Pracownik, czy pracodawca – kto decyduje o terminie urlopu?

Kto decyduje o terminie urlopu - pracownik, czy pracodawca?
Kto decyduje o terminie urlopu – pracownik, czy pracodawca? [ fot.shutterstock/NelliKovalchuk ]

Czy pracodawca może zdecydować o terminie, w którym udzieli pracownikowi urlopu? Jeśli chodzi o kwestie związane z urlopami, to koniecznie należy spojrzeć na treść artykułu 163 Kodeksu Pracy – mówi mecenas Beata Patoleta, specjalistka ds. prawa oświatowego. Sprawdź, w jakich sytuacjach pracodawca może decydować o terminie urlopu pracownika.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Urlopy a organizacja związkowa w przedsiębiorstwie

Nieco inaczej kształtuje się sytuacja pracowników i pracodawców, u których działa pracownicza organizacja związkowa i tych, u których ona nie działa. Dotyczy to planu urlopów, który jest ustalany w firmach, w których działają organizacje związkowe.

§ 1 Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Umowa pisemna dla każdej usługi rozliczanej dotacją oświatową?

Urlop – wnioski pracowników i zapewnienie normalnego toku pracy

Zgodnie z paragrafem 1 prim, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, wówczas pracodawca nie ustala planu urlopów. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu, po porozumieniu z pracownikiem, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Mamy zatem dwie okoliczności wpływające na ustalanie terminu urlopu pracownika.

Kiedy możliwe jest przesunięcie terminu urlopu

W jakich sytuacjach dopuszczalne jest przesunięcie terminu urlopu na życzenie pracodawcy? Sytuację tę regulują kolejne przepisy.

1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy

Załóżmy taką sytuację, że pracownik ma zaplanowany urlop, ale tego dnia pozostali pracownicy dostarczyli zwolnienia i mogłoby to spowodować „poważne zakłócenie toku pracy”. W takim przypadku pracodawca ma prawo przesunąć termin urlopu pracownika. – mec. Beata Patoleta

Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka – czy szkoły, przedszkola, żłobki mają prawo ich wymagać?

Ekwiwalent za urlop – kiedy należy się pracownikowi?

I norma, która ma znaczenie dla tych z Państwa, którzy pytacie się, o możliwość wypłacania pracownikom ekwiwalentu za urlop, oraz możliwość finansowania go ze środków z dotacji oświatowych. Kiedy można wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Zgodnie z kodeksem pracy ekwiwalent wypłacany będzie rzeczywiście bardzo wyjątkowo. Nawet jeśli pracownik jest w okresie wypowiedzenia, powinniśmy dać pracownikowi urlop. Urlop jest rzeczą nadrzędną. Ustawodawca przewidział bowiem obligatoryjne udzielenie urlopu wypoczynkowego, wskazując w art. 168 ostateczny termin udzielenia urlopu do 30 września następnego roku kalendarzowego. Gdy wręczamy pracownikowi wypowiedzenie, to powinniśmy go również wysłać na niewykorzystany urlop. Nie możemy stosować takiego rozwiązania, że pracownik na wypowiedzeniu, który ma niewykorzystany urlop, pracuje, a my wypłacamy mu ekwiwalent – takiego ekwiwalentu nie możemy finansować dotacją. Chyba że zachodzi sytuacja wyjątkowa i np. taki pracownik idzie na zwolnienie lekarskie i nie mamy jak dać mu tego urlopu w okresie wypowiedzenia – wówczas można wykorzystać środki dotacyjne do wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W skrócie ekwiwalent za niewykorzystany urlop sfinansować z dotacji oświatowych możecie Państwo wtedy, kiedy jest on zgodny z Kodeksem Pracy – mówi mec. Beata Patoleta.

Więcej na ten temat: Ekwiwalent za urlop. Czy może być finansowany dotacją oświatową?

Art. 1671. [Urlop w okresie wypowiedzenia]
W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie