyjęte zostanie do przedszkola w dowolnym miesiącu, to dotacja na niego należna jest od pierwszego miesiąca pobytu w przedszkolu. Podobnie, jak na dziecko będące uczniem przedszkola, które otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kiedy dziecko kończy sześć lat, dotacja powinna być wypłacana z uwzględnieniem tej wagi!

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie