Rejestr umów w niepublicznym przedszkolu, żłobku, szkole?

Czym jest rejestr umów
Czym jest rejestr umów

Czym jest rejestr umów, czy jest obowiązkowy i czego dotyczy? Czy jednostki niesamorządowe – przedszkola, szkoły, żłobki muszą również prowadzić taką dokumentację? Jakie przydatne informacje znajdziemy w rejestrze umów?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Rejestr umów dotyczy jednostek publicznych

Rejestr umów nie dotyczy bezpośrednio placówek niepublicznych. Prywatne szkoły, przedszkola i żłobki sie są zobowiązane, żeby zgłaszać do rejestru zawierane przez siebie umowy.

W czym może być pomocny rejestr umów?

W związku z tym, że jednostki publiczne są zobligowane do prowadzenia takiej dokumentacji, może to się okazać przydatne dla osób prowadzących jednostki niesamorządowe. Umożliwi on np. porównanie stawek, jakie płacą podmioty samorządowe w danej gminie.

Zmiana wysokości czesnego w szkole, przedszkolu, żłobku a treść umowy z rodzicami

Czego dotyczy rejestr umów – podstawa prawna

Od 1 stycznia 2022 jednostki sektora publicznego zobowiązane są do prowadzenia rejestru umów. Już sam tytuł wskazuje, że jest to „Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych”. Rejestr umów wprowadzony został art. 13 ustawy z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1.01.2022 r., o czym stanowi art. 15 z.k.k. Tak więc jednostki sektora finansów publicznych i tylko te jednostki powinny gromadzić dane na temat zawieranych umów od 1.01.2022 r.

w rejestrach umów, o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4 oraz art. 34a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dotacje oświatowe – błędy i wydatki, których nie można finansować dotacją

Zgodnie z treścią tego przepisu:

  • Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
  • Rejestr umów jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641).

Obowiązek prowadzenia rejestru umów – placówki publiczne

Obowiązek wprowadzania informacji do rejestru umów dotyczy kierowników jednostek sektora finansów publicznych będących zamawiającymi publicznymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 p.z.p. Osoby fizyczne i prawne prowadzące placówki oświatowe nie należą do kręgu podmiotów objętych tymi przepisami, zatem nie wprowadzają również danych do rejestru umów prowadzonego dla jednak sektora finansów publicznych.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie