Program: „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Wnioski od 26 czerwca 2024

Kto Ty jesteś, Polak mały - program dla przedszkolaków
Kto Ty jesteś, Polak mały – program dla przedszkolaków [fot.shutterstock/PoppyPix]

Już 26 czerwca od godziny 15.00 będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Kto Ty jesteś? – Polak mały”. Środki w ramach programu mają być przeznaczone na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków przez organizacje pozarządowe, w tym podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Ministerstwo Edukacji Narodowej właśnie ujawniło szczegóły naboru. W ramach programu wnioskodawca będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, który obejmie wyłącznie jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego. Sprawdź, kto może złożyć wniosek i co powinien on zawierać.

Kto może składać wnioski w programie Kto Ty jesteś? – Polak mały”? >>>

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Więcej informacji o programie Kto Ty jesteś, Polak mały„>>>

Jak złożyć wniosek w programie „Kto Ty jesteś? – Polak mały”?

Z informacji podanych przez ministerstwo wynika, że wnioski będzie można składać przez system teleinformatyczny na stronie Rejestracja wniosków „Kto Ty jesteś, Polak mały”
Możliwość składania wniosków zostanie uruchomiona, zgodnie z informacjami z ministerstwa, o godzinie 15.00. System teleinformatyczny do naboru wniosków w programie „Kto ty jesteś? – Polak mały” zostanie uruchomiony 26 czerwca o godzinie 15:00 i będzie czynny do 17 lipca 2024 r. do godz. 23:59. Każdy wniosek złożony w terminie od 26 czerwca od godz. 15:00 do 17 lipca do godz. 23:59, który uzyska akceptację formalną, będzie poddany ocenie merytorycznej przez ekspertów.

Cel, jaki ma realizować program Kto Ty jesteś, Polak mały

 • 1. Zwiększenie zaangażowania dzieci w proces edukacji oraz rozwój ich umiejętności kreatywnych, emocjonalno-społecznych oraz logicznego myślenia.
 • 2. Uatrakcyjnienie wychowania przedszkolnego.
 • 3. Wszechstronny rozwój dzieci poprzez pobudzenie ich ciekawości świata i rozwijanie umiejętności praktycznych.
 • 4. Wdrażanie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych i materiałów o charakterze edukacyjnym.
 • 5. Zaangażowanie dzieci w różnorodne formy działalności kulturalnej, rozwijanie ich umiejętności artystycznych, a także budowanie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej oraz szacunku dla różnorodności.
 • 6. Zapewnienie dzieciom wiedzy na temat bezpieczeństwa, rozwijanie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz promowanie odpowiedzialnych postaw.
 • 7. Zwiększenie świadomości dzieci w kwestii różnorodności świata, narodów i kultur, praw człowieka oraz znaczenia współpracy międzynarodowej

Podmioty uprawnione do udziału w programie „Kto Ty jesteś Polak mały”

Jak czytamy w komunikacie ministerstwa: przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów, o których mowa w części III, w zakresie realizacji projektów obejmujących działania wspierające system oświaty skierowanych do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”, oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, zwanych dalej „placówkami wychowania przedszkolnego”.

Do udziału w programie są uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe:

 • 1) organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie
 • 2) instytuty badawcze
 • 3) instytucje kultury
 • 4) podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, będące podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834)

Wniosek elektroniczny „Kto Ty jesteś, Polak mały”

Wniosek będzie wymagał podania poniższych informacji

 • dane wnioskodawcy (nazwę, formę prawną, adres siedziby, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym rejestrze lub innej ewidencji, jeżeli wnioskodawca został wpisany do rejestru lub ewidencji, datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo do innego rejestru lub innej ewidencji)
 • dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
 • dane osoby uprawnionej do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, rodzaj umocowania i jego zakres);
  nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy
 • nazwę projektu objętego wnioskiem
 • wskazanie modułu tematycznego (1. Odkrywcy świata, 2. Kultura dla przedszkola, 3. Bezpieczne przedszkolaki, 4. Świat w przedszkolu)
 • planowany termin realizacji projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem dnia jego rozpoczęcia i zakończenia;
  syntetyczny opis projektu objętego wnioskiem
 • plan i harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem, ze wskazaniem nazwy, opisu i planowanego terminu realizacji działania oraz ewentualną informacją obejmującą określenie działania i podmiotu, któremu wnioskodawca powierza realizację danego działania
 • szczegółowy opis działań planowanych do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem
 • merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu objętego wnioskiem
 • obszar lub zasięg realizacji projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem miejsca realizacji i grupy odbiorców tego projektu
 • opis zakładanych rezultatów realizacji projektu objętego wnioskiem
 • konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu objętego wnioskiem, ze wskazaniem nazwy, planowanego poziomu osiągnięcia oraz sposobu monitorowania rezultatów
 • charakterystykę wnioskodawcy zawierającą informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy, w szczególności w zakresie dotyczącym projektu objętego wnioskiem, oraz informację o zasobach kadrowych i rzeczowych wnioskodawcy, które będą wykorzystane do realizacji projektu objętego wnioskiem
 • informację, że projekt objęty wnioskiem wpisuje się w zakres działalności statutowej wnioskodawcy, zawierającą w szczególności wskazanie treści przepisów zawartych w umowie, statucie lub innym dokumencie potwierdzających tę informację
 • szczegółowy kosztorys projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich oraz wnioskowaną kwotą finansowania projektu objętego wnioskiem
 • inne informacje mające znaczenie dla realizacji projektu objętego wnioskiem

Ponadto do wniosku wymagane będzie dołączenie w formacie pdf jako oddzielnych dokumentów:

 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy albo odwzorowanie cyfrowe poświadczanej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy, tego statutu lub innego dokumentu w postaci papierowej
 • zgodę dyrektora placówki wychowania przedszkolnego, a w przypadku placówki wychowania przedszkolnego będącej publiczną inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego, na udział placówki wychowania przedszkolnego realizacji projektu objętego wnioskiem

Warunki udziału w programie „Kto Ty jesteś, Polak mały”

 • 1. Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku o zakwalifikowanie do udziału w programie projektu obejmującego działania wspierające system oświaty skierowanego do placówek wychowania przedszkolnego w ramach jednego modułu tematycznego określonego w części I ust. 2, zwanego dalej „wnioskiem”, zgodnie z warunkami określonymi w komunikacie.
 • 2. W ramach programu wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek, który obejmuje wyłącznie jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego określonego w części I ust. 2 wybranego przez wnioskodawcę.
 • 3. Projekt zakwalifikowany do udziału w programie nie może mieć charakteru komercyjnego, a wnioskodawca nie może osiągać zysku z tytułu realizacji tego projektu, w szczególności środki finansowe przeznaczone na realizację tego projektu nie mogą być wykorzystywane przez wnioskodawcę do osiągania zysku
 • 4. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu zakwalifikowanego do udziału w programie nie mogą być wykorzystane na cele inne niż związane z realizacją tego projektu, w szczególności na tymczasowe finansowanie działalności wnioskodawcy oraz przedsięwzięcia lub działania o charakterze politycznym lub lobbingowym.

Co może być finansowane w ramach programu „Kto Ty jesteś. Polak mały”

W ramach programu mogą być finansowane koszty bezpośrednie i koszty pośrednie realizacji projektu zakwalifikowanego do udziału w programie, jeżeli koszty te spełniają łącznie następujące warunki:

 • 1) są niezbędne do realizacji projektu
 • 2) są racjonalne, celowe i efektywne
 • 3) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu
 • 4) są udokumentowane, czyli identyfikowalne i weryfikowalne, w szczególności są zarejestrowane w wyodrębnionej ewidencji księgowej i dokumentacji finansowo-księgowej wnioskodawcy, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619);
 • 5) są przewidziane w szczegółowym kosztorysie projektu, o którym mowa w części V ust. 3 pkt 17.

Co nie może być finansowane w ramach programu „Kto Ty jesteś. Polak mały”

W ramach programu nie mogą być finansowane:

 • 1) koszty remontów i dostosowania pomieszczeń
 • 2) koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości
 • 3) koszty związane z udziałem w posiedzeniach, spotkaniach i zebraniach dotyczących organizacji i realizacji projektu zakwalifikowanego do udziału w programie
 • 4) opłaty za media (w tym za energię elektryczną, wodę, gaz), usługi telekomunikacyjne
 • 5) koszty utrzymania czystości pomieszczeń i dozoru
 • 6) koszty ubezpieczeń majątkowych
 • 7) koszty zakupu środków trwałych powyżej 10 000 zł
 • 8) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361)
 • 9) odsetki, mandaty i inne kary

Jakie są kryteria oceny wniosków w programie „Kto Ty jesteś. Polak mały”

Przy ocenie merytorycznej wniosków stosuje się następujące kryteria:

1) w ramach oceny poziomu merytorycznego wniosku (0-30 punktów)
a) zgodność działań planowanych przez wnioskodawcę do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem z przedmiotem, celami programu oraz modułami tematycznymi określonymi w części I i II,
b) spójność zakładanych rezultatów projektu objętego wnioskiem z działaniami planowanymi do realizacji w ramach projektu oraz przedmiotem i celami programu określonymi w części I i II oraz zakładany poziom osiągnięcia i sposób monitorowania tych rezultatów
c) merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu;

2) w ramach oceny zaangażowania grupy docelowej (0-20 punktów)
a) zasięg oddziaływania projektu (grupa odbiorców),
b) obszar oddziaływania projektu (miejsce realizacji projektu);

3) w ramach oceny potencjału wnioskodawcy (0-15 punktów):
a) możliwości organizacyjne wnioskodawcy,
b) poziom kompetencji i doświadczenia osób zaangażowanych w realizację projektu

4) w ramach oceny kalkulacji kosztów realizacji projektu (0-15 punktów):
a) ocena zasadności i efektywności poszczególnych wydatków wskazanych w szczegółowym kosztorysie projektu objętego wnioskiem w stosunku do działań planowanych do realizacji w ramach projektu oraz zakładanych rezultatów projektu;
b) ocena prawidłowości sporządzenia szczegółowego kosztorysu projektu objętego wnioskiem i kwalifikowalności kosztów oraz spójność przewidywanych kosztów realizacji projektu z działaniami planowanymi do realizacji w ramach projektu.

Finansowanie w ramach programu „Kto Ty jesteś Polak mały”

 • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie programu w 2024 r. wynosi 10 000 000 zł.
 • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie danego modułu tematycznego określonego wynosi 2 500 000 zł.
 • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie realizacji danego projektu zakwalifikowanego do udziału w programie w ramach danego modułu tematycznego wynosi od 20 000 do 500 000 zł.

Procedura składania wniosku w programie Kto Ty jesteś Polak mały

1. Tytuł projektu
Tytuł projektu służy do celów identyfikujących wnioskodawcę z wnioskiem złożonym w programie. Nie należy więc kopiować tytułów modułów wyznaczonych w programie. Nazwa powinna być indywidualna i nawiązująca do realizowanego projektu.
2. Nazwa modułu
Należy wskazać moduł tematyczny określony w części I ust. 2 komunikatu.
3. Nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy
Na etapie składania wniosków można podać bieżący rachunek bankowy wnioskodawcy. Po zakwalifikowaniu wniosku do udziału w programie, przed zawarciem umowy, należy założyć oddzielny rachunek bankowy.
4. Dane reprezentantów
Należy wpisać osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o udział w programie.
5. Termin realizacji projektu
Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 20 września 2024 r. Data zakończenia projektu nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2024 r.
6. Syntetyczny opis projektu objętego wnioskiem
W tym miejscu należy określić główny cel projektu oraz jego cele szczegółowe. Następnie, w sposób syntetyczny opisać projekt, tj. wskazać miejsce realizacji zadań, grupę docelową, przewidywaną liczbę uczestników, rozwiązania problemów dzięki poszczególnym zadaniom, scharakteryzować spodziewane efekty przedsięwzięcia, czy działania mają kompleksowy charakter (czyli obejmują różnorodne wsparcie tj. np.
spotkania, warsztaty itp.), czy projekt wnosi coś nowego do przestrzeni publicznej (np. uczy nowych umiejętności, czy szuka nowych rozwiązań dobrze znanego problemu). Tekst należy skonstruować tak, żeby był on czytelny i klarowny. Maksymalna ilość znaków: 5000.  Cel główny projektu wnioskodawcy musi być zgodny z przedmiotem programu MEN i jego celami oraz spójny z przedmiotem modułu, wybranego przez wnioskodawcę.
Oznacza to, iż cel główny projektu wnioskodawcy koresponduje z celami programu dotacyjnego, a cele szczegółowe wynikają z celu wybranego modułu. Cel główny i cele szczegółowe determinują działania, które wnioskodawca zamierza przeprowadzić w trakcie realizacji projektu. Natomiast rezultaty projektu będą wynikać ze realizowanych działań. Prawidłowo sformułowany cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanymi potrzebami i problemami oraz odnosi się do zasadniczego problemu, który ma być rozwiązany za pomocą projektu. Częstym błędem jest wskazywanie produktów czy rezultatów projektu jako celu, np. przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych czy zorganizowanie spotkań integracyjnych. Rezultatem jest ta wartość, która powstaje w ich wyniku, wskutek działań podjętych w trakcie realizacji projektu.
Cel powinien spełniać następujące kryteria:
– szczegółowy, konkretny czyli dokładnie opisany, jednoznacznie sformułowany, nie pozostawiający miejsca na dowolną interpretację; odpowiada na pytania co?, po co?, jak to osiągnąć?
– mierzalny czyli sformułowany tak, by można było liczbowo wyrazić stopień jego realizacji, a gdy nie jest to możliwe, za pomocą jak najbardziej jednoznacznych kryteriów jakościowych,
– osiągalny czyli realny do zrealizowania, zgodny z oczekiwaniami grupy docelowej,
– istotny czyli ważny, stanowiący określoną wartość, np. rozwiązywać problemy grupy docelowej,
– określony w czasie czyli o dokładnie określonym przedziale czasowym, w jakim zamierzamy go osiągnąć.
Zadania, które będą realizowane w projekcie powinny mieć wyraźny związek z celami projektu i być z nimi spójne. Przykłady zadań w projekcie: rekrutacja uczestników, przeprowadzenie spotkań, seminariów, zebrań, wydarzenia organizowane dla grup osób, przeprowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, cykli edukacyjnych czy opracowanie programu szkoleń, warsztatów. Produkty to „dobra”, „dzieła” lub „usługi”, które powstaną w wyniku działań podjętych w projekcie. Produkty wskazują na to, co w projekcie zostanie zrealizowane. Przykłady produktów projektu: moduły szkoleń, udzielone porady, godziny pracy, wdrożone w szkołach programy, platforma wymiany informacji, itp.
7. Szczegółowy opis działań planowanych do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem
W tej części należy w szczegółach opisać działania planowane podczas realizacji projektu. Opis powinien odnosić się również do pola „Plan i harmonogram działań”. Maksymalna ilość znaków: 5000.
8. Merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu objętego wnioskiem
W tym polu należy wpisać merytoryczne uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, np. czy założenia projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami odbiorców, w jaki sposób projekt wpisuje się w założenia i cele programu, ponadto w jakim stopniu projekt wpisuje się w zakres rzeczowy modułu, w którym składany jest wniosek. W opisie uzasadnienia potrzeby realizacji projektu musimy wykazać, że istnieje ważny powód, dla którego program powinien być realizowany. Maksymalna ilość znaków: 5000.
9. Obszar lub zasięg realizacji projektu objętego wnioskiem
Należy wskazać miejsce realizacji oraz grupę docelową projektu.
10. Opis zakładanych rezultatów realizacji projektu
W tej części należy przedstawić w formie opisowej jakie rezultaty wnioskodawca zamierza osiągnąć przy realizacji projektu oraz ich wpływ na odbiorców projektu, tj. jakie efekty dla grupy docelowej przyniesie realizacja projektu. Należy jednoznacznie określić, czy rezultaty będą miały trwały charakter, a także co będzie bezpośrednim efektem projektu. Rezultaty mogą być ilościowe (twarde) i jakościowe (miękkie). Należy zwrócić uwagę na wskazanie rezultatów liczbowych, tj. liczbę osób biorących udział w projekcie/w zadaniu, liczba godzin zajęć/warsztatów/wydarzeń. Należy pamiętać, żeby opis miał później swoje odzwierciedlenie w polu „Konkretne i weryfikowalne rezultaty
projektu”. Maksymalna ilość znaków: 5000. Rezultaty to bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u odbiorców, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. Zmiana ta opisywana jest jako rezultat. Główną funkcją rezultatów jest określenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane. Projekt ma spowodować oczekiwaną zmianę, która jest odpowiedzią na potrzeby grupy docelowej.
Rezultaty:
– odnoszą się do celów projektu;
– charakteryzują się trwałością;
– są bezpośrednim następstwem projektu;
– informują o skuteczności projektu.
Rezultaty dzielą się na rezultaty twarde i rezultaty miękkie.
Rezultaty twarde:
– fizyczne, konkretne obiekty,
– mierzalne w procesie bezpośredniego monitoringu,
– wyrażane za pomocą liczb lub danych procentowych,
– opierają się na produktach i ukazują zmianę, powstałą w efekcie „wyprodukowanie”
pewnych dóbr, dzieł lub usług.
Rezultaty miękkie:
– mają postać niematerialną (nie są obiektami fizycznymi),
– dotyczą kwestii mniej wymiernych, a bardziej podmiotowych i subiektywnych, np.
odczuć,
postaw, umiejętności, motywacji, gotowości do zmiany uczestników projektu,
– często ich wystąpienia nie można zweryfikować bezpośrednio, w procesie fizycznego
monitoringu,
– ich wystąpienie nie jest łatwe do udowodnienia, ale bardzo istotne w projektach
społecznych.
11. Informacja o wcześniejszej działalności wnioskodawcy, w szczególności w zakresie
projektu objętego wnioskiem
W tym polu należy opisać doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych działań. Informacje zawarte w tym polu pozwalają na ocenę doświadczenia wnioskodawcy. Maksymalna ilość znaków: 5000.
12. Zasoby kadrowe i rzeczowe wnioskodawcy, które będą wykorzystane do realizacji
projektu objętego wnioskiem
Należy opisać kwalifikacje osób, które będą realizowały projekt oraz sposób ich zaangażowania, uwzględniając również członków podmiotu ubiegającego się o dotację, którzy będą pracować społecznie i wolontariuszy. Należy jedynie opisać sposoby wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych działań zaplanowanych w projekcie, a które mają istotny wpływ na ich realizację, np. lokal, środki transportu. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz wnioskodawcy przez inny podmiot nieodpłatnie, np. usługa transportowa, hotelowa. Maksymalna ilość znaków: 5000.
13. Informacje, że projekt objęty wnioskiem wpisuje się w zakres działalności statutowej
wnioskodawcy
Należy wskazać punkt w umowie, statucie lub innym dokumencie wnioskodawcy, potwierdzający informację, że projekt, którego dotyczy wniosek wpisuje się w zakres działalności statutowej wnioskodawcy.
14. Konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu objętego wnioskiem
W tej części należy wprowadzić tabelę zawierającą najważniejsze informacje o realizowanym projekcie. Informacje zawarte w tej tabeli powinny dać szybką odpowiedź czego dotyczy wniosek, jakie cele wnioskodawca chce osiągnąć. Informacje zawarte w tym polu powinny być spójne z pozostałą częścią wniosku, w szczególności z polem „Opis zakładanych rezultatów realizacji projektu”. Wprowadzanie pozycji do tej tabeli możliwe jest po kliknięciu na przycisk z plusem. Edycja lub usunięcie tego pola jest możliwe po kliknięciu na ikonkę pisaka. Po kliknięciu przycisku „+” i należy uzupełnić wszystkie pola widoczne w nowym okienku, tj. „ Nazwa rezultatu”, „ Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)”, „Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika”.
Wskaźniki:
– służą mierzeniu celów i rezultatów projektu, a więc muszą im odpowiadać,
– są niezbędnym elementem procesu monitorowania realizacji projektu,
– dostarczają informacji o uczestnikach projektu – ich płci, wieku, wykształceniu,
– dotyczą ilościowych i jakościowych aspektów projektu:
– ilościowe (np. wydrukowane sztuki materiałów, przeszkolone osoby, ilość godzinwarsztatów),
– jakościowe (np. wzrost wiedzy, umiejętności, zmiana postaw),
Pomiarowi rezultatów służą wskaźniki:
– mierzalne, tj. przedstawione w postaci liczby,
– przypisane do konkretnego rezultatu lub produktu.
Wskaźnik musi mieć:
– wyznaczoną wartość docelową,
– określone źródło weryfikacji.
15. Plan i harmonogram działań
Wpisywanie pozycji w tej części nie jest możliwe bez uprzedniego wypełnienia terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu na początku części „III. OPIS PROJEKTU”.
Podane w tej części terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań muszą zawierać się w terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. Wprowadzanie pozycji do tej tabeli możliwe jest po kliknięciu na przycisk z plusem. Edycja lub usunięcie tego pola jest możliwe po kliknięciu na ikonkę pisaka. UWAGA: Ostatnim działaniem dodawanym automatycznie jest „Podsumowanie projektu” – jego termin generowany jest na podstawie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu na początku części „III. OPIS PROJEKTU”. Rozpoczęcie działania ustawiane jest automatycznie na okres 7 dni poprzedzających zakończenie projektu. Zgodnie z zasadami programu wszystkie płatności muszą być dokonane do dnia zakończenia realizacji zadania.
16. Zestawienie kosztów realizacji projektu
W tej części dodawanie kolejnych pozycji następuje po naciśnięciu przycisku „+”, a usuwanie po naciśnięciu przycisku „-”. Pozycja „Rodzaj kosztu” to nazwa kosztu jaki ma być poniesiony.
W części tej znajdują się również dwie pomocnicze kolumny, które nie są widoczne po wygenerowaniu wniosku w formacie pdf. Pierwszą z nich jest kolumna wyboru „Typ kosztu”. Dla każdej z pozycji w tej części należy wybrać, czy dany koszt jest kosztem bezpośrednim, czy kosztem pośrednim. Wymaga się, aby w tej części przynajmniej jedna pozycja kosztorysu była bezpośrednia i co najmniej jedna pozycja kosztorysu była pośrednia. Drugą kolumną pomocniczą jest „Nazwa działania zgodnie z harmonogramem”. W każdej pozycji w tej kolumnie pojawia się lista rozwijana z nazwami poszczególnych działań, które wnioskodawca wprowadził w części „IV. Plan I
Harmonogram Działań”. Każdą pozycję kosztorysu należy połączyć z pozycją z harmonogramu.
UWAGA:
– Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10% całkowitego kosztu realizacji projektu.
– Wszelkie koszty muszą być rzeczywiste, realne, udokumentowane oraz niezbędne dla realizacji projektu i przewidziane w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji projektu (musi zostać zachowana zgodność z kosztorysem projektu) oraz wykorzystane w terminie wskazanym w umowie.
– Przy określeniu rodzaju miary należy używać takich miar, jak: sztuka, kilogram, kilometr, godzina, osobogodzina itp. Koszty powinny być identyfikowalne i weryfikowalne. W przypadku użycia miar typu: zestaw, komplet, opakowanie, itp. W elektronicznym formularzu wniosku w sekcji 7 w polu „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie wniosku”.
17. Wnioskowana kwota finansowania kosztów realizacji projektu
Ta część jest podsumowaniem zestawienia kosztów. Pola sumują się automatycznie. We wniosku wyświetlane są wartości [PLN] oraz wartości [%].
18. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie wniosku
W tym polu możliwe jest dodatkowe wyjaśnienie spraw finansowych lub merytorycznych, mogących mieć znaczenie przy ocenie wniosku o dotację. Maksymalna ilość znaków: 5000.
19. Załączniki
Do wniosku należy dołączyć w formacie pdf:
Załącznik nr 1 – [Kopia umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia działalności i organizacji wnioskodawcy]
Załącznik nr 2 – [Zgoda dyrektora placówki wychowania przedszkolnego na udział placówki w realizacji projektu objętego wnioskiem]
20. Oświadczenia
Złożone oświadczenia mają umożliwić jednoznaczne odczytanie deklaracji
Wnioskodawcy. Należy zwrócić uwagę na właściwe zaznaczenie pól zawierających treść oświadczeń. Zaznaczenie pola oznaczonego kwadratem, oznacza akceptację zdania (np. „wnioskodawca nie zalega…” – zaznaczenie tego kwadratu oznacza, że wnioskodawca nie zalega z opłaceniem należności, a niezaznaczenie oznacza, że wnioskodawca zalega z opłaceniem należności). Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać oraz sprawdzić treść wniosku.

Po kliknięciu na przycisk „Zapisz” wnioskodawca może zobaczyć dotychczas wprowadzone dane w takiej samej kolejności i układzie, w jakiej były wprowadzane. Przy zauważeniu jakiegoś błędu, należy kliknąć na przycisk „Edytuj” i dokonać poprawek. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe – można złożyć wniosek. Należy pamiętać, że po złożeniu wniosku, następuje zablokowanie możliwości jej edycji. To jest wersja ostateczna, która została przesłana droga elektroniczną.

Złożenie wniosku następuje po kliknięciu na przycisk „Złóż wniosek” (na dole formularza wniosku, żółty przycisk po lewej stronie). Jeżeli wniosek posiada jakieś błędy, np. niewypełnione pole obowiązkowe, niezgodny z regulaminem udział wkładu własnego nie jest możliwe złożenie wniosku . Popełnione błędy są widoczne poprzez pojawiające się komunikaty w kolorze czerwonym, np. „To pole nie może być puste!”. W przypadku
niewypełnienia pola, które jest obowiązkowe, kontury tego pola mają również kolor czerwony. Jeżeli nie występują błędy, po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek” wniosek zostaje przesłany, czyli złożony w wersji elektronicznej.
UWAGA: Należy pamiętać, że wniosek w wersji ostatecznej należy pobrać na dysk poprzez kliknięcie zielonego przycisku „wniosek.pdf” na samym dole strony. W przypadku zakwalifikowaniu projektu do udziału w programie, wniosek będzie stanowił załącznik do umowy. Na etapie składania wniosków NIE PODPISUJEMY żadnych dokumentów i nie wysyłamy do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło informacji – komunikat ministerstwa