Wypowiedzenie umowy o pracę: procedury i wymogi prawne

Zwolniony pracownik
Wypowiedzenie umowy o pracę [fot. shutterstock/GeorgeRudy]

Zakończenie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie jest istotnym aspektem prawa pracy. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy muszą znać procedury oraz wymogi prawne związane z tym procesem, aby uniknąć potencjalnych sporów sądowych. Mecenas Beata Patoleta wyjaśnia jak, z prawnego punktu widzenia, wygląda ta sytuacja w niesamorządowych szkołach, przedszkolach i żłobkach.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Podstawy wypowiedzenia umowy o pracę

Jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy jest złożenie wypowiedzenia. Uprawnienie takie przysługuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Pracodawca może rozwiązać za wypowiedzeniem każdą umowę o pracę zawartą z pracownikiem, czyli umowę na czas nieokreślony, określony i na okres próbny. O rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie pracodawca informuje pracownika, składając mu pisemne oświadczenie.

Babciowe podpisane przez prezydenta – świadczenie 1500 złotych na dziecko

Wymogi formalne oświadczenia o wypowiedzeniu

W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy w tym trybie należy podać powód rozwiązania umowy. Oświadczenie zawierające wypowiedzenie pracodawca może wręczyć pracownikowi osobiście lub wysłać pocztą, przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wskazany przez niego adres zamieszkania – należy mieć potwierdzenie, że pracownik odebrał tę przesyłkę. Dopiero od dnia odebrania przez pracownika oświadczenia, zacznie bowiem biec okres wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie jako dowód w sądzie pracy

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem to ważny dokument badany przez sąd pracy w razie ewentualnego sporu z pracownikiem, jeśli pracownik nie zgodzi się z decyzją pracodawcy. Należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje powództwo do sądu, również jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę w tym trybie. W takiej sytuacji sąd będzie badał, czy w oświadczeniu podano przyczynę rozwiązania umowy, jak również czy oświadczenie zostało prawidłowo skonstruowane.

„Podróże z klasą” – 60 milionów dofinansowania na wycieczki szkolne

Elementy oświadczenia o wypowiedzeniu

Oświadczenie powinno zawierać miejscowość i datę, dane pracodawcy i pracownika, datę zawarcia umowy obowiązującej strony, przyczynę rozwiązania umowy o pracę, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem z określeniem terminu jego upływu, podpis pracodawcy oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, w którego obszarze właściwości praca była lub miała być wykonywana lub sądu właściwego dla siedziby pracodawcy), a także podpis i data odebrania pisma przez pracownika.

Wypowiedzenie – odmowa podpisu przez pracownika

Może dojść do sytuacji, że pracownik odmówi złożenia podpisu na oświadczeniu. Wówczas należy sporządzić na ten temat notatkę. Będzie ona potwierdzeniem w sądzie, że pracownik nie chciał podpisać oświadczenia, pomimo że zostało mu wręczone. Można również, dla celów dowodowych wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w obecności świadków.

„Kto ty jesteś? – Polak mały” – 10 milionów złotych na aktywności dla przedszkolaków

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę – podstawy prawne

Formułując oświadczenie o wypowiedzeniu, należy pamiętać, że wypowiedzenie musi być uzasadnione. Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego, pracodawca powinien mieć konkretny, rzeczywisty, indywidualny powód, który uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać wyjaśnienie powodów wypowiedzenia umowy, najlepiej z powołaniem się na konkretne sytuacje/zdarzenia.

Przykładowe przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę

Wśród przyczyn uznanych w orzecznictwie za uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę są między innymi nadużycie zaufania związane z określonym zachowaniem pracownika, odmowa wykonywania poleceń pracodawcy, likwidacja stanowiska pracy, czy zmniejszanie stanu zatrudnienia. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem powinna być szczegółowo wskazana w oświadczeniu w taki sposób, by pracownik wiedział, jakie okoliczności i wydarzenia spowodowały, że jego umowa została wypowiedziana.

Dowody uzasadniające przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę

Ważne jest, by każdy z powodów wypowiedzenia miał potwierdzenie w dowodach np. zeznaniach świadków (pracowników, kierownictwa), dokumentach, wiadomościach e-mail, sms etc. Wówczas nawet wniesienie powództwa do sądu przez pracownika będzie nieskuteczne. Uznaje się, że przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa i konkretna, a pracodawca, decydując się na złożenie pracownikowi wypowiedzenia, musi wykazać jego zasadność.

Podsumowanie

W czasie postępowania sądowego pracodawca może powoływać się tylko na tę przyczynę rozwiązania umowy, którą wskazał w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy. Dlatego istotne jest, aby oświadczenie było precyzyjne i oparte na rzeczywistych dowodach, co minimalizuje ryzyko niepowodzenia w ewentualnym sporze sądowym.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie