Wynagrodzenie chorobowe, badania okresowe i szkolenia BHP finansowane dotacją oświatową

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy finansowane dotacją oświatową [fot.shutterstock/baranq]
Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy finansowane dotacją oświatową [fot.shutterstock/baranq]

Czy wynagrodzenie chorobowe może być finansowane dotacją szkolną lub przedszkolną? Czy pieniądze pozyskane w ramach dotacji oświatowych można przeznaczyć na finansowanie innych obowiązków pracodawców takich jak badania okresowe pracowników lub szkolenia BHP? Zobacz jakie stanowisko prezentuje w tej sprawie mecenas Beata Patoleta — specjalistka ds. prawa oświatowego i prawnego wsparcia szkół i przedszkoli w całej Polsce.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy mogą być finansowane dotacją

Nie ma wątpliwości, że wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy mogą być finansowane dotacją. Oczywiście z zastrzeżeniem, że nie dublujecie Państwo tych wydatków! Problem polega na tym, że czasem przez niedopatrzenie lub nieświadomość, dwukrotnie zaliczacie Państwo te wydatki do rocznego rozliczenia dotacji oświatowych. O ile wynagrodzenie chorobowe zawsze finansowane jest ze środków pracodawcy, o tyle umyka czasem Państwu fakt, że zasiłek chorobowy może być wypłacony albo przez pracodawcę, albo bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdarza się Państwu zapomnieć, że źródłem finansowania zasiłku zawsze pozostaje ZUS — Państwo płacicie pracownikowi, ale pomniejszana jest o tę kwotę, przekazaną przez Państwa pracownikowi, składka na ZUS. Problem pojawia się, gdy w rocznym rozliczeniu dotacji wykazujecie Państwo i zasiłek chorobowy zapłacony pracownikowi i składkę ZUS w wysokości naliczonej, a nie tej zapłaconej.

Zaskarżenie czynności organu administracyjnego do WSA — terminy, procedura

Wynagrodzenie chorobowe z dotacji oświatowych — art. 92 par. 1 Kodeksu Pracy

Z czego to wynika? Artykuł 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprost wskazuje, że dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez Państwa jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Jak wynika z treści przepisu dotacje mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówce oświatowej. Skoro tak, to zgodnie z artykułem 92 paragraf 1 Kodeksu Pracy: za czas niezdolności pracownika do pracy, … , pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Na tej podstawie wypłacacie Państwo wynagrodzenie chorobowe.

… za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia — pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu
2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia
3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia

Zasiłek chorobowy z dotacji oświatowych art. 92 par. 4 Kodeksu Pracy

Z kolei na podstawie artykułu 92 paragraf 4 Kodeksu Pracy wypłacacie Państwo zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy trwający dłużej niż 33 dni, a w przypadku osób po 50 roku życia dłużej niż 14 dni. Niezależnie od tego, czy zasiłek wypłaca pracodawca, czy ZUS kwota ta może być finansowana dotacją oświatową z zastrzeżeniem, że nie zaliczycie jej podwójnie do rozliczenia dotacji.

za czas niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, Zasiłek przysługuje na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dodatkowe dni wolne w przedszkolach niepublicznych — podstawa prawna i realizacja

Jak uniknąć podwójnego zaliczenia kosztów zasiłku w rozliczenie dotacji

Jakiej zasady musimy się trzymać, żeby nie popełnić błędu w rozliczeniu w przypadku zasiłku chorobowego? Rozliczamy dotacją tylko to, co zapłaciliśmy fizycznie, a nie kwoty naliczonej składki!

Stanowisko WSA w Gliwicach – świadczenia chorobowe i urlopowe a dotacje oświatowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach dnia 5 października 2022 r. III SA/Gl 383/22 wskazuje, że np. opłaty za decyzje i czynności organów sanitarnych, medycyny pracy oraz koszty obsługi BHP mogą być finansowane dotacją szkolną lub przedszkolną.

nie jest sporne, że opłaty za decyzje i czynności organów sanitarnych oraz koszty obsługi BHP są konieczne do tego, by można było prowadzić działalność w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Sąd w pełni podzielił stanowisko organu, że art. 90 ust. 3d pkt 1 lit. b w zw. z art. 5 ust. 7 pkt 1 u.s.o. wprost zezwalają na pokrycie tych wydatków z dotacji.

Dalej w swoim stanowisku WSA w Gliwicach stwierdza, że dotacjami oświatowymi można finansować pełną kwotę składek ZUS niezależnie od formy ich opłacenia.

Za nieprawidłowe uznać należało zatem stanowisko w świetle, którego możliwość rozliczenia wydatków z dotacji uzależniona jest co do zasady wyłączenie od sposobu wypłacana zasiłków, tj. albo przez płatnika składek, albo bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nakaz jeden ze wskazanej form wypłaty wynika bowiem wprost z powołanych wyżej przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych.

Podsumowanie

Możecie Państwo finansować wszystkie te wydatki: szkolenia BHP, badania okresowe, wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe ze środków otrzymanych w ramach dotacji oświatowych. Musicie jednak zwrócić uwagę na to, żeby rozliczać dotacją te wydatki, za które fizycznie zapłaciliście! Dlatego, co powtarzam Państwu na każdym szkoleniu i spotkaniu z Wami, jeżeli macie fakturę, którą chcecie rozliczyć dotacją, to dołączcie do niej potwierdzenie zapłaty.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie