Przedszkole – wniosek z planowaną liczbą uczniów złożony po terminie – utrata dotacji?

Niezłożenie wniosku z planowaną liczbą dzieci - utrata dotacji?
Niezłożenie wniosku z planowaną liczbą dzieci – utrata dotacji?

Przepisy prawa nakładają na osoby prowadzące przedszkola obowiązek przekazania Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego, informacji o planowanej liczbie uczniów przedszkola, w tym dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Jest to warunek konieczny do otrzymania dotacji w kolejnym roku budżetowym. Można więc stwierdzić, że o ile dotacja należna jest z mocy ustawy, to niezbędne jest w tym zakresie złożenie stosownego wniosku. Niezłożenie wniosku do 30 września roku bazowego nie oznacza jednak, że dotacja przedszkolna w kolejnym roku budżetowym nie będzie należna.

– – – – – – – – – – – – – – –
>>> Dotacje celowe MEiN na remonty i inwestycje dla oświatowych placówek niesamorządowych
SZKOLENIE 11.10.2022 godz. 16.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/dotacje-celowe-mein
– – – – – – – – – – – – – – –
>>> Wszystko o dotacjach oświatowych. Aktualizacja, wydatkowanie, rozliczanie, kontrola
SZKOLENIE 26.10.2022 godz. 16.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/wszystko-o-dotacjach-oswiatowych
– – – – – – – – – – – – – – –

Odstąpienie od terminu złożenia wniosku z planowaną liczbą dzieci w przedszkolu

W tym zakresie należy zwrócić uwagę na art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że:

na wniosek organu prowadzącego odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego w przypadku nieprzekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Konflikt rodzicielski a istotne sprawy dziecka. Prawne aspekty dla placówek oświatowych

Wniosek z planowaną liczba dzieci w przedszkolu złożony po terminie

Powyższy przepis daje podstawę do tego, aby Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta przyznał dotację na kolejny rok budżetowy, pomimo niezłożenia wniosku do 30 września roku bazowego. Co istotne ocena wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od terminu do złożenia wniosku o przyznanie dotacji nie jest dowolna i swobodna. W tym zakresie organ zobowiązany jest rozważyć szereg okoliczności, które spowodowały niezłożeniem wniosku do 30 września, a także konsekwencje złożenia takiego wniosku po terminie. Odmowa wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu do złożenia wniosku o dotację jest równoznaczna dla jednostki samorządu terytorialnego z obowiązkiem dokonania szczegółowej analizy sprawy i wykazania, że udzielenie dotacji w kolejnym roku budżetowym z uwagi na upływ terminu nie jest możliwe.

Odcinek 3: „Artykuł 35. Kształcenie specjalne”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zgoda na odstąpienie od terminu wniosku z planowaną liczbą dzieci w przedszkolu

Mając zatem na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wyrażenie zgody na odstąpienie od terminu do złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów i udzielenie dotacji w takiej sytuacji pozostaje de facto w uznaniu administracyjnym Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, które podlega ewentualnej kontroli sądowej.

Wyrok sądu w sprawie niezłożenia wniosku w terminie

W wyroku z dnia 20 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, sygn. akt: III SA/Lu 269/18 wskazał natomiast:

Zauważyć należy, iż w miarę posiadanych środków finansowych właściwa jednostka samorządu terytorialnego może zdecydować o udzieleniu dotacji osobie prowadzącej przedszkole niepubliczne, która we właściwym czasie nie mogła złożyć wniosku o udzielenie dotacji oraz koniecznych informacji, z uwagi np. na zdarzenia losowe. Ponieważ podawana w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji planowana liczba uczniów służy gminie jedynie do planowania wysokości dotacji na rok następny, to właściwe i omówione wyżej przepisy prawa łagodzą warunki przyznawania tej dotacji oraz wagę ewentualnego uchybienia terminu na złożenie wniosku o jej udzielenie wraz ze stosownymi informacjami. Znajduje to uzasadnienie tym bardziej w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dotację nie należy do podmiotów małych, prowadzi przedszkole od roku 2011 i wywiązując się prawidłowo ze swoich zadań, które stanowią w istocie zadania jednostki samorządu terytorialnego. Taka sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej sprawie. Skarżąca podniosła również, że program przedszkolny dla podopiecznych przedszkola jest realizowany w znacznej części w oparciu o środki otrzymywane z dotacji otrzymywanej z budżetu miasta, co jest w sprawie istotne. Dlatego trudno w okolicznościach tej sprawy odmowę odstąpienia od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji uznać za uzasadnioną, która oparta została na uznaniu, że doszło do uchybienia terminu materialnoprawnego, który w istocie takim terminem nie jest.

Zgoda na odstąpienie od terminu wniosku z liczbą dzieci w przedszkolu

Uchybienie terminowi do przekazania informacji o planowanej liczbie uczniów nie pociąga więc za sobą automatycznej utraty prawa do otrzymania dotacji. Istotne w tym zakresie znaczenie ma podjęcie działań w celu wyrażenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zgody na odstąpienie od tego terminu i udzielenie dotacji.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji na ten temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią: lexedu@lexedu.pl

Zapraszamy również na fanpage Kancelarii i nasz kanał Youtube