Praca zdalna w szkołach i przedszkolach – regulacje z 7 kwietnia 2023

Praca zdalna w szkole i przedszkolu - zasady pracy zdalnej obowiązujące od 7 kwietnia 2023
Praca zdalna w szkole i przedszkolu – zasady pracy zdalnej obowiązujące od 7 kwietnia 2023 [ fot. shutterstock/DiMedia ]

7 kwietnia 2023 weszły w życie przepisy regulujące zasady pracy zdalnej w jednostkach oświatowych. Chodzi o artykuły 67/18 do 67/34 ustawy Kodeks Pracy. Dotyczą one pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych na umowę o pracę i odnoszą się również do placówek niesamorządowych. Jakie zmiany zostały wprowadzone w kwestii pracy zdalnej w szkołach i przedszkolach i co oznaczają one dla szkół i przedszkoli niesamorządowych? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta.

W tym artykule:
Nie każdy może pracować zdalnie
Czym jest praca zdalna?
Co trzeba wiedzieć o pracy zdalnej?
Ocena proponowanego miejsca pracy zdalnej
Pracę zdalną może zaproponować pracodawca lub pracownik
Przejście na tryb zdalny nie wymaga aneksu
Kiedy może być wykonywana praca zdalna?
Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej
Kiedy organ prowadzący powinien uwzględnić wniosek o pracę zdalną?
Odrzucenie wniosku o pracę zdalną w szkole lub przedszkolu
Możliwość odmowy przejścia na tryb zdalny
Przyczyny odrzucenia wniosku o pracę zdalną
Odmowa pracy zdalnej ze względów organizacyjnych, sprzętowych
Powrót do trybu stacjonarnego z trybu pracy zdalnej
Termin powrotu do pracy stacjonarnej
Okazjonalna praca zdalna – 24 dni w roku
Co musi zawierać regulamin pracy zdalnej w placówce oświatowej

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nie każdy może pracować zdalnie

Praca zdalna będzie mogła być wprowadzona jedynie w sytuacji, gdy będzie to organizacyjnie możliwe. W jednostkach oświatowych, z uwagi na specyfikę pracy, nie każdy pracownik będzie mógł skorzystać z możliwości pracy zdalnej.

Czym jest praca zdalna?

Intuicyjnie wiemy już, na czym polega ten model pracy, większość z nas zetknęła się już z tą formą w okresie pandemicznym. Ustawa definiuje pracę zdalną w następujący sposób:

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 6718 k.p.).

Jak przygotować się do kontroli dotacji oświatowych? Radzi mec. Beata Patoleta

Co trzeba wiedzieć o pracy zdalnej?

Podstawowe informacje na temat pracy zdalnej, o których należy pamiętać, decydując się na tę formę realizacji zadań.

 • praca zdalna nie jest obowiązkowa
 • nie musi być wykonywana systematycznie – pracownik nie musi pracy wykonywać wyłącznie w systemie zdalnym
 • pracownik nie musi wykonywać pracy w swoim miejscu zamieszkania – można ustalić inne miejsca wykonywania pracy
 • praca zdalna nie polega też na zachowaniu stałej łączności z pracodawcą – nie musi na takiej łączności polegać kiedy nie jest to niezbędne
 • każde miejsce wykonywania pracy zdalnej musi być zaakceptowane przez pracodawcę, można uzgodnić jednorazowo kilka miejsc np. z mojego domu, z domu babci, albo z innego miejsca…

Ocena proponowanego miejsca pracy zdalnej

Pracodawca powinien zastanowić się, czy proponowane przez pracownika miejsce pracy zdalnej pozwoli m.in. na:

 • zapewnienie odpowiednich warunków bhp
 • możliwości przeprowadzenia kontroli wykonywania pracy
 • ochronę danych osobowych, których administratorem jest pracodawca

Wasilków – zwiększenie podstawy naliczania kwoty dotacji

Pracę zdalną może zaproponować pracodawca lub pracownik

Z propozycją przejścia na zdalny tryb pracy może wyjść zarówno pracodawca, jak i pracownik szkoły lub przedszkola. Pracownik może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 6719 § 1 pkt 2 i § 2 k.p.). Wówczas w umowie o pracę nie zawiera się postanowień o pracy zdalnej.

Przejście na tryb zdalny nie wymaga aneksu

Przejście ze stacjonarnego trybu pracy na zdalny nie wymaga zawarcia aneksu do umowy o pracę. Każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy (stacjonarnie) w umówionym terminie, nie dłuższym niż 30 dni (art. 6722 § 1 k.p.).

Kiedy może być wykonywana praca zdalna?

Polecenie pracodawcy dotyczące pracy zdalnej może obowiązywać tylko przez określony czas i nie może stanowić trwałej zmiany miejsca pracy. Zdalny tryb pracy może być wprowadzony, jeżeli polecenie pracodawcy zostało wydane w poniższych przypadkach:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej

Wydatkowanie dotacji na Kształcenie Specjalne – proporcjonalny podział kosztów

Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej

Dyrektor jednostki oświatowej może cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej w każdej chwili. W tej sytuacji niezbędne jest zachowanie co najmniej dwudniowego wyprzedzenia. Dyrektor ma też obowiązek niezwłocznie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej w przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej na podstawie zawiadomienia złożonego przez pracownika (art. 67919 § 4 i 5 k.p.).

Kiedy organ prowadzący powinien uwzględnić wniosek o pracę zdalną?

Dyrektor jednostki oświatowej lub organ prowadzący szkołę lub przedszkole powinien uwzględnić wniosek o pracę zdalną, złożony przez pracownika wymienionego w art. 6719 § 6 i 7 k.p. Są to pracownicy należący do tzw. grupy uprzywilejowanej, należą do nich:

 • rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, również po ukończeniu przez nie 18 roku życia
 • rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • rodzica dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, również po ukończeniu przez nie 18 roku życia
 • pracownicy w ciąży
 • wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia
 • sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świąteczne uroczystości w szkołach i przedszkolach finansowane z dotacji oświatowych?

Odrzucenie wniosku o pracę zdalną w szkole lub przedszkolu

Pamiętajcie Państwo, że w przedszkolu, szkole z obiektywnych względów organizacyjnych można odmówić uwzględnienia wniosku również pracownika należącego do tzw. grupy uprzywilejowanej.

Możliwość odmowy przejścia na tryb zdalny

Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku pracownika o pracę zdalną, jeżeli nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie takiej odmowy pracodawca powinien poinformować pracownika w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Przyczyny odrzucenia wniosku o pracę zdalną

Dyrektor może negatywnie zaopiniować wniosek pracownika o pracę zdalną w jednostce oświatowej ze względu na rodzaj pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola, wymagający stałego i najlepiej bezpośredniego kontaktu z dziećmi. Gdy nie ma możliwości organizacyjnych zapewnienia uczniom warunków bhp nauki w sytuacji, gdyby nauczyciel miał się z nimi łączyć w zdalny sposób (np. z powodu nadmiernego wykorzystywania urządzeń elektronicznych), w tym kadrowych dotyczących zapewnienia opieki innego nauczyciela nad uczniami przebywającymi w jednostce oświatowej.

Kontrola dotacji oświatowych – na co zwracać uwagę? Upoważnienie i protokół

Odmowa pracy zdalnej ze względów organizacyjnych, sprzętowych

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej np. gdy nie ma środków na wyposażenie stanowiska pracy w siedzibie szkoły i dodatkowo w domu pracownika, lub gdy nie ma wystarczającej ilości sprzętu z niezbędnym oprogramowaniem, pozwalającej na wydanie go pracownikowi.

Powrót do trybu stacjonarnego z trybu pracy zdalnej

Pracownik z tzw. grupy uprzywilejowanej może wystąpić z wnioskiem w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Pracodawca z kolei nie może wystąpić z takim wnioskiem, chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe, ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Termin powrotu do pracy stacjonarnej

W sytuacji zakończenia pracy w trybie zdalnym strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy. Okres ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Dotacje na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach 2023. Wnioski od 8 maja 2023

Okazjonalna praca zdalna – 24 dni w roku

Na wniosek pracownika praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie. Praca taka może być realizowana w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Co musi zawierać regulamin pracy zdalnej w placówce oświatowej

W przypadku wdrażania regulaminu pracy zdalnej należy uwzględnić:

 • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną
 • zasady rozliczeń finansowych z pracownikami w zakresie pokrywania kosztów, ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika
 • zasady kontroli: wykonywania pracy zdalnej, w zakresie bhp, bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie