Wydatkowanie dotacji na Kształcenie Specjalne – proporcjonalny podział kosztów

Proporcjonalne rozliczanie kosztów z dotacji na Kształcenie Specjalne
Proporcjonalne rozliczanie kosztów z dotacji na Kształcenie Specjalne [ fot.shutterstock/maroke ]

Kluczem do zrozumienia tego, jak prawidłowo rozliczać wydatki z dotacji na Kształcenie Specjalne jest to, żeby pamiętać, że dzieci z orzeczeniem korzystają ze wszystkich „usług” szkoły czy przedszkola, w takim samym stopniu jak dzieci bez orzeczeń. Kontrolujący często kwestionują rozliczanie np. czynszu najmu ze środków z dotacji na kształcenie specjalne – NIESŁUSZNIE! Taki podział przewidział przecież sam ustawodawca! O tym, jak prawidłowo rozliczać wydatki z dotacji na kształcenie specjalne w proporcji powierzchni lub liczby uczniów, opowiada mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego.

W tym artykule:
Wydatki niezbędne do realizacji zadań szkoły lub przedszkola
Zapewnienie warunków realizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
Wyliczanie wydatków na kształcenie specjalne proporcją powierzchni
Część wspólna jednostki dla uczniów z orzeczeniami i bez orzeczeń
Jak skalkulować proporcję kosztów kształcenia specjalnego
Kształcenie specjalne – proporcja liczby dzieci
Dotacje ma kształcenie specjalne a wynagrodzenia nauczycieli
Dotacje na kształcenie specjalne – wynagrodzenie nauczyciela wychowawcy
Dotacje na kształcenie specjalne a wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych
Pozostałe wydatki obliczane proporcją z dotacji na kształcenie specjalne
Inne sposoby obliczania wydatków z dotacji na Kształcenie Specjalne
Zajęcia WWR – dokumentowanie przebiegu zajęć

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wydatki niezbędne do realizacji zadań szkoły lub przedszkola

Zwróćcie Państwo uwagę na brzmienie ustępu 5 art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W szkołach [z użyciem wzoru] i przedszkolach ustawodawca wyraźnie wskazał, ze z dotacji na ucznia z orzeczeniem rozliczamy nie tylko na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń. Możemy z nich finansować również wydatki niezbędne dla realizacji wszystkich innych zadań przedszkoli w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zapewnienie warunków realizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Konstrukcja ust. 5 wskazuje w punkcie pierwszym, że w tych jednostkach, gdzie są tylko dzieci z orzeczeniami, żadnych podziałów nie stosujemy. W punkcie drugim ustawodawca wskazał, że dotacja wydatkowana jest na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji. Zatem do katalogu wydatków z punktu drugiego zaliczmy wynagrodzenia specjalistów, terapeutów, ale również – ponieważ ustawodawca wskazał – zapewnienia warunków ich realizacji, wydatki na utrzymanie lokalu, w którym te zajęcia się odbywają i bez ich poniesienia nie mogłyby być realizowane.

Świąteczne uroczystości w szkołach i przedszkolach finansowane z dotacji oświatowych?

Wyliczanie wydatków na kształcenie specjalne proporcją powierzchni

Czasami macie Państwo w placówkach wyodrębnione sale do różnego rodzaju terapii. W takim wypadku dobrym rozwiązaniem może być przyjęcie wydatków na utrzymanie budynku w proporcji do metrów jakie te sale zajmują. Podobnie można podejść do wynagrodzenia obsługi np. osób sprzadających – również możemy je rozliczać z dotacji na kształcenie specjalne w proporcji do liczby metrów.

Część wspólna jednostki dla uczniów z orzeczeniami i bez orzeczeń

Pozostała powierzchnia, po odliczeniu części zajmowanej na sale do terapii, jest powierzchnią, z której korzystają wszyscy uczniowie w równym stopniu. Zatem w proporcji rozliczymy wydatki na te koszty. Zaliczyć do nich możemy m.in.: media, czynsz najmu, usługi utrzymania budynku, usługi remontowe. Wydatki te będą również rozliczane w proporcji na kształcenie specjale. W tym wypadku nie z punktu 2, a z punktu 3 czyli w wysokości niezbędnej do realizacji zadań przedszkola w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Kontrola dotacji oświatowych – na co zwracać uwagę? Upoważnienie i protokół

Jak skalkulować proporcję kosztów kształcenia specjalnego

Jak zatem to prawidłowo skalkulować? Pozostałe koszty, po odliczeniu wydatków na sale do terapii i przestrzeń wspólną, należy obliczyć proporcją proporcję obliczaną na podstawie liczby dzieci z orzeczeniami i bez orzeczeń o kształceniu specjalnym. Przecież wszystkie dzieci, bez względu na to, czy mają orzeczenia, czy też nie, korzystają z pozostałej części w równym stopniu.

Kształcenie specjalne – proporcja liczby dzieci

Liczymy zatem liczbę wszystkich dzieci (możemy to robić miesięcznie lub jednorazowo rocznie), koszt, jaki nam został do podziału, dzielimy przez liczbę tych dzieci i mnożymy przez liczbę dzieci z orzeczeniami. Otrzymujemy wartość, którą finansujemy z dotacji na kształcenie specjalne.

Dotacje ma kształcenie specjalne a wynagrodzenia nauczycieli

Trzecią, chyba największą grupą wydatków, są wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Zdarza się, że z IPETU ucznia szkoły z orzeczeniem, wynika, że nauczyciel przedmiotowiec musi dostosować program do możliwości tego ucznia. Często decydujecie Państwo, że taki nauczyciel, w którego klasie znajduje się dziecko z orzeczeniem, otrzymuje za to dodatek do wynagrodzenia. Wówczas kwota tego dodatku rozliczana będzie naturalnie z pkt 2. To samo będzie miało zastosowanie do nauczyciela wychowawcy w przedszkolu.

Jak przygotować się do kontroli dotacji oświatowych? Radzi mec. Beata Patoleta

Dotacje na kształcenie specjalne – wynagrodzenie nauczyciela wychowawcy

Możemy przyjąć stanowisko, że dla rozliczenia dotacji na kształcenie specjalne, nauczyciela wychowawcę, który pracuje w grupie, rozliczamy w proporcji do liczby dzieci w grupie. Czyli znów, po odjęciu dodatku za dostosowanie programu do KS, pozostałą wartość wynagrodzenia dzielimy przez liczbę dzieci w grupie i uzyskujemy wartość na jedno dziecko. Następnie mnożymy przez liczbę dzieci z orzeczeniami. W ten sposób otrzymujemy wartość, którą finansujemy z dotacji na kształcenie specjalne.

Dotacje na kształcenie specjalne a wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych

W stosunku do pozostałych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych sumę wypłacanych im wynagrodzeń dzielimy w proporcji do wszystkich dzieci w szkole lub przedszkolu i mnożymy przez liczbę dzieci z orzeczeniami. W ten sposób otrzymujemy wartość, którą finansujemy z dotacji na kształcenie specjalne.

Pozostałe wydatki obliczane proporcją z dotacji na kształcenie specjalne

Takie samo działanie wykonujemy dla pozostałych wydatków. Także tych stanowiących zadania organu prowadzącego, a zatem kosztów obsługi ekonomicznej, prawnej, zapewnienia bezpieczeństwa, szkoleń, jak i wydatków na artykuły higieniczne, biurowe, pomoce dydaktyczne. Po odjęciu wszystkich tych wydatków, które przeznaczacie Państwo na potrzeby dzieci z orzeczeniami.

Dotacje na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach 2023. Wnioski od 8 maja 2023

Inne sposoby obliczania wydatków z dotacji na Kształcenie Specjalne

Powyższe to oczywiście jedno z możliwych rozwiązań, jakie może być zastosowane w przedszkolu czy poradni. Możecie też Państwo, wzorem szkół, odejmować od kwoty dotacji na kształcenie specjalne kwotę dotacji zwykłej i tę wartość przeznaczać na pokrycie wydatków z pkt 3, czyli wydatków wspólnych na realizację wszystkich zadań jednostki oświatowej.

Zajęcia WWR – dokumentowanie przebiegu zajęć

W zakresie WWR proszę pamiętać o dokumentowaniu zrealizowania nie mniej niż 4 godzin w miesiącu! Proszę pamiętać, że zajęcia niekoniecznie muszą trwać jedną godzinę. Może to być również np. 8 zajęć po pół godziny. W sytuacji, gdy dziecko nie uczestniczy w zajęciach np. z powodu choroby, nie jest niezbędne uzupełnianie tych zajęć. Jeśli jednak zajęcia nie odbywają się z powodu choroby terapeuty, czy innego specjalisty wydaje się niezbędne wskazanie dodatkowego terminu tych zajęć!

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie