Wypadek na placu zabaw — odpowiedzialność placówki

Wypadek na placu zabaw - odpowiedzialność szkoły lub przedszkola
Wypadek na placu zabaw – odpowiedzialność szkoły lub przedszkola [ fot.shutterstock/MonkeyBusinessImages ]

Przedszkola i szkoły zobowiązane są zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce oraz obiektach należących do tej placówki oświatowej. Ponadto, za szkody doznane przez dziecko na obiekcie przeznaczonym do zabawy odpowiada zarządca lub właściciel. Sprawdź, kiedy placówka odpowiada za wypadek dziecka na placu zabaw. Jak można zabezpieczyć się przed ewentualną odpowiedzialnością szkoły, przedszkola za takie zdarzenie?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Odpowiedzialność administratora placu zabaw

Obowiązek dbałości o życie i zdrowie dziecka na placu zabaw może wynikać nie tylko z normy, także ustawowej, ale również ze zwykłego rozsądku, popartego zasadami doświadczenia. Nakazują one podjęcie niezbędnych czynności zapobiegających możliwości powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. Odpowiedzialność administratora placu zabaw nie jest absolutna, ale istnieje zawsze, gdy nie usunięto zagrożeń, które mogły i powinny być usunięte (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o sygn. I ACa 987/09).

Odpowiedzialność placówki oświatowej za szkody wyrządzone przez dziecko

Nadzór nad dzieckiem i odpowiedzialność szkoły, przedszkola

Od momentu przekazania przez rodzica dziecka pod opiekę nauczyciela, to przedszkole jest zobowiązane do nadzoru nad dzieckiem. Co do zasady odpowiada wówczas za szkody, które mogą się wydarzyć dzieciom. Wina może więc polegać np. na braku należytej asekuracji dziecka przez nauczycieli przy zabawie na placu zabaw (w szczególności na potencjalnie niebezpiecznych urządzeniach – np. wysoka huśtawka) lub braku zapewnienia odpowiedniej sprawności technicznej urządzeń na placu zabaw.

Kiedy szkoła, przedszkole nie ponosi odpowiedzialności?

Powyższe nie oznacza jednak, że przedszkole zawsze będzie ponosiło odpowiedzialność za wypadek dziecka na placu zabaw. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że uczyniło zadość obowiązkowi nadzoru i nauczyciele zachowali należytą staranność przy sprawowaniu opieki na placu zabaw. Dotyczy to również sytuacji, gdy samo zdarzenie miało wyłącznie charakter nieszczęśliwego wypadku”. W sytuacji, gdy nie było ono spowodowane zawinionym działaniem osoby trzeciej (tj. np. innego przedszkolaka), winą nauczyciela w sprawowanym nadzorze lub złym stanem technicznym urządzeń zamontowanych na placu zabaw, który należy do przedszkola.

Nie sprawdziłem pracownika w rejestrze przestępców seksualnych — co zrobić?

Wypadek na zajęciach pozalekcyjnych — odpowiedzialność

Za wypadek dziecka na zajęciach pozalekcyjnych odpowiada osoba sprawująca nad nim wówczas opiekę, tj. rodzic lub opiekun w przypadku zajęć dodatkowych. Niemniej na przedszkolu nadal ciąży obowiązek, aby plac zabaw był technicznie sprawny i bezpieczny dla dzieci, a urządzenia na nim stabilne i prawidłowo przymocowane.

Plac zabaw — przegląd techniczny i atesty

Dlatego też istotne jest, aby plac zabaw, którym zarządza przedszkole, posiadało ważne przeglądy techniczne i atesty. W innym przypadku może przedszkole może być narażone na odpowiedzialność za wypadek. Nawet jeśli wydarzy się na terenie placu zabaw placówki już po zakończeniu zajęć przedszkolnych. Zwłaszcza w sytuacji, gdy między niesprawnym sprzętem technicznym (np. wystająca śrubka) a wypadkiem dziecka zachodzi adekwatnym związek przyczynowo-skutkowy.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie