Spóźnienia do przedszkola. Jak radzić sobie z niefrasobliwymi rodzicami?

Spóźnienie do przedszkola - konsekwencje
Spóźnienie do przedszkola – konsekwencje

Notorycznie spóźniający się rodzice to problem, z którym boryka się wiele przedszkoli i innych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi. Jak właściciel jednostki oświatowej może poradzić sobie z problemem niepunktualnego przyprowadzania oraz odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców? W jaki sposób można uregulować tę kwestię?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kwestie spóźnień uregulowane w statucie lub umowie

Najlepszym sposobem na uniknięcie sytuacji, w których rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci poza ustalonymi w placówce godzinami jest szczegółowe uregulowanie tej kwestii w dokumentach organizacyjnych placówki np. w umowie lub w statucie placówki, tak by rodzice mogli się z zapoznać z wprowadzonymi regulacjami.

400 plus i rodzinny kapitał opiekuńczy. Pytania i odpowiedzi

Odmowa przyjęcia spóźnionego dziecka

Zasadne jest określenie przedziału czasowego, w jakim dziecko może zostać przyprowadzone do placówki oraz konsekwencji braku jego przestrzegania. Uprawniony jest zapis, że przyprowadzenie dziecka do placówki poza określonym przedziałem czasowym skutkować będzie odmową przyjęcia dziecka do przedszkola.

Przedszkole. Niepunktualne przyprowadzanie i obieranie dziecka przez rodziców – konsekwencje

Zapis taki znajduje potwierdzenie w przepisach prawa. Należy bowiem wskazać, że dyrektor placówki oświatowej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) ma obowiązek zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce.

400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

Spóźnienia a zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu jest możliwe natomiast poprzez zastosowanie zasad, do których będą stosować się nie tylko pracownicy placówki, ale również rodzice dzieci. Nie można bowiem pomijać, że przyprowadzanie dzieci do przedszkola wiąże się z określonymi obowiązkami personelu placówki, który musi zająć się przybywającymi uczniami oraz odnotować ich obecność. Następnie dzieci mają ustalony harmonogram dnia, dlatego późniejsze przyprowadzanie dziecka do placówki wiąże się często z destabilizacją pracy i przeszkadza innym dzieciom w uczestniczeniu zajęciach.

Czy niepełnoletni może być upoważniony do odbioru dziecka z przedszkola?

Notoryczne spóźnienia a reżim sanitarny w placówce oświatowej

Ponadto reżim sanitarny oraz obowiązek przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla placówek oświatowych również uzasadnia szczegółowe określenie godzin przyprowadzania dzieci do placówki. Personel ma bowiem obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Gdy dzieci zostaną przyprowadzone do przedszkola należy dezynfekować pomieszczenia, w którym przebywają rodzice odprowadzający dzieci a także korytarze, poręcze, uchwyty, włączniki, toalety. Określenie przedziału czasowego, w którym można przyprowadzać dziecko do przedszkola niewątpliwie ułatwi zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wirusa COVID-19 w placówce.

Wydatki na remont i konserwację obiektów szkolnych i przedszkolnych finansowane dotacją oświatową

Dodatkowa opłata za dodatkowe godziny w przedszkolu

W przypadku placówek niepublicznych można ustalić dodatkową opłatę w przypadku nieodebrania dziecka z placówki w wyznaczonych godzinach. Placówka może np. ustalić opłatę dodatkową za każdą dodatkową godzinę, którą dziecko spędza w placówce. Informację o takiej opłacie za przekroczenie ustalonej godziny odbioru dziecka z przedszkola należy umieścić w umowie, którą placówka podpisuje z rodzicami dziecka.

Nieterminowy odbiór dziecka z przedszkola –  powiadomienie policji

Również w dokumentach organizacyjnych placówki warto szczegółowo uregulować zasady odbioru dzieci z placówki.  Jednocześnie można również umieścić zapis dotyczący powiadomienia właściwej jednostki Policji w przypadku braku odebrania dziecka w godzinach pracy placówki przez rodziców lub inne upoważnione osoby. Dopuszczalne jest również wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym dopuszczalne będzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług z rodzicem, który nie stosuje się do zapisów zawartych w dokumentach organizacyjnych placówki.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie