Program Maluch Plus 2023 – kto i na co może otrzymać środki?

Program Maluch Plus - dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci do lat trzech
Program Maluch Plus – dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci do lat trzech [ fot.shutterstock/magicoven ]

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha zapowiedziała rozpoczęcie naboru ciągłego w programie Maluch Plus. Jest to to rządowy program wspierania instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech. Podstawowym celem programu jest zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Ma to w efekcie pozwolić na szybszy powrót do pracy większej liczbie rodziców. W ramach programu planowane jest utworzenie 102 tysięcy nowych miejsc we wspomnianych wcześniej placówkach. Łączny budżet programu na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki wynosi 5 466 776,4 tys. zł z czego 1 703 453,8 tys. zł to dofinansowanie z KPO, a 3 763 322,6 tys. zł to pieniądze z FERS z uwzględnieniem współfinansowania krajowego.

„Dzisiaj ogłaszamy nabór ciągły, nabór, który oznacza, że w każdym momencie do końca 2025 r. będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Maluch”– Barbara Socha

Liczba miejsc do stworzenia w gminach wg algorytmu MRiPS

W tym artykule:
Czas realizacji zadań — program Maluch Plus

Składanie wniosków w ramach programu Maluch Plus
Wnioski Maluch+ tylko w formie elektronicznej
Termin składania wniosków w programie Maluch Plus
Kto może wnioskować o środki z programu Maluch Plus?
Kolejność przyznawania środków — trzy etapy
Status przedsiębiorcy a rozliczanie kosztów w ramach programu Maluch Plus
Wysokość dofinansowania w ramach programu Maluch+
Środki z programu Maluch+ – na co można przeznaczyć?
Dwie umowy w ramach programu Maluch plus
Obniżenie miesięcznych opłat rodzicom — warunek otrzymania środków z Maluch Plus
Program Maluch Plus — zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki
Kwalifikowanie kosztów w ramach programu
Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach programu Maluch Plus

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Czas realizacji zadań — program Maluch Plus

Czas na realizację zadań finansowanych w ramach programu Maluch Plus jest różny. Dla podmiotów niebędących jednostkami samorządu terytorialnego wynosi on dwa lata — w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony.

– gmina będzie mogła realizować zadanie przez trzy lata od ostatniego dnia na złożenie oświadczenia o przyjęciu środków,
– podmioty inne niż gmina przez dwa lata od tej daty, z możliwością wydłużenia czasu realizacji w szczególnych przypadkach.

Zmiany w programie Maluch Plus – Aktywny Maluch 2022-2029

Składanie wniosków w ramach programu Maluch Plus

Wnioskodawcy inni niż jednostki samorządu terytorialnego już na etapie składania wniosku w programi muszą dysponować tytułem prawnym do lokalu, w którym będzie realizowana opieka nad dziećmi. Wnioski składa się do wojewody właściwego za względu na lokalizację placówki. Jeśli chodzi o gminy, to na etapie składania wniosku o dofinansowanie gmina nie będzie musiała dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, ani przedstawiać opisu zadania, harmonogramu bądź kalkulacji kosztów.

Wnioski Maluch+ tylko w formie elektronicznej

Wnioski w ramach programu Maluch Plus można składać jedynie w formie elektronicznej. W przypadku podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego składa się je na portalu Emp@tia – formularz RKZ-6. Wnioski składane w innej formie nie zostaną rozpatrzone!

Zaległości za czesne w szkole, przedszkolu, żłobku. Jak odzyskać pieniądze?

Termin składania wniosków w programie Maluch Plus

Wnioski o finansowanie w ramach programu, na platformie Emp@tia, można składać do 19 lutego 2023 r. do godz. 23:59:59. Do tej godziny wniosek musi zostać złożony, a nie rozpoczęty! Termin składania wniosków jest taki sam dla wszystkich uprawnionych podmiotów.

Kto może wnioskować o środki z programu Maluch Plus?

Dofinansowywanie z programu Maluch Plus w 2023 r. w ramach pierwszego naboru będzie rozdysponowane wśród gmin według algorytmu. W przypadku, gdy nie zawnioskują one o środki albo nie zostaną do końca wykorzystane, będę mogły skorzystać z nich kolejno:

– jednostki samorządu terytorialnego,
– instytucje publiczne,
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Telefony komórkowe a uczniowie szkoły, przedszkola – jakie zasady i ograniczenia obowiązują?

Kolejność przyznawania środków — trzy etapy

W sytuacji, gdy gminy nie zawnioskują o przeznaczone dla nich środki, niewykorzystane środki, będą mogły zostać rozdysponowane wśród jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Najpierw środki będą trafiały do miejsc, które tworzone są na terenach tzw. białych plam — czyli terenów gdzie nie ma instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech.

Status przedsiębiorcy a rozliczanie kosztów w ramach programu Maluch Plus

Na etapie składania wniosków ustawodawca nie wymaga od Państwa posiadania statusu przedsiębiorcy. Jednak możliwość rozliczenia wydatków poniesionych wcześniej mają jedynie osoby, które posiadały już wcześniej status przedsiębiorcy.

Wysokość dofinansowania w ramach programu Maluch+

Środki z KPO
– Kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki w dwóch typach instytucji (żłobek i klub dziecięcy) wynosi:
– dla jst do 35 862 zł (bez VAT)
– pozostałe podmioty 12 410 zł (z VAT)

Środki FERS
– Kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki w trzech typach instytucji (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) niezależenie od sektora wynosi 12 410 zł z VAT

Miesięczna kwota dofinansowania funkcjonowania 1 miejsca opieki utworzonego ze środków KPO lub FERS przez 12 i 24 miesiące wynosi ok. 837 zł.

Środki z programu Maluch+ – na co można przeznaczyć?

Finanse pozyskane w ramach dofinansowania w programie Maluch Plus przeznaczone są na tworzenie nowych miejsc w placówkach opieki, czyli na zwiększenie ich liczby w ramach instytucji. Dotyczy to liczby miejsc w placówce w momencie ogłoszenia programu, a nie w momencie składania wniosku. W ramach tych działań można je wykorzystać na:

– adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością).
– zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki),
– zakup – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami,
– wyposażenie i montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
– dostosowaniu otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej prowadzenia i znajdującego się na terenie nieruchomości, do której ostateczny odbiorca wsparcia ma tytuł prawny, w tym m.in. utworzenie altany śmietnikowej, chodnika, ogrodzenia, zieleni,
– promocję i informacje o realizowanym zadaniu dofinansowanym ze środków KPO wynikające ze Strategii Promocji i Informacji Krajowego Plany Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Dwie umowy w ramach programu Maluch plus

Najpierw z wnioskodawcą będzie zawierana umowa na utworzenie miejsc, a następnie kolejna umowa dotycząca utrzymania stworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Roczne rozliczenie wydatkowania dotacji oświatowej a kontrola wydatkowania dotacji

Obniżenie miesięcznych opłat rodzicom — warunek otrzymania środków z Maluch Plus

Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Maluch+ jest również obniżenie rodzicom miesięcznych opłat. Miesięczne opłaty rodziców za pobyt dziecka, w ramach miejsc, które powstaną z udziałem środków z programu, nie mogą przekroczyć (przez okres 36 miesięcy) 120% średniej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Limit miesięcznej opłaty jest ustalany dla całego kraju, w oparciu o dane z Rejestru Żłobków na podstawie informacji o podstawowej opłacie miesięcznej za pobyt dziecka w instytucji opieki prowadzonej przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem instytucji publicznych. Limit miesięcznej opłaty w I półroczu 2023 r. wynosi 1 368 zł. Oznacza to, że podmiot, który utworzył miejsca ze środków Programu nie może jako opłaty podstawowej za pobyt dziecka na ww. miejscach wskazać w umowie z rodzicem/opiekunem oraz w Rejestrze Żłobków kwoty wyższej niż ten limit. De facto rodzic/opiekun, którego dziecko zapisane jest na miejsce utworzone ze środków Programu będzie płacił wartość wynikającą z różnicy jaką stanowić będzie kwota opłaty podstawowej za pobyt dziecka w instytucji wynikająca z umowy oraz kwota dofinansowania z FERS, a także jeśli dziecko jest pierwszym dzieckiem w rodzinie bez względu na wiek, albo kolejnym dzieckiem, które nie jest uprawnione do rodzinnego kapitału opiekuńczego kwota dofinansowania za pobyt w instytucji, o której mowa w art. 64c ustawy o opiec nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przykładowo: jeśli opłata podstawowa wynosi 1368 zł, dofinansowanie z FERS 837 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa za pobyt dziecka w instytucji 400 zł, to rodzic będzie ponosił miesięczną opłatę za pobyt (bez kosztów wyżywienia) 131 zł.

Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązany jest umieścić w umowie zawieranej z rodzicem/opiekunem powyższych informacji o wysokości limitu na dane półrocze oraz sposobie jego aktualizacji, a także o uczestnictwie w Programie, o źródle dofinansowania miejsc opieki, o miesięcznej kwocie przyznanego dofinansowania na 1 miejsce oraz o okresie dofinansowania, w tym poprzez zamieszczenie wyżej wskazanych informacji w ogólnie dostępnym miejscu w instytucji opieki.

Program Maluch Plus — zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki to warunek, który nakłada na wnioskujących obowiązek zapewnienia obsadzenia co najmniej 80% miejsc utworzonych ze środków programu Maluch Plus. Dotyczy to średniej osadzenia miejsc odpowiednio z 12 i 24 miesięcy. Miejsca obsadzone, to taki, na które macie Państwo podpisaną umowę z rodzicami dzieci.

Kwalifikowanie kosztów w ramach programu

W przypadku środków z KPO dotyczy to kosztów od 1 lutego 2020 roku, do 30 czerwca 2026 roku. Jeśli chodzi o środki z FERS odpowiednio 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 r.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach programu Maluch Plus

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina do 28 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie