Rozporządzenie MEiN. Nauka zdalna od 20 grudnia. Co z przedszkolami?

Zawieszenie zajęć od 20 grudnia 2022 i nauka zdalna w szkołach
Zawieszenie zajęć od 20 grudnia 2022 i nauka zdalna w szkołach

Opublikowano rozporządzenie dotyczące zawieszenia zajęć stacjonarnych od 20 grudnia do 9 stycznia. Zgodnie z jego treścią zawieszone będą zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przedszkola działają na dotychczasowych zasadach. Co znajdziemy w treści rozporządzenia o nauce zdalnej od 20 grudnia do 9 stycznia?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zawieszenie zajęć stacjonarnych. Jakich placówek dotyczy?

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEiN w okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Treść rozporządzenia MEiN z dn. 13 grudnia 2021 dotyczącego zawieszenia zajęć stacjonarnych w okresie 20 grudnia 2021 – 9 stycznia 2022

Zajęcia realizowane w formie zdalnej

W placówkach, w których zajęcia stacjonarne zostają zawieszone w okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022, zajęcia realizowane są z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021. Wzór oświadczenia

Przedszkola pozostają otwarte

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEiN ograniczenie zajęć stacjonarnych nie dotyczy przedszkoli. Zajęcia będą się w nich odbywać na dotychczasowych zasadach.

400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

Inne jednostki, których nie dotyczy zawieszenie zajęć od 20 grudnia 2021

Wśród placówek, których nie dotyczy zawieszenie zajęć stacjonarnych rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wymienia:

  • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  • szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne, funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
  • internaty i bursy
  • branżowe szkoły I stopnia – w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację
  • epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika

Koniec roku w przedszkolu. Rozliczanie dotacji, roszczenia i należności za przyszły rok

Dyrektor placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych

W gestii dyrektora placówki rozporządzenie pozostawia kwestię zawieszenia zajęć stacjonarnych w następujących podmiotach:

  • szkołach podstawowych specjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych
  • szkołach podstawowych specjalnych, oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
  • szkołach podstawowych specjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą być organizowane

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować:

  • zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo
  • praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów

Zajęcia praktyczne mogą być również prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Odpowiedzialność karna osób kierujących niepublicznymi jednostkami oświatowymi za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków

Wczesne wspomaganie rozwoju w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych

W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie tej jednostki, z uwzględnieniem realizacji odpowiednio opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zajęcia dla uczniów, którzy nie mogą realizować nauki zdalnej

Dyrektorzy szkół będą mieli również obowiązek zorganizowania zajęć stacjonarnych dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, ma obowiązek zorganizować dla nich opiekę w szkole. Dzieciom objętym opieką świetlicową na terenie szkoły dyrektor będzie musiał umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie