Szkoła, przedszkole – kwarantanna i izolacja w placówce. Zasady postępowania

Kwarantanna, izolacja i zawieszenie zajęć w przedszkolu, szkole
Kwarantanna, izolacja i zawieszenie zajęć w przedszkolu, szkole

Kwarantannie poddawane są osoby podejrzewane o możliwość zakażenia koronawirusem – do czasu testu. Izolacja dotyczy osób, które otrzymały pozytywny wynik testu na covid-19. Jakie akty prawne są istotne dla osób prowadzących jednostki oświatowe w związku z epidemią covid-19?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Szkoła, przedszkole – kwarantanna a izolacja

Jeśli pośród domowników dziecka/nauczyciela/pracownika placówki oświatowej jest osoba skierowana na test, nie oznacza, że to dziecko/nauczyciel/pracownik poddany jest kwarantannie w czasie oczekiwania na wynik testu tej osoby. Jeśli jednak okaże się, że osoba skierowana na test ma wynik dodatni, to osoba ta poddawana jest izolacji, natomiast jej domownicy kwarantannie.

Rozporządzenie MEiN. Nauka zdalna od 20 grudnia 2021. Co z przedszkolami?

Kwarantannie poddawane są osoby zdrowe

Kwarantannie podlegają osoby zdrowe, które mogą być podejrzane o zarażenie się, do czasu wyniku testu. Izolacji natomiast podlegają osoby z dodatnim wynikiem testu. Jeśli nie wystąpiły objawy covid – izolacja i kwarantanna trwa 10 dni. Osoby zaszczepione nie są kierowane na kwarantannę.

Osoba na kwarantannie może pracować

Osoby, które przebywają na kwarantannie, to nie są osoby chore, a jedynie podejrzewane. Tym samym osoby te mogą pracować. Jeśli zatem pracują zdalnie – otrzymują normalne wynagrodzenie za prace. Jeśli jednak z różnych przyczyn nie pracują, to otrzymają świadczenie chorobowe w oparciu o treść art. 92 kodeksu pracy. Istotne jest aby poinformować pracodawcę o pozostawaniu na kwarantannie, a po powrocie z kwarantanny w terminie 3 dni należy napisać oświadczenie, które będzie podstawą wypłaty świadczenia chorobowego.

Covid-19. Akty prawne istotne dla prowadzących placówki oświatowe

Po pierwsze, oczywiście paragraf 18. rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dotyczy on możliwości zawieszenia zajęć w placówce.

§ 18.
1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku, gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:
1) dotarciu ucznia do szkoły lub placówki, lub powrotem ze szkoły, lub placówki, lub
2) organizacji zajęć w szkole, lub placówce – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
1)temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
2)wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż określone w ust. 2a, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
2a. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
2b. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 2a, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
2c. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 2a, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
3. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w ust. 1-2a, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

Kolejnym aktem prawnym, istotnym z punktu widzenia organu prowadzącego i dyrektora placówki oświatowej jest „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Reguluje ono zasady organizacji nauki oraz realizacji zadań szkoły czy przedszkola w czasie, kiedy jednostka nie działa w tradycyjny sposób, czyli np. gdy macie Państwo zawieszone zajęcia w placówce oświatowej.

Obowiązuje Państwa również „Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) zarządza się, co następuje:
1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.

Jeśli zatem występuje u Państwa sytuacja zawieszenia zajęć z uwagi na kwarantannę, zastosowanie w Państwa jednostkach oświatowych, znajdują treści powyższych rozporządzeń.

Przekazanie danych dotyczących osób mających styczność z osobą zakażoną. Opór rodziców

Zawieszenie zajęć w oddziale, grupie, klasie z uwagi na zakażenie czy styczność z osobą dodatnią, dość często wiąże się z pewnego rodzaju oporem rodziców, co do przekazywania ich danych osobowych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów lub pracowników szkoły, przedszkola czy żłobka, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. Tym samym wszystkie osoby, postępują zgodnie z poleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Covid-19 – dane dzieci mogących mieć kontakt z zakażonym

Pytacie Państwo czy powinniście podawać dane dzieci z kręgu osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną, szczególnie jeśli rodzice stanowczo sprzeciwiają się takiemu zachowaniu. Taka powinność może wynikać z treści art. Art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej:

Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej:
– zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań
– w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ust. 8: Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w ust. 5 pkt 2.

Covid-19 a przetwarzanie danych osobowych

W zakresie przetwarzania danych osobowych również prezes uodo wydał oświadczenie, w którego treści powoływał się między innymi na przepisy specustawy covidowej. Co dla Państywa istotne, to przepisy o RODO. Zgodnie z motywem 46. RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.

Dyrektor jest obowiązany przestrzegać wytycznych GIS, MZ i MEN

Jednocześnie również taką podstawę znajdziemy również w § 13 c rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań z 20 marca 2020,, zgodnie z jego treścią Dyrektor jest obowiązany przestrzegać wytycznych GIS, MZ i MEN. Dyrektor tworzy zatem listę osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną i przekazuje dane tych osób do sanepidu. Przetwarzanie danych osobowych jest wówczas oparte na art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zgoda nie jest tu wymagana). A przypadku przetwarzania danych osobowych na tej podstawie sprzeciw jest bezskuteczny (art. 21 ust. 1 RODO).

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie