Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego w szkołach i przedszkolach. Kwiecień 2022

Wytyczne zdrowotne MEiN i GIS dla szkół i przedszkoli. Kwiecień2022
Wytyczne zdrowotne MEiN i GIS dla szkół i przedszkoli. Kwiecień2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało nowy zestaw wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach oświatowych. Nowe zasady, w związku ze złagodzeniem ograniczeń związanych z Covid-19, są zbiorem zaleceń i rekomendacji, które pozwolą  zachować bezpieczeństwo zdrowotne w szkole lub przedszkolu. MEiN dostrzega także zróżnicowanie warunków, w jakich działają jednostki oświatowe i w związku z tym decyzje co do stosowania poszczególnych zasad oddaje w ręce dyrektorów placówek.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Maseczki w szkole i przedszkolu od kwietnia 2022

Zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN i GIS to od decyzji dyrektora jednostki oświatowej zależy, czy na jej terenie obowiąywać będzie nakaz noszenia maseczek.

Opiekunowie i osoby trzecie w jednostce oświatowej

Rekomenduje się ograniczenie obecności osób trzecich w placówkach oświatowych. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły lub przedszkola powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa zdrowotnego i nie mieć objawów chorobowych.

Pracownicy administracji i kuchni w szkole i przedszkolu

Według zaleceń, które znajdujemy w nowych wytycznych MEiN i GIS, kontakt dzieci i nauczycieli z pracownikami administracyjnymi i pracownikami kuchni powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

Zgoda rodziców na pomiar temperatury dziecka

Placówka powinna uzyskać rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, by móc zbadać mu temperaturę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. W tej kwestii rekomendowane jest również badanie z użyciem termometru bezdotykowego.

Objawy chorobowe u dziecka w szkole lub przedszkolu

W przypadku zaobserwowania niepokojacych objawów u któregoś z podopiecznych, dziecko należy odizolować od pozostałych uczniów. Należy również niezwłocznie powiadomić o fakcie rodziców lub opiekunów, by odebrali dziecko z placówki oświatowej.

Treść wytycznych MEiN i GIS dla dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)

Ukraińskie dzieci w polskich placówkach – należne dotacje i limit miejsc

Organizacja opieki w jednostce oświatowej wg MEiN i GIS

– Dyrektor placówki szkolno-opiekuńczej może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki, w tym m.in. stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.
– Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
– Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myły ręce wodą z mydłem.
– Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
– Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
– Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku placówki lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
– Rekomenduje się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
– W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).
– Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
– Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.
– Zaleca się, aby personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczyli kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
– Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
– Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego, bądź innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
– Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
– Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
– Rekomenduje się zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (dzieci).
– Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki).
– Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.
– Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu.
– Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw). Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
– Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
– Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (tam, gdzie jest taka potrzeba również w innych wersjach językowych).
– Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.
– Jeśli w placówce przeprowadza się dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
– Rekomenduje się, aby placówka dysponowała indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).
– Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie pojemników na odpady.

Czy środki z tytułu dotacji wypłaconej po upływie roku budżetowego, w którym miały zostać udzielone, podlegają rozliczeniu?

Wytyczne dotyczące gastronomii w przedszkolu

– Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.
– Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:
– Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
– Zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów.
– W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność, wzywa pomoc medyczną.
– W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
– Rekomenduje się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenia lub wydzielenie obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
– Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami podmiotu, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
– Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie